Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: język niemiecki, język francuski, język czeski, język rosyjski i język szwedzki 

Strona internetowa wydziału : http://www.ikila.us.edu.pl/

Celem tej specjalności, skierowanej głównie do absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności „Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE)”, a także do absolwentów innych studiów pierwszego stopnia posiadających odpowiednie kompetencje językowe oraz umiejętności z zakresu projektowania gier, jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej anglistów, których kompetencje zawodowe łączą biegłą praktyczną znajomość języka angielskiego z wiedzą teoretyczną dotyczącą produkcji rozrywki interaktywnej oraz praktycznymi umiejętnościami z zakresu projektowania gier komputerowych i tradycyjnych i lokalizacji gier i oprogramowania. Absolwent jest gruntownie przygotowany do podjęcia pracy w firmach branży rozrywki interaktywnej na stanowisku projektanta poziomów, projektanta rozgrywki, tłumacza zajmującego się lokalizacją gier i oprogramowania, a także w mediach zajmujących się tematyką gier i rozrywki interaktywnej.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE);
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych;
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i posiadają jeden z następujących dokumentów potwierdzających zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego:
  • Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0),
  • Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100),
  • Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600),
  • Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B),
  • Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
  • Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70),
  • Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A lub B - 5)

oraz posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych.

Dla kandydatów cudzoziemców

Wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie C1 według CEFR (zaawansowanym).

Dodatkowe wymagania:

Kandydaci, niebędący absolwentami kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) przedkładają, poza dyplomem ukończenia studiów oraz certyfikatem językowym, portfolio samodzielnych lub zespołowych prac z zakresu projektowania gier komputerowych, składające się z maksimum czterech prac. Portfolio może obejmować na przykład: projekty poziomów gier, dokumentację gier komputerowych (projektowanych lub wykonanych), wykonane gry komputerowe, inne prace związane z rynkiem gier komputerowych. Portfolio powinno zostać przygotowane w formie cyfrowej, w sposób umożliwiający weryfikację autorstwa prac. Prace wykonane samodzielnie powinny być wyraźnie oznaczone. W przypadku przedłożenia prac zespołowych kandydat powinien dołączyć opis zakresu wykonanych samodzielnie zadań. W przypadku przedłożenia prac komercyjnych, kandydat powinien załączyć pisemne referencje zleceniodawcy lub pracodawcy lub wskazać osobę, która może udzielić referencji i potwierdzić zakres wykonanych prac. Portfolio oceniane są przez komisję rekrutacyjną w skali 0 ÷ 10 pkt. W obrębie przyjętej skali prace wykonane w języku angielskim oceniane będą wyżej. 

Kandydaci, niebędący absolwentami kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani są uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia na kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacja pozostałych kandydatów odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych oraz przedłożonych do oceny portfolio. W tym przypadku łączna liczba punktów rankingowych to suma oceny na dyplomie i oceny przedłożonego portfolio.

Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska, specjalność projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) lub ukończyli filologię angielską/filologię, specjalność: angielską i posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych.

W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 320,00 zł
 • 1 320,00 zł
 • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 92

anglistyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl