Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału: http://www.ibin.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności: 

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to propozycja dla osób zainteresowanych organizacją i udostępnianiem informacji zarówno w postaci tradycyjnych kolekcji bibliotecznych, jak i w formie zasobów cyfrowych. Oferta studiów magisterskich adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich tego samego kierunku oraz do kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia innych kierunków studiów I lub II stopnia. 

Treści kształcenia prezentowane są w ramach puli przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów oraz sprofilowanych programów specjalizacyjnych. Tematyka przedmiotów wspólnych dotyczy zagadnień dziedzictwa kulturowego w bibliotekach, archiwach i muzeach, problemów kultury literackiej, etycznych aspektów działalności bibliotecznej i informacyjnej, problematyki społeczeństwa informacyjnego oraz kwestii dostępu do informacji publicznej i prawnej. Studenci nabywają praktyczne umiejętności korzystania z informatycznych narzędzi zarządzania informacją własną, odkrywają tajniki marketingu bibliotecznego i e-learningu, uczą się podstaw projektowania i aranżacji przestrzeni bibliotecznej. Cykl przedmiotów metodologicznych, obejmujący terminologię oraz kierunki badawcze w bibliologii, bibliotekoznawstwie i informatologii, pozwala uzyskać ogólną orientację w zakresie rozwoju dyscypliny wiedzy będącej przedmiotem studiów oraz przygotowuje do podjęcia własnych prac naukowych, realizowanych pod kierunkiem promotora w ramach seminarium magisterskiego.

Dostępność specjalizacji w każdym roku akademickim zależy od liczby studentów i deklarowanych przez nich zainteresowań. Do wyboru oferujemy 5 ścieżek specjalizacyjnych:

Nowoczesna biblioteka

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalizacji koncentrują się na zagadnieniach współczesnego bibliotekarstwa i obejmują m.in.: kierunki rozwoju bibliotekarstwa światowego, nowoczesną architekturę budynków bibliotecznych, metody zapewniania jakości i zarządzania strategicznego biblioteką oraz kierowania personelem bibliotecznym, a także najnowsze trendy w działalności współczesnych bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych oraz specjalnych, funkcjonujących w różnych instytucjach (np. bibliotek teatralnych, archiwalnych, muzealnych, zamkowych, kościelnych, klasztornych).

Publikowanie w Internecie

Studenci uczą się tworzenia i publikowania produktów cyfrowych, takich jak: e-booki, materiały graficzne (ulotki, broszury, plakaty), infografika, zdjęcia i materiały wideo oraz szablony, strony i serwisy internetowe. Tematykę projektowania i dystrybucji produktów cyfrowych uzupełniają treści związane z marketingiem w mediach społecznościowych, optymalizacją serwisów internetowych (SEO), badaniem użyteczności stron WWW oraz prawnymi aspektami publikowania w sieci. 

Młody czytelnik w świecie książki i mediów

Problematyka realizowanych przedmiotów dotyczy edukacji czytelniczej i medialnej: kwestii odbioru publikacji dla dzieci i młodzieży, zagadnień biblioterapii,  wykorzystania nowych mediów w promocji kultury czytelniczej i informacyjnej w odniesieniu do młodego odbiorcy, wątku edytorstwa oraz współczesnego rynku książki dla dzieci i młodzieży.  Tematy te analizowane są w odniesieniu do organizacji i funkcjonowania Szkolnych Centrów Informacji, jak również działalności bibliotek publicznych na rzecz tej grupy użytkowników.

Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych

Specjalizacja ma na celu zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa zbiorów i zapewnienia im właściwych warunków przechowywania. Treści kształcenia obejmują warsztaty ochrony i konserwacji książki, dzieje oprawy i praktykę introligatorską, badanie trwałości materiału bibliotecznego. W programie uwzględniono ponadto zagadnienia morfologii i chemii książki, iluminatorstwa, graficznych aspektów typografii, a także organizacji bibliotek cyfrowych i digitalizacji zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych.

Kultura i edytorstwo książki

Specjalizacja obejmuje zagadnienia związane z historią i sztuką książki oraz współczesną sytuacją na rynku wydawniczym. Studenci zyskują wiedzę o mechanizmach regulujących ten rynek, poznają zasady marketingu książki, a także uczą się organizowania pracy w firmach wydawniczych. Nacisk położono również na praktyczne umiejętności z zakresu edytorstwa komputerowego, z wykorzystaniem różnego typu programów graficznych i oprogramowania DTP przeznaczonego do składu i łamania folderów, publikacji książkowych i czasopism.

Podczas studiów, w ramach fakultatywnych zajęć Bloku Kształcenia Nauczycielskiego realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz po zaliczeniu praktyki w bibliotece szkolnej, można zdobyć uprawnienia pedagogiczne pozwalające na podjęcie pracy w szkolnictwie podstawowym i/lub ponadpodstawowym w zawodzie nauczyciela bibliotekarza.

Studenci będący absolwentami kierunków innych niż informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (studia I stopnia) uzupełniają wiedzę dotyczącą podstaw gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych w toku zajęć z przedmiotu Bibliotekarstwo praktyczne oraz odbywają praktykę zawodową w bibliotekach publicznych lub naukowych.

Pełny wykaz i opis przedmiotów realizowanych w toku studiów dostępny jest na stronie http://www.ibin.us.edu.pl/index.php?id=66.

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej. Absolwenci uzyskują dyplom magistra w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Perspektywy zawodowe: 

Studia przygotowują do pracy w bibliotekach, mediatekach, ośrodkach informacji, firmach infobrokerskich, centrach kultury, wydawnictwach, księgarniach i archiwach, a także w innych instytucjach w obszarze kultury, nauki, edukacji, komunikacji publicznej, biznesu i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem informacji, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • bibliotekarz (w bibliotekach naukowych, fachowych, publicznych, szkolnych, specjalnych),
 • specjalista informacji naukowej,
 • nauczyciel bibliotekarz,
 • specjalista zarządzania informacją,
 • broker informacji,
 • pracownik wydawnictwa,
 • księgarz,
 • animator kultury,
 • archiwista.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje: 

Jako jedyny instytut bibliotekoznawstwa w Polsce dysponujemy własnym Laboratorium Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, w którym pracowano nad zabezpieczeniem cennych starodruków z bibliotek klasztornych na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie. Pracownia ta jest wykorzystywana przez studentów do zajęć praktycznych.

Do dyspozycji naszych studentów jest również nowocześnie wyposażona Pracownia Digitalizacji, w której uczymy profesjonalnego skanowania, opracowania graficznego i publikowania obiektów cyfrowych. Publikacje zdigitalizowane przez studentów wzbogacają zasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zapewniamy indywidualne podejście do studenta i przyjazną atmosferę, sprzyjającą rozwojowi intelektualnemu i społecznemu. Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań przez zaangażowanie w działalność studenckiego koła naukowego, udział w konferencjach studenckich, publikowanie własnych tekstów naukowych, a także aktywność sportową w ramach sekcji Akademickiego Związku Sportowego UŚ. Udział w programach mobilności akademickiej (m.in. MOST, Erasmus+) pozwala naszym studentom na realizowanie części studiów w innej polskiej lub zagranicznej uczelni, a także odbywanie praktyk i staży zagranicznych w dowolnie wybranej instytucji w krajach Unii Europejskiej. Program kształcenia realizowany jest zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), zapewniającym uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą.

Zajęcia odbywają się atrakcyjnej lokalizacji w centrum Katowic.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ: http://www.ibin.us.edu.pl/ oraz na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/ibinus/.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • wykazuje zainteresowania zagadnieniami właściwymi dla procesów wyszukiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania dokumentów oraz informacji;
 • wykazuje zainteresowanie szeroko pojmowaną problematyką społeczeństwa informacji i wiedzy;
 • uświadamia sobie potrzeby różnych grup uczestników życia społecznego (edukacyjne, informacyjne, kompensacyjne, rozrywkowe) i organizacji usług wspomagających rozwój kultury i nauki;
 • potrafi samodzielnie zdobyć wiedzę i rozwijać umiejętności korzystając z różnych rodzajów źródeł informacji i typów dokumentów.

Kryterium kwalifikacji: Konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 93 18
32 200 93 17

ibin@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl