Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności:

  • dyskurs publiczny,
  • dziennikarstwo i komunikacja kulturowa,
  • edytorstwo i redakcja tekstu,
  • literaturoznawstwo,
  • nauczycielska
  • nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców
  • twórcze pisanie

Kiedy następuje wybór specjalności: Deklarację wyboru specjalności składa kandydat składając dokumenty na studia.

Oferowane lektoraty z języka obcego: do wyboru z oferty Studium Języków Obcych UŚ (wybrany przez studenta lektorat trwa 4 semestry)

Strona internetowa wydziału: www.polonistyka.us.edu.pl

 

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku filologia polska pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury oraz współczesnym życiu literackim. Uczą samodzielnej aktywności intelektualnej, głębokiego rozumienia tekstów literackich oraz wszelkich innych wypowiedzi. Szczególny akcent pada również na konsekwencje przemian kulturowych dla języka i literatury oraz związki tych ostatnich z innymi dziedzinami życia społeczno-kulturalnego.

Studia przygotowują do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz do refleksyjnego postrzegania przemian cywilizacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

1/ Dyskurs publiczny – student kształci kompetencje i umiejętności stylistycznej analizy gotowych tekstów medialnych, w tym doboru etykiety i estetyki językowej. Student dokonuje ekspertyzy tekstów promocyjnych, poznaje reguły ich tworzenia, przygotowując się do pracy w różnych instytucjach publicznych (np. działy public relations, wydziały ds. kontaktu z mediami, biura rzecznika prasowego, biura promocji i karier, punkty obsługi klienta).

2/ Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa – student zdobywa podstawowe umiejętności z zakresu PR, rzecznikostwa prasowego, rozwija sprawność w posługiwaniu się mówionymi i pisanymi gatunkami użytkowymi. Posiada świadomość złożonych zależności między kulturą a innymi sferami społecznymi, uwzględnia rolę lokalnych i historycznych uwarunkowań życia publicznego. Jest przygotowywany do pracy w instytucjach kultury, redakcjach prasowych czy też związanych z mediami elektronicznymi oraz do roli analityka zjawisk w kulturze współczesnej i dawnej.

3/ Edytorstwo i redakcja tekstu – student rozwija wiedzę i umiejętności dotyczące redagowania publikacji komercyjnych (w tym wykorzystania programów komputerowych do edycji tekstu oraz składu). Zdobywa również podstawy specjalistycznej wiedzy filologicznej z zakresu edycji tekstów dawnych, zasad redakcji naukowej i popularno-naukowej. Absolwent specjalności został przygotowany do pracy edytora, tekstologa i redaktora tekstu, w tym – w wydawnictwach specjalistycznych i naukowych.

4/ Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców – student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu uczyć języka polskiego jako obcego cudzoziemców w Polsce i za granicą oraz jako języka drugiego osoby pochodzenia polskiego z zagranicy oraz reemigrantów polskich. Zajęcia zostaną poświęcone zagadnieniom nauczania gramatyki polskiej, słownictwa, komunikacji w warunkach szkolnych oraz zjawiskom kulturowym (filmowym, literackim, muzycznym) istotnym dla pełnego funkcjonowania i uczestnictwa w polskiej kulturze. Studenci poznają teorie bilingwizmu, rozważą problemy uczenia się języka w zależności od jego statusu: język pierwszy/drugi, ojczysty, rodzimy/obcy. Poznają sposoby nauczania i weryfikowania wiedzy o języku oraz opanowania kompetencji językowych.

5/ Literaturoznawstwo – student pogłębia specjalistyczną wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, ze szczególnym uwzględnieniem nowych orientacji badawczych. Ujmuje literaturę jako istotny element kultury (dawnej i współczesnej), dostrzega związki z innymi sferami życia społecznego. Postrzega nowe idee artystyczne w kontekście przemian świadomości estetycznej. Absolwent specjalności jest przygotowany do roli znawcy literatury, eksperta w dziedzinie procesów społeczno-kulturowych oraz do kolejnego etapu edukacji akademickiej.

6/ Nauczycielska – student zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, zgodne ze standardami określonymi w rozporządzeniu MEN. Program specjalności obejmuje przedmioty przygotowujące: psychologię i pedagogikę, dydaktykę przedmiotową (dydaktykę języka polskiego i dydaktykę literatury polskiej) oraz przedmioty uzupełniające: konteksty literatury w szkole, wiedza o uczniu o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prawny i etyczny wymiar działań edukacyjnych, edukacja językowa i literacka cudzoziemców. Podczas praktyk ciągłych specjalność kształci także umiejętności praktyczne nauczyciela polonisty.

7/ Twórcze pisanie -  Oferta studiowania w ramach specjalności twórcze pisanie adresowana jest do osób, które z jednej strony wiążą swoją przyszłość z pracą w szeroko pojmowanym sektorze usług medialnych, z drugiej do wszystkich tych, którym nieobca jest myśl o różnych formach kariery literackiej czy artystycznej. Podstawę programu nauczania stanowią zarówno przedmioty teoretyczne podczas których studenci będą mogli poszerzyć swą wiedzę z zakresu zarówno historii i teorii literatury oraz przedmioty praktyczne realizowane w formie warsztatów prowadzonych przez specjalistów z wybranych dziedzin. Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach specjalności twórcze pisanie studenci uzyskują wiedzę o mechanizmach życia literackiego, funkcjonowaniu rynku książki w dzisiejszej kulturze czy rożnych formach obiegów wydawniczych. Jednocześnie zyskują też wysokie kompetencje językowe, czego wyrazem jest umiejętność tworzenia rozmaitych tekstów artystycznych, publicystycznych, jak i użytkowych. Absolwenci specjalności twórcze pisanie zatrudnienie mogą znaleźć przede wszystkim w sektorze usług medialnych, instytucjach społecznych i kulturalnych (redakcjach, agencjach informacyjnych, portalach internetowych, agencjach reklamowych, urzędach administracji państwowych), a więc wszędzie tam, gdzie potrzebni są pracownicy dysponującym ogólną wiedzą humanistyczną oraz kompetencjami pozwalającymi tworzyć, przygotowywać i redagować teksty artystyczne, reklamowe, czy dziennikarskie. Są także przygotowani do pracy pisarskiej i scenopisarskiej (film, gry komputerowe).

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Studia na kierunku filologia polskiej prowadzone są na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. Budynek jest przygotowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wybór specjalności na drugim stopniu studiów nie jest uzależniony od ukończonej specjalności lub kierunku na studiach pierwszego stopnia. W ramach studiów II stopnia przewiduje się obligatoryjną praktykę zawodową w ramach specjalności dziennikarstwo – w kręgu kultury, edytorstwo i redakcja tekstu, nauczycielskiej.

W trakcie studiów studenci filologii polskiej mogą realizować swoje pasje, uczestniczyć w spotkaniach literackich, redagować gazety i czasopisma, uczestniczyć w pracach kół naukowych.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra zwłaszcza na następujących kierunkach: filologia, filologia polska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 94 09
32 200 94 22

inolp@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl