kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski, rosyjski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Sosnowiec

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności: język biznesu

Oferowane lektoraty z języka obcego : angielski, czeski

Charakterystyka kierunku:

Celem specjalności język biznesu jest wszechstronne przygotowanie jej absolwenta do podejmowania różnorodnych form pracy translatorskiej w sferze biznesu. Szczególny nacisk położony jest na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie, wśród których są m.in. metodologia badań translatorycznych, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne. Realizacja pozostałych przedmiotów ma na celu poszerzenie wiedzy lingwistycznej i teoretycznoliterackiej, które warunkują adekwatny przekład. Program studiów przewiduje naukę innego języka obcego nowożytnego ukierunkowaną szczególnie na sferę biznesu (język angielski lub czeski).

Perspektywy zawodowe:

Zdobyta przez absolwenta wiedza może być wykorzy­sta­na: w urzędach administracji publicznej; w biurach tłumaczeń; w firmach polskich współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji; w przedstawicielstwach rosyjskich firm i instytucji; w wydawnictwach; w mediach elektronicznych i tradycyjnych; w instytucjach kulturalnych; w turystyce (instytucje i organizacje turystyczne, biura podróży itp.); w placówkach oświatowych (po uzyskaniu odpowiednich uprawnień pedagogicznych). 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • umiejętność posługiwania się językiem rosyjskim na poziomie C1/C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
  • umiejętność porozumiewania się w języku polskim i rosyjskim przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych;
  • umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania i użytkowania informacji przy użyciu różnych źródeł i sposobów.

Dla kandydatów, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku filologia, specjalności: język rosyjski-program tłumaczeniowy, rosjoznawstwo, język rosyjski - program język biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski, język rosyjski w turystyce, języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim — wstęp na studia jest wolny, tj.: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów z tytułem licencjata.

Kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia na innych kierunkach filologicznych z tytułem licencjata, kwalifikowani będą na podstawie weryfikacji dokumentu potwierdzającego znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe.

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim, na kierunku: filologia w specjalnościach: język rosyjski-program tłumaczeniowy, rosjoznawstwo, język rosyjski-program język biznesu, filologia rosyjska, język rosyjski, język rosyjski w turystyce, języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim.

Na pozostałą liczbę miejsc (do wyczerpania limitu) przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli inne studia filologiczne I stopnia. W tym przypadku podstawą kwalifikacji będzie średnia ocen z: oceny ostatecznej na dyplomie licencjata – 50% i oceny na przedstawionym dokumencie potwierdzającym znajomość języka rosyjskiego w stopniu zaawansowanym lub z egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe (egzamin z języka rosyjskiego) – 50%.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 320,00 zł
  • 1 320,00 zł
  • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 81

https://us.edu.pl/wydzial/wh

ifw@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl