Podstawowe informacje

Język wykładowy

niemiecki, polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Charakterystyka kierunku:

Specjalność tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego skierowana jest do studentów pragnących pogłębić wiedzę w zakresie  tłumaczeń specjalistycznych i przygotować się do wykonywania zawodu tłumacza w zakresie prawa i ekonomii.

Charakterystyka specjalności:

Program studiów zakłada zapoznanie się z wybranymi zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego, rodzinnego i opiekuńczego oraz poszerzenie wiedzy z zakresu mikroekonomii. Student poznaje terminologię w języku polskim i niemieckim z zakresu prawa cywilnego, karnego, handlowego, rodzinnego i opiekuńczego, potrafi ją zastosować w pracy tłumacza, posiadając podstawową wiedzę prawniczą w tym zakresie. Podczas zajęć praktycznych student pod kierunkiem doświadczonych tłumaczy doskonali umiejętności w zakresie tłumaczeń ustnych (konsekutywnych, symultanicznych/kabinowych), zwłaszcza w zakresie ustnych tłumaczeń prawniczych, sądowych i biznesowych. Zajęcia praktyczne pozwolą studentowi na opanowanie technik komputerowych, wspomagających pracę tłumacza.

Program tej specjalności przewiduje pozyskanie umiejętności w zakresie tłumaczeń tekstów użytkowych, korespondencji handlowej oraz postępowania w przypadku pozyskiwania funduszy unijnych z wykorzystaniem terminologii polskiej i niemieckiej. Ponadto program studiów obejmuje zajęcia z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa niemieckiego, będące uzupełnieniem wiedzy ogólnoakademickiej studenta.

Absolwent zostanie przygotowany do pracy jako tłumacz, szczególnie w kancelariach prawniczych, urzędach, także Unii Europejskiej, oraz w firmach niemieckojęzycznych. Uzyska wykształcenie wyróżniające go w skali kraju – jako filologa z przygotowaniem prawniczo-ekonomicznym

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • wiedzę o odmianach niemieckiego języka specjalistycznego;
  • wiedzę z zakresu językoznawstwa, teorii i praktyki przekładu, historii i literatury niemieckiego obszaru językowego, a także marketingu oraz prawa niemieckiego i polskiego.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia germańska oraz innych kierunkach humanistycznych po przeprowadzeniu osobnego postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej.

W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim.

Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych uczelniach.

Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką pracy magisterskiej.

Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 320,00 zł
  • 1 320,00 zł
  • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 09 05

germanistyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl