Podstawowe informacje

Język wykładowy

niemiecki, polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Charakterystyka kierunku:

Specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego skierowana jest do studentów pragnących pogłębić wiedzę w zakresie  tłumaczeń specjalistycznych i przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie prawa i ekonomii.

Charakterystyka specjalności:

Program studiów zakłada zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego, rodzinnego i opiekuńczego oraz poszerzenie wiedzy z zakresu mikroekonomii. Student poznaje terminologię w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego, rodzinnego i opiekuńczego, potrafi ją zastosować w pracy tłumacza, posiadając podstawową wiedzę prawniczą w tym zakresie. Podczas zajęć praktycznych student pod kierunkiem doświadczonych tłumaczy doskonali umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych, symultanicznych/kabinowych), zwłaszcza w zakresie ustnych tłumaczeń prawniczych, sądowych i biznesowych. Zajęcia praktyczne pozwolą studentowi na opanowanie technik komputerowych, wspomagających pracę tłumacza.

Program tej specjalności przewiduje pozyskanie umiejętności w zakresie tłumaczeń tekstów użytkowych, korespondencji handlowej oraz postępowania w przypadku pozyskiwania funduszy unijnych z wykorzystaniem terminologii polskiej i niemieckiej. Ponadto program studiów obejmuje zajęcia z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa niemieckiego, będące uzupełnieniem wiedzy ogólnoakademickiej studenta.

Absolwent zostanie przygotowany do pracy jako tłumacz, szczególnie w kancelariach prawniczych, urzędach, także Unii Europejskiej, oraz w firmach niemieckojęzycznych. Uzyska wykształcenie wyróżniające go w skali kraju – jako filologa z przygotowaniem prawniczo-ekonomicznym

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • wiedzę o odmianach niemieckiego języka specjalistycznego;
  • wiedzę z zakresu językoznawstwa, teorii i praktyki przekładu, historii i literatury niemieckiego obszaru językowego, a także marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia germańska oraz innych kierunkach humanistycznych po przeprowadzeniu osobnego postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim.

Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych uczelniach.

Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką pracy magisterskiej.

Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Filologii Germańskiej

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 09 05

germanistyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl