Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, chiński, polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności: Tłumaczeniowa z językiem chińskim

Strona internetowa wydziału: http://www.ija.us.edu.pl/

Filologia angielska uzyskała akredytację z wyróżnieniem Państwowej Komisji Akredytacyjnej w 2006 r.

CHARAKTERYSTYKA kierunku:

Podstawę programu nauczania na kierunku filologia angielska stanowi język pisany, gramatyka, językoznawstwo oraz rozumienie tekstu anglojęzycznego. Każda z oferowanych specjalizacji przewiduje jednak inne przedmioty kierunkowe. Specjalizacje nauczycielskie przygotowują studenta do zawodu nauczyciela, więc obejmują metodykę nauczania języka obcego, pedagogikę, psychologię oraz emisję głosu. Przyszli tłumacze opanowują drugi wybrany język (niemiecki, arabski, chiński) a także poznają techniki przekładu ustnego i pisemnego. Specjalności: Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego oraz Kultura - media - translacja obejmują zajęcia z literaturoznawstwa i kulturoznawstwa, przekładu tekstów literackich i użytkowych oraz komunikacji językowej. Natomiast dla osób rozwijać swoje umiejętności w zakresie angielskiego języka biznsu przygotowana została specjalizacja z intensywną nauką języka angielskiego, ukierunkowana na sferę biznesu, bieżącą problematykę ekonomiczno-społeczno-polityczną oraz tłumaczenia. Wraz z dyplomem  absolwent otrzymuje suplement. Suplement do dyplomu zawiera wykaz przedmiotów kształcenia, wymiar godzin wraz z punktami ECTS, wykaz uzyskanych ocen oraz informacje o nagrodach, praktykach zawodowych i innych osiągnięciach studenta.

Charakterystyka specjalności:

Programy studiów II stopnia oferują poszerzone studia w zakresie zagadnień związanych z translacją i szeroko pojętą komunikacją. Absolwenci mają pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii angielskiej w systemie nauk i jej powiązaniach z dyscyplinami naukowymi obszaru nauk humanistycznych, znają specjalistyczną terminologię w języku angielskim z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa. Mają uporządkowaną, pogłębioną wiedzę ogólną i szczegółową z zakresu dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku filologia angielska oraz ugruntowaną orientację co do ich specyfiki przedmiotowej i metodologicznej, znają dogłębnie teorie i szkoły badawcze językoznawcze, szczególnie współczesne, które posiadają najważniejsze znaczenie dla dalszego rozwoju humanistyki. Obok przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład programu nauczania filologii angielskiej na poziomie studiów magisterskich, takich jak zaawansowane formy pisania w języku angielskim, szczegółowe zagadnienia gramatyki praktycznej i językoznawstwa kontrastywnego czy rozumienia i analizy tekstu, program studiów obejmuje także przedmioty specjalistyczne tj. z zakresu translatoryki: tłmaczenia pisemnego, tłumaczenia konsekutywnego, tłumaczenia symultanicznegoPosiadają pogłębioną wiedzę dotyczącą wybranej wewnątrz kierunku specjalności studiów:  mają kompetencję komunikacyjną i translatorską w zakresie języka angielskiego oraz języka chińskiego.

Studia te kończą się uzyskaniem przez absolwenta stopnia magistra.

Perspektywy zawodowe:

 • praca w zawodzie  nauczyciela języka angielskiego w różnych  placówkach edukacyjnych
  (w zależności od uzyskanego stopnia: licencjat/magister)
 • zawód tłumacza (także w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych i artystycznych), praca w biurach tłumaczeń
 • praca w ośrodkach masowego przekazu (radio, TV, prasa, Internet)
 • praca w turystyce i sektorze usług, w działach współpracy z zagranicą
 • praca w redakcjach czasopism i instytucjach kulturalnych, szczególnie tych wymagających zaawansowanej znajomości języka angielskiego
 • prowadzenie działalności w sferze zarządzania i marketingu, wsparte biegłą znajomością
  języków obcych (m.in. reklama, public relations)

praca w firmach zajmujących się produkcją oraz lokalizacją gier komputerowych

Jako jedna z niewielu uczelni Uniwersytet Śląski oferuje na kierunku: filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim. Absolwenci tej specjalności są poszukiwanymi i cenionymi na rynku pracy specjalistami-tłumaczami, reprezentują wysoki poziom przygotowania ogólno-humanistycznego oraz dysponują znajomością literatury, kultury i historii angielskiego, a także arabskiego obszaru językowego oraz ogólnym wykształceniem językoznawczym. Są specjalistami w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i drugiego języka – chińskiego, znawcą literatury i zagadnień kulturowych obu obszarów językowych oraz wykwalifikowanymi językoznawcami. Posiadają wysokie kwalifikacje w zakresie przekładu pisemnego i ustnego (konferencyjnego) języka kierunkowego oraz języka specjalności chińskiego  oraz kompetencje filologa, co pozwala na zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

Posiadają wszechstronną wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego. Biegle posługują się językiem angielskim, potrafią tłumaczyć teksty specjalistyczne i artystyczne. Studia filologiczne przygotowują absolwentów do wykonywania zawodu tłumacza oraz pozwalają im ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego. Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia i działania, absolwenci specjalności tłumaczeniowych posiadają umiejętności komunikowania się w rozmaitych środowiskach zawodowych oraz elastycznego dostosowania się do wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej znajomości języka angielskiego. 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się:

 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy z językiem chińskim oraz
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, których studia obejmowały obowiązkowy blok przedmiotów z zakresu teorii i praktyki przekładu oraz wykazują się udokumentowaną znajomością języków: chińskiego na poziomie A2 według CEFR (niższym średnio zaawansowanym) i angielskiego.

W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących dokumentów:

 • Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0),
 • Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79),
 • Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570),
 • Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C),
 • Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
 • Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52),
 • Certyfikat Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A),
 • Certyfikat Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C),
 • Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A – 4 lub Język B - 5).

Dla kandydatów cudzoziemców:

Wymagana jest udokumentowana znajomość języka polskiego na poziomie C1 według CEFR (zaawansowanym).

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 320,00 zł
 • 1 320,00 zł
 • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Języka Angielskiego

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 92

anglistyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl