Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski, rosyjski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności: tłumaczeniowa

Praktyczna nauka języka, lektoraty: angielski, czeski

Charakterystyka kierunku:

Celem specjalności tłumaczeniowej jest wszechstronne przygotowanie jej absolwenta do podejmowania różnorodnych form pracy translatorskiej.

Szczególny nacisk położony jest na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, wśród są m.in. kulturowe konteksty przekładu, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie ustne, współczesne teorie przekładoznawcze. Realizacja pozostałych przedmiotów ma na celu poszerzenie horyzontów intelektualnych i wiedzy lingwistycznej, które warunkują adekwatny przekład. Praktyczna nauka języków pozwala na biegłe opanowanie języka rosyjskiego oraz dobre innego języka obcego nowożytnego (angielskiego lub czeskiego).

Perspektywy zawodowe:

Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi na podjęcie samodzielnej pracy tłumacza: w turystyce (instytucje i organizacje turystyczne, biura podróży itp.); w biurach tłumaczeń; w firmach polskich współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji; w przedstawicielstwach rosyjskich firm i instytucji; w wydawnictwach; w mediach elektronicznych i tradycyjnych; w placówkach oświatowych po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych. 

 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie C1/C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • umiejętność porozumiewania się w języku polskim i rosyjskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych;
  • umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji przy użyciu różnych źródeł i sposobów.

Dla kandydatów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalności: język rosyjski-program tłumaczeniowy, rosjoznawstwo, język rosyjski - program język biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski, język rosyjski w turystyce, języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim — wstęp na studia jest wolny, tj.: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na innych kierunkach filologicznych z tytułem licencjata, kwalifikowani będą na podstawie weryfikacji dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku: filologia w specjalnościach: język rosyjski-program tłumaczeniowy, rosjoznawstwo, język rosyjski-program język biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski, język rosyjski w turystyce, języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim.

Na pozostałą liczbę miejsc (do wyczerpania limitu) przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli inne studia filologiczne I stopnia. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie średnia ocen z: oceny ostatecznej na dyplomie licencjata – 50% i oceny na przedstawionym dokumencie potwierdzającym znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub z egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe (egzamin z języka rosyjskiego) – 50%.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 320,00 zł
  • 1 320,00 zł
  • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 81

ifw@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl