Podstawowe informacje

Język wykładowy

niemiecki, polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności: studia interkulturowe z językiem szwedzkim albo niemieckim

Strona internetowa wydziału: http://ifg.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku filologia germańska dają studentowi wybór jednej z czterech ścieżek kształcenia. Prowadzone specjalności to: nauczycielska, studia interkulturowe z drugim językiem obcym, tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego oraz europejskie studia leksykograficzne (EMLex).

Specjalność studia interkulturowe z językiem szwedzkim albo niemieckim to oferta dla absolwentów wszystkich specjalności studiów I stopnia na kierunku filologia germańska. Studenci mają możliwość wyboru głównego języka obcego (niemiecki lub szwedzki) oraz języka dodatkowego z propozycji na dany rok akademicki. Studia koncentrują się na szeroko pojętej kulturze regionów.

Perspektywy zawodowe:

Studia przygotowują do podjęcia pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, instytucjach kulturalnych i oświatowych (np. domy współpracy, fundacje, instytuty), turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury szwedzkiej / niemieckiej.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • wiedzę o języku niemieckim oraz znajomość kultury i literatury trzech krajów niemieckojęzycznych (Niemiec, Austrii i Szwajcarii);
  • wiedzę o historii oraz literaturze i kulturze niemieckiej na Śląsku.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia germańska oraz innych kierunkach humanistycznych po przeprowadzeniu osobnego postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim.

Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych uczelniach.

Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką pracy magisterskiej (historia literatury niemieckiej, kultura krajów niemieckojęzycznych).

Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 320,00 zł
  • 1 320,00 zł
  • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 09 05

germanistyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl