Podstawowe informacje

Język wykładowy

francuski, polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo

Oferowane lektoraty z języka obcego: praktyczna nauka drugiego języka obcego

Strona internetowa wydziału: http://romanistyka.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia drugiego stopnia na specjalności: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo obejmują: moduł praktycznej nauki języka francuskiego oraz praktyczna naukę drugiego języka obcego,  Program studiów zawiera również obszerny moduł przekładoznawczy, którego celem jest kształcenie kompetencji tłumacza w zakresie przekładu ustnego i pisemnego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie i marketing. Ponadto studenci tej specjalności będą mieli okazję zapoznać się z głównymi narzędziami komputerowymi wspomagającymi tłumaczenie. Zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii mają za zadanie wyposażyć studenta w praktyczne umiejętności stosowania narzędzi niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym w przyszłym miejscu pracy: firmie, administracji, mediach, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenta specjalności język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo cechuje doskonała znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie, dobra znajomość drugiego języka obcego, znajomość najważniejszych technik przekładu pisemnego i ustnego oraz nowych technologii w komunikacji i pracy nad tekstem, a także umiejętność posługiwania się nimi w praktyce. Te kompetencje uprawniają absolwentów wskazanego kierunku do podjęcia pracy w instytucjach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa i gospodarki Unii Europejskiej. Gruntowna wiedza z zakresu obsługi głównych programów CAT pozwoli Absolwentowi na samodzielne wykonywanie tłumaczeń pisemnych o wysokim stopniu trudności. Absolwent specjalności: język francuski z programem  tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo charakteryzuje się otwartą postawą wobec innych kultur oraz posiada świadomość językową, a zatem jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości różnych języków i kultur. Dzięki takiej ofercie dydaktycznej Absolwent będzie mógł skutecznie starać się o pracę wszędzie tam, gdzie ceniona jest znajomość  zasadniczych języków unijnych, wiedza ogólna o krajach UE i wysokie umiejętności tłumaczeniowe:

 • w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi,
 • w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce,
 • w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne,
 • w administracji,
 • w instytucjach kulturalnych i badawczych,
 • w mediach,
 • w wydawnictwach. 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność: romańska lub język francuski, lub
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na innym kierunku/specjalności oraz znajomość języka francuskiego na poziomie: C1/C2.

Kandydaci, którzy nie są absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie innych kierunków/specjalności - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:

 1. ocena ostateczna na dyplomie,
 2. pozytywna ocena z egzaminu z języka francuskiego.

Ostateczny wynik stanowi sumę ½ oceny wymienionej w punktach a) i b).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 99

ijrit@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl