Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału: http://www.ibin.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności: 

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to propozycja dla osób zainteresowanych organizacją i udostępnianiem informacji zarówno w postaci tradycyjnych kolekcji bibliotecznych, jak i w formie zasobów cyfrowych. Oferta studiów magisterskich adresowana jest do absolwentów studiów licencjackich tego samego kierunku oraz do kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia innych kierunków studiów I lub II stopnia. 

Treści kształcenia prezentowane są w ramach puli przedmiotów wspólnych dla wszystkich studentów oraz sprofilowanych programów specjalizacyjnych. Tematyka przedmiotów wspólnych dotyczy zagadnień dziedzictwa kulturowego w bibliotekach, archiwach i muzeach, problemów kultury literackiej, etycznych aspektów działalności bibliotecznej i informacyjnej, problematyki społeczeństwa informacyjnego oraz kwestii dostępu do informacji publicznej i prawnej. Studenci nabywają praktyczne umiejętności korzystania z informatycznych narzędzi zarządzania informacją własną, odkrywają tajniki marketingu bibliotecznego i e-learningu, uczą się podstaw projektowania i aranżacji przestrzeni bibliotecznej. Cykl przedmiotów metodologicznych, obejmujący terminologię oraz kierunki badawcze w bibliologii, bibliotekoznawstwie i informatologii, pozwala uzyskać ogólną orientację w zakresie rozwoju dyscypliny wiedzy będącej przedmiotem studiów oraz przygotowuje do podjęcia własnych prac naukowych, realizowanych pod kierunkiem promotora w ramach seminarium magisterskiego.

Dostępność specjalizacji w każdym roku akademickim zależy od liczby studentów i deklarowanych przez nich zainteresowań. Do wyboru oferujemy 5 ścieżek specjalizacyjnych:

Nowoczesna biblioteka

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalizacji koncentrują się na zagadnieniach współczesnego bibliotekarstwa i obejmują m.in.: kierunki rozwoju bibliotekarstwa światowego, nowoczesną architekturę budynków bibliotecznych, metody zapewniania jakości i zarządzania strategicznego biblioteką oraz kierowania personelem bibliotecznym, a także najnowsze trendy w działalności współczesnych bibliotek naukowych, publicznych, pedagogicznych i szkolnych oraz specjalnych, funkcjonujących w różnych instytucjach (np. bibliotek teatralnych, archiwalnych, muzealnych, zamkowych, kościelnych, klasztornych).

Publikowanie w Internecie

Studenci uczą się tworzenia i publikowania produktów cyfrowych, takich jak: e-booki, materiały graficzne (ulotki, broszury, plakaty), infografika, zdjęcia i materiały wideo oraz szablony, strony i serwisy internetowe. Tematykę projektowania i dystrybucji produktów cyfrowych uzupełniają treści związane z marketingiem w mediach społecznościowych, optymalizacją serwisów internetowych (SEO), badaniem użyteczności stron WWW oraz prawnymi aspektami publikowania w sieci. 

Młody czytelnik w świecie książki i mediów

Problematyka realizowanych przedmiotów dotyczy edukacji czytelniczej i medialnej: kwestii odbioru publikacji dla dzieci i młodzieży, zagadnień biblioterapii,  wykorzystania nowych mediów w promocji kultury czytelniczej i informacyjnej w odniesieniu do młodego odbiorcy, wątku edytorstwa oraz współczesnego rynku książki dla dzieci i młodzieży.  Tematy te analizowane są w odniesieniu do organizacji i funkcjonowania Szkolnych Centrów Informacji, jak również działalności bibliotek publicznych na rzecz tej grupy użytkowników.

Ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych

Specjalizacja ma na celu zapoznanie studentów z problematyką bezpieczeństwa zbiorów i zapewnienia im właściwych warunków przechowywania. Treści kształcenia obejmują warsztaty ochrony i konserwacji książki, dzieje oprawy i praktykę introligatorską, badanie trwałości materiału bibliotecznego. W programie uwzględniono ponadto zagadnienia morfologii i chemii książki, iluminatorstwa, graficznych aspektów typografii, a także organizacji bibliotek cyfrowych i digitalizacji zbiorów bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych.

Kultura i edytorstwo książki

Specjalizacja obejmuje zagadnienia związane z historią i sztuką książki oraz współczesną sytuacją na rynku wydawniczym. Studenci zyskują wiedzę o mechanizmach regulujących ten rynek, poznają zasady marketingu książki, a także uczą się organizowania pracy w firmach wydawniczych. Nacisk położono również na praktyczne umiejętności z zakresu edytorstwa komputerowego, z wykorzystaniem różnego typu programów graficznych i oprogramowania DTP przeznaczonego do składu i łamania folderów, publikacji książkowych i czasopism.

Podczas studiów, w ramach fakultatywnych zajęć Bloku Kształcenia Nauczycielskiego realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz po zaliczeniu praktyki w bibliotece szkolnej, można zdobyć uprawnienia pedagogiczne pozwalające na podjęcie pracy w szkolnictwie podstawowym i/lub ponadpodstawowym w zawodzie nauczyciela bibliotekarza.

Studenci będący absolwentami kierunków innych niż informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (studia I stopnia) uzupełniają wiedzę dotyczącą podstaw gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów bibliotecznych w toku zajęć z przedmiotu Bibliotekarstwo praktyczne oraz odbywają praktykę zawodową w bibliotekach publicznych lub naukowych.

Pełny wykaz i opis przedmiotów realizowanych w toku studiów dostępny jest na stronie http://www.ibin.us.edu.pl/index.php?id=66.

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy magisterskiej. Absolwenci uzyskują dyplom magistra w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.

Perspektywy zawodowe: 

Studia przygotowują do pracy w bibliotekach, mediatekach, ośrodkach informacji, firmach infobrokerskich, centrach kultury, wydawnictwach, księgarniach i archiwach, a także w innych instytucjach w obszarze kultury, nauki, edukacji, komunikacji publicznej, biznesu i administracji, zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem informacji, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej. Absolwent może znaleźć zatrudnienie m.in. jako:

 • bibliotekarz (w bibliotekach naukowych, fachowych, publicznych, szkolnych, specjalnych),
 • specjalista informacji naukowej,
 • nauczyciel bibliotekarz,
 • specjalista zarządzania informacją,
 • broker informacji,
 • pracownik wydawnictwa,
 • księgarz,
 • animator kultury,
 • archiwista.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje: 

Jako jedyny instytut bibliotekoznawstwa w Polsce dysponujemy własnym Laboratorium Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych, w którym pracowano nad zabezpieczeniem cennych starodruków z bibliotek klasztornych na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie. Pracownia ta jest wykorzystywana przez studentów do zajęć praktycznych.

Do dyspozycji naszych studentów jest również nowocześnie wyposażona Pracownia Digitalizacji, w której uczymy profesjonalnego skanowania, opracowania graficznego i publikowania obiektów cyfrowych. Publikacje zdigitalizowane przez studentów wzbogacają zasoby Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Zapewniamy indywidualne podejście do studenta i przyjazną atmosferę, sprzyjającą rozwojowi intelektualnemu i społecznemu. Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań przez zaangażowanie w działalność studenckiego koła naukowego, udział w konferencjach studenckich, publikowanie własnych tekstów naukowych, a także aktywność sportową w ramach sekcji Akademickiego Związku Sportowego UŚ. Udział w programach mobilności akademickiej (m.in. MOST, Erasmus+) pozwala naszym studentom na realizowanie części studiów w innej polskiej lub zagranicznej uczelni, a także odbywanie praktyk i staży zagranicznych w dowolnie wybranej instytucji w krajach Unii Europejskiej. Program kształcenia realizowany jest zgodnie z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS), zapewniającym uznanie dyplomu ukończenia studiów za granicą.

Zajęcia odbywają się atrakcyjnej lokalizacji w centrum Katowic.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ: http://www.ibin.us.edu.pl/ oraz na naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/ibinus/.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • wykazuje zainteresowania zagadnieniami właściwymi dla procesów wyszukiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania dokumentów oraz informacji;
 • wykazuje zainteresowanie szeroko pojmowaną problematyką społeczeństwa informacji i wiedzy;
 • uświadamia sobie potrzeby różnych grup uczestników życia społecznego (edukacyjne, informacyjne, kompensacyjne, rozrywkowe) i organizacji usług wspomagających rozwój kultury i nauki;
 • potrafi samodzielnie zdobyć wiedzę i rozwijać umiejętności korzystając z różnych rodzajów źródeł informacji i typów dokumentów.

Kryterium kwalifikacji: Konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 320,00 zł
 • 1 320,00 zł
 • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 93 18
32 200 93 17

ibin@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl