Podstawowe informacje

Język wykładowy

hiszpański, polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności: Język hiszpański z programem: kultura literatura i media w Ameryce Łacińskiej

Oferowane lektoraty z języka obcego: praktyczna nauka drugiego języka obcego- wykładany na poziomie B1/B2

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Kierunek: filologia realizuje następujące zadania bezpośrednio wynikające ze strategii Uniwersytetu Śląskiego: 

- różnicowanie form studiów,

- wzbogacanie oferty dydaktycznej o oryginalne i innowacyjne programy studiów,

- uwzględnianie mobilności krajowej i zagranicznej w programach studiów,

- rozwijanie nowoczesnych technologii informacyjnych i informatycznych,

- umożliwienie zdobycia wysokich kwalifikacji w ramach poszczególnych kierunków studiów, przygotowujących absolwentów do pracy zawodowej i pełnienia ról publicznych.

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Filologia jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi zastosowaniami. Po ukończeniu tego kierunku absolwent posiada nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie dwóch języków obcych, ale jest również sprawnym tłumaczem, bądź nauczycielem języka obcego, oraz twórczym autorem efektywnych rozwiązań w sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia.

Ogólna charakterystyka specjalności: studia obejmują: praktyczną naukę języka kierunkowego i drugiego języka obcego, historię literatury i kultury danego obszaru językowego,  zajęcia teoretycznoliterackie, językoznawstwo teoretyczne i stosowane, gramatykę opisową, nowe technologie w komunikacji, przekładoznawstwo, elementy ekonomii, prawa i marketingu oraz medioznawstwa.

Absolwenta cechuje doskonała znajomość wybranych języków w mowie i piśmie, bardzo dobra orientacja w literaturze i kulturze danych obszarów językowych, wiedza o historii i strukturze języków obcych, znajomość technik tłumaczenia pisemnego i ustnego, z uwzględnieniem przekładu specjalistycznego (prawnego, ekonomicznego, technicznego), konferencyjnego oraz literackiego, zapoznanie się ze specyfiką zwodu tłumacza i wykształcenie praktycznych umiejętności wymaganych na rynku tłumaczeniowym, znajomość nowych technologii (programy komputerowe wspomagające tłumaczenie i edycję tekstu) w komunikacji i pracy nad tekstem, a także umiejętność posługiwania się nimi w praktyce.

Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra w doskonale wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach tłumaczeniowych oraz salach komputerowych. Studenci prowadzonych specjalności pogłębiają swoją wiedzę również w ramach studiów w systemie Erasmus, podczas stażów zagranicznych i zajęć wynikających z umów międzynarodowych. Poza wysokimi kwalifikacjami oferujemy nowoczesne metody nauczania i przyjazną atmosferę.

Perspektywy zawodowe:

Wiedza i zdobyte umiejętności praktyczne pozwalają absolwentowi tej specjalności podjąć pracę:

•          w firmach polskich współpracujących z partnerami zagranicznymi,

•          w firmach zagranicznych i ich przedstawicielstwach w Polsce,

•          w instytucjach i organizacjach świadczących usługi turystyczne,

•          w administracji,

•          w instytucjach kulturalnych i badawczych,

•          w mediach,

•          w placówkach dyplomatycznych,

•          w wydawnictwach.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Oferowane lektoraty z języka obcego nauczane są od poziomu B1/B2.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na kierunku filologia, specjalność: hiszpańska lub język hiszpański;
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na innym kierunku/specjalności oraz znajomość języka hiszpańskiego na poziomie: C1/C2.

Kandydaci, którzy nie są absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: hiszpańska lub język hiszpański ─ o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie innych kierunków/specjalności ─ o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie ostatecznej oceny na dyplomie oraz pozytywnej oceny egzaminu z języka hiszpańskiego.

Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku jest:

  1. ocena ostateczna na dyplomie,
  2. pozytywna ocena z egzaminu z języka hiszpańskiego.

Ostateczny wynik stanowi sumę  ½  oceny wymienionej w pkt. a) i b).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 320,00 zł
  • 1 320,00 zł
  • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 99

ijrit@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl