Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: język niemiecki, język francuski, język czeski, język rosyjski i język szwedzki 

Strona internetowa wydziału : http://www.ikila.us.edu.pl/

Celem tej specjalności, skierowanej głównie do absolwentów studiów pierwszego stopnia specjalności „Projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE)”, a także do absolwentów innych studiów pierwszego stopnia posiadających odpowiednie kompetencje językowe oraz umiejętności z zakresu projektowania gier, jest kształcenie wszechstronnie przygotowanych do pracy zawodowej anglistów, których kompetencje zawodowe łączą biegłą praktyczną znajomość języka angielskiego z wiedzą teoretyczną dotyczącą produkcji rozrywki interaktywnej oraz praktycznymi umiejętnościami z zakresu projektowania gier komputerowych i tradycyjnych i lokalizacji gier i oprogramowania. Absolwent jest gruntownie przygotowany do podjęcia pracy w firmach branży rozrywki interaktywnej na stanowisku projektanta poziomów, projektanta rozgrywki, tłumacza zajmującego się lokalizacją gier i oprogramowania, a także w mediach zajmujących się tematyką gier i rozrywki interaktywnej.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE);
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska lub na kierunku filologia, specjalność: angielska i posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych;
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich i posiadają jeden z następujących dokumentów potwierdzających zaawansowany poziom znajomości języka angielskiego:
  • Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 7.0),
  • Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 100),
  • Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 600),
  • Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie B),
  • Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
  • Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 70),
  • Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A lub B - 5)

oraz posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych.

Dla kandydatów cudzoziemców

Wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie C1 według CEFR (zaawansowanym).

Dodatkowe wymagania:

Kandydaci, niebędący absolwentami kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) przedkładają, poza dyplomem ukończenia studiów oraz certyfikatem językowym, portfolio samodzielnych lub zespołowych prac z zakresu projektowania gier komputerowych, składające się z maksimum czterech prac. Portfolio może obejmować na przykład: projekty poziomów gier, dokumentację gier komputerowych (projektowanych lub wykonanych), wykonane gry komputerowe, inne prace związane z rynkiem gier komputerowych. Portfolio powinno zostać przygotowane w formie cyfrowej, w sposób umożliwiający weryfikację autorstwa prac. Prace wykonane samodzielnie powinny być wyraźnie oznaczone. W przypadku przedłożenia prac zespołowych kandydat powinien dołączyć opis zakresu wykonanych samodzielnie zadań. W przypadku przedłożenia prac komercyjnych, kandydat powinien załączyć pisemne referencje zleceniodawcy lub pracodawcy lub wskazać osobę, która może udzielić referencji i potwierdzić zakres wykonanych prac. Portfolio oceniane są przez komisję rekrutacyjną w skali 0 ÷ 10 pkt. W obrębie przyjętej skali prace wykonane w języku angielskim oceniane będą wyżej. 

Kandydaci, niebędący absolwentami kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani są uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia angielska. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja absolwentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia na kierunku filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

Kwalifikacja pozostałych kandydatów odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych oraz przedłożonych do oceny portfolio. W tym przypadku łączna liczba punktów rankingowych to suma oceny na dyplomie i oceny przedłożonego portfolio.

Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska, specjalność projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT-WRITE) lub ukończyli filologię angielską/filologię, specjalność: angielską i posiadają udokumentowane umiejętności z zakresu projektowania gier komputerowych.

W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 92

anglistyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl