Podstawowe informacje

Język wykładowy

francuski, polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo

Oferowane lektoraty z języka obcego: praktyczna nauka drugiego języka obcego

Strona internetowa wydziału: http://romanistyka.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia drugiego stopnia na specjalności: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo obejmują: moduł praktycznej nauki języka francuskiego oraz praktyczna naukę drugiego języka obcego,  Program studiów zawiera również obszerny moduł przekładoznawczy, którego celem jest kształcenie kompetencji tłumacza w zakresie przekładu ustnego i pisemnego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących dziedzin: prawo, administracja, ekonomia, zarządzanie i marketing. Ponadto studenci tej specjalności będą mieli okazję zapoznać się z głównymi narzędziami komputerowymi wspomagającymi tłumaczenie. Zajęcia z wykorzystaniem nowych technologii mają za zadanie wyposażyć studenta w praktyczne umiejętności stosowania narzędzi niezbędnych do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym w przyszłym miejscu pracy: firmie, administracji, mediach, instytucjach kulturalnych, wydawnictwach.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenta specjalności język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo cechuje doskonała znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie, dobra znajomość drugiego języka obcego, znajomość najważniejszych technik przekładu pisemnego i ustnego oraz nowych technologii w komunikacji i pracy nad tekstem, a także umiejętność posługiwania się nimi w praktyce. Te kompetencje uprawniają absolwentów wskazanego kierunku do podjęcia pracy w instytucjach Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa i gospodarki Unii Europejskiej. Gruntowna wiedza z zakresu obsługi głównych programów CAT pozwoli Absolwentowi na samodzielne wykonywanie tłumaczeń pisemnych o wysokim stopniu trudności. Absolwent specjalności: język francuski z programem  tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo charakteryzuje się otwartą postawą wobec innych kultur oraz posiada świadomość językową, a zatem jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach wymagających znajomości różnych języków i kultur. Dzięki takiej ofercie dydaktycznej Absolwent będzie mógł skutecznie starać się o pracę wszędzie tam, gdzie ceniona jest znajomość  zasadniczych języków unijnych, wiedza ogólna o krajach UE i wysokie umiejętności tłumaczeniowe:

 • w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi,
 • w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce,
 • w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne,
 • w administracji,
 • w instytucjach kulturalnych i badawczych,
 • w mediach,
 • w wydawnictwach. 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia, specjalność: romańska lub język francuski, lub
 • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na innym kierunku/specjalności oraz znajomość języka francuskiego na poziomie: C1/C2.

Kandydaci, którzy nie są absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: romańska lub język francuski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie innych kierunków/specjalności - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka francuskiego.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:

 1. ocena ostateczna na dyplomie,
 2. pozytywna ocena z egzaminu z języka francuskiego.

Ostateczny wynik stanowi sumę ½ oceny wymienionej w punktach a) i b).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 320,00 zł
 • 1 320,00 zł
 • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 99

ijrit@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl