Podstawowe informacje

Język wykładowy

hiszpański, polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności: Język hiszpański z programem: kultura literatura i media w Ameryce Łacińskiej

Oferowane lektoraty z języka obcego: praktyczna nauka drugiego języka obcego- wykładany na poziomie B1/B2

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Kierunek: filologia realizuje następujące zadania bezpośrednio wynikające ze strategii Uniwersytetu Śląskiego: 

- różnicowanie form studiów,

- wzbogacanie oferty dydaktycznej o oryginalne i innowacyjne programy studiów,

- uwzględnianie mobilności krajowej i zagranicznej w programach studiów,

- rozwijanie nowoczesnych technologii informacyjnych i informatycznych,

- umożliwienie zdobycia wysokich kwalifikacji w ramach poszczególnych kierunków studiów, przygotowujących absolwentów do pracy zawodowej i pełnienia ról publicznych.

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Filologia jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Po ukończeniu tego kierunku absolwent posiada nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie dwóch języków obcych, ale jest również sprawnym tłumaczem, bądź nauczycielem języka obcego, oraz twórczym autorem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia.

Ogólna charakterystyka specjalności: studia obejmują: praktyczną naukę języka kierunkowego i drugiego języka obcego, historię literatury i kultury danego obszaru językowego,  zajęcia teoretycznoliterackie, językoznawstwo teoretyczne i stosowane, gramatykę opisową, nowe technologie w komunikacji, przekładoznawstwo, elementy ekonomii, prawa i marketingu oraz medioznawstwa.

Absolwenta cechuje doskonała znajomość wybranych języków w mowie i piśmie, bardzo dobra orientacja w literaturze i kulturze danych obszarów językowych, wiedza o historii i strukturze języków obcych, znajomość technik tłumaczenia pisemnego i ustnego, z uwzględnieniem przekładu specjalistycznego (prawnego, ekonomicznego, technicznego), konferencyjnego oraz literackiego, zapoznanie się ze specyfiką zwodu tłumacza i wykształcenie praktycznych umiejętności wymaganych na rynku tłumaczeniowym, znajomość nowych technologii (programy komputerowe wspomagające tłumaczenie i edycję tekstu) w komunikacji i pracy nad tekstem, a także umiejętność posługiwania się nimi w praktyce.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra w doskonale wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach tłumaczeniowych oraz salach komputerowych. Studenci prowadzonych specjalności pogłębiają swoją wiedzę również w ramach studiów w systemie Erasmus, podczas stażów zagranicznych i zajęć wynikających z umów międzynarodowych. Poza wysokimi kwalifikacjami oferujemy nowoczesne metody nauczania i przyjazną atmosferę.

Perspektywy zawodowe:

Wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne pozwalają absolwentowi tej specjalności podjąć pracę:

•          w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi,

•          w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce,

•          w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne,

•          w administracji,

•          w instytucjach kulturalnych i badawczych,

•          w mediach,

•          w placówkach dyplomatycznych,

•          w wydawnictwach.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Oferowane lektoraty z języka obcego nauczane są od poziomu B1/B2.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia, specjalność: hiszpańska lub język hiszpański;
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na innym kierunku/specjalności oraz znajomość języka hiszpańskiego na poziomie: C1/C2.

Kandydaci, którzy nie są absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: hiszpańska lub język hiszpański ─ o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie innych kierunków/specjalności ─ o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka hiszpańskiego.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:

  1. ocena ostateczna na dyplomie,
  2. pozytywna ocena z egzaminu z języka hiszpańskiego.

Ostateczny wynik stanowi sumę  ½  oceny wymienionej w pkt. a) i b).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 99

ijrit@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl