Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  • dyskurs publiczny,
  • dziennikarstwo i komunikacja kulturowa,
  • edytorstwo i redakcja tekstu,
  • literaturoznawstwo,
  • nauczycielska
  • nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców
  • twórcze pisanie

Kiedy następuje wybór specjalności: Deklarację wyboru specjalności składa kandydat składając dokumenty na studia.

Oferowane lektoraty z języka obcego: do wyboru z oferty Studium Języków Obcych UŚ (wybrany przez studenta lektorat trwa 4 semestry)

Strona internetowa wydziału: www.polonistyka.us.edu.pl

 

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku filologia polska pozwalają zdobyć wiedzę o języku polskim, historii literatury oraz współczesnym życiu literackim. Uczą samodzielnej aktywności intelektualnej, głębokiego rozumienia tekstów literackich oraz wszelkich innych wypowiedzi. Szczególny akcent pada również na konsekwencje przemian kulturowych dla języka i literatury oraz związki tych ostatnich z innymi dziedzinami życia społeczno-kulturalnego.

Studia przygotowują do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz do refleksyjnego postrzegania przemian cywilizacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

1/ Dyskurs publiczny – student kształci kompetencje i umiejętności stylistycznej analizy gotowych tekstów medialnych, w tym doboru etykiety i estetyki językowej. Student dokonuje ekspertyzy tekstów promocyjnych, poznaje reguły ich tworzenia, przygotowując się do pracy w różnych instytucjach publicznych (np. działy public relations, wydziały ds. kontaktu z mediami, biura rzecznika prasowego, biura promocji i karier, punkty obsługi klienta).

2/ Dziennikarstwo i komunikacja kulturowa – student zdobywa podstawowe umiejętności z zakresu PR, rzecznikostwa prasowego, rozwija sprawność w posługiwaniu się mówionymi i pisanymi gatunkami użytkowymi. Posiada świadomość złożonych zależności między kulturą a innymi sferami społecznymi, uwzględnia rolę lokalnych i historycznych uwarunkowań życia publicznego. Jest przygotowywany do pracy w instytucjach kultury, redakcjach prasowych czy też związanych z mediami elektronicznymi oraz do roli analityka zjawisk w kulturze współczesnej i dawnej.

3/ Edytorstwo i redakcja tekstu – student rozwija wiedzę i umiejętności dotyczące redagowania publikacji komercyjnych (w tym wykorzystania programów komputerowych do edycji tekstu oraz składu). Zdobywa również podstawy specjalistycznej wiedzy filologicznej z zakresu edycji tekstów dawnych, zasad redakcji naukowej i popularno-naukowej. Absolwent specjalności został przygotowany do pracy edytora, tekstologa i redaktora tekstu, w tym – w wydawnictwach specjalistycznych i naukowych.

4/ Nauczanie polonistyczne wśród cudzoziemców – student uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu uczyć języka polskiego jako obcego cudzoziemców w Polsce i za granicą oraz jako języka drugiego osoby pochodzenia polskiego z zagranicy oraz reemigrantów polskich. Zajęcia zostaną poświęcone zagadnieniom nauczania gramatyki polskiej, słownictwa, komunikacji w warunkach szkolnych oraz zjawiskom kulturowym (filmowym, literackim, muzycznym) istotnym dla pełnego funkcjonowania i uczestnictwa w polskiej kulturze. Studenci poznają teorie bilingwizmu, rozważą problemy uczenia się języka w zależności od jego statusu: język pierwszy/drugi, ojczysty, rodzimy/obcy. Poznają sposoby nauczania i weryfikowania wiedzy o języku oraz opanowania kompetencji językowych.

5/ Literaturoznawstwo – student pogłębia specjalistyczną wiedzę z zakresu historii i teorii literatury, ze szczególnym uwzględnieniem nowych orientacji badawczych. Ujmuje literaturę jako istotny element kultury (dawnej i współczesnej), dostrzega związki z innymi sferami życia społecznego. Postrzega nowe idee artystyczne w kontekście przemian świadomości estetycznej. Absolwent specjalności jest przygotowany do roli znawcy literatury, eksperta w dziedzinie procesów społeczno-kulturowych oraz do kolejnego etapu edukacji akademickiej.

6/ Nauczycielska – student zdobywa uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela polonisty na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, zgodne ze standardami określonymi w rozporządzeniu MEN. Program specjalności obejmuje przedmioty przygotowujące: psychologię i pedagogikę, dydaktykę przedmiotową (dydaktykę języka polskiego i dydaktykę literatury polskiej) oraz przedmioty uzupełniające: konteksty literatury w szkole, wiedza o uczniu o specjalnych potrzebach edukacyjnych, prawny i etyczny wymiar działań edukacyjnych, edukacja językowa i literacka cudzoziemców. Podczas praktyk ciągłych specjalność kształci także umiejętności praktyczne nauczyciela polonisty.

7/ Twórcze pisanie -  Oferta studiowania w ramach specjalności twórcze pisanie adresowana jest do osób, które z jednej strony wiążą swoją przyszłość z pracą w szeroko pojmowanym sektorze usług medialnych, z drugiej do wszystkich tych, którym nieobca jest myśl o różnych formach kariery literackiej czy artystycznej. Podstawę programu nauczania stanowią zarówno przedmioty teoretyczne podczas których studenci będą mogli poszerzyć swą wiedzę z zakresu zarówno historii i teorii literatury oraz przedmioty praktyczne realizowane w formie warsztatów prowadzonych przez specjalistów z wybranych dziedzin. Dzięki zajęciom prowadzonym w ramach specjalności twórcze pisanie studenci uzyskują wiedzę o mechanizmach życia literackiego, funkcjonowaniu rynku książki w dzisiejszej kulturze czy rożnych formach obiegów wydawniczych. Jednocześnie zyskują też wysokie kompetencje językowe, czego wyrazem jest umiejętność tworzenia rozmaitych tekstów artystycznych, publicystycznych, jak i użytkowych. Absolwenci specjalności twórcze pisanie zatrudnienie mogą znaleźć przede wszystkim w sektorze usług medialnych, instytucjach społecznych i kulturalnych (redakcjach, agencjach informacyjnych, portalach internetowych, agencjach reklamowych, urzędach administracji państwowych), a więc wszędzie tam, gdzie potrzebni są pracownicy dysponującym ogólną wiedzą humanistyczną oraz kompetencjami pozwalającymi tworzyć, przygotowywać i redagować teksty artystyczne, reklamowe, czy dziennikarskie. Są także przygotowani do pracy pisarskiej i scenopisarskiej (film, gry komputerowe).

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Studia na kierunku filologia polskiej prowadzone są na Wydziale Filologicznym UŚ w Katowicach. Budynek jest przygotowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wybór specjalności na drugim stopniu studiów nie jest uzależniony od ukończonej specjalności lub kierunku na studiach pierwszego stopnia. W ramach studiów II stopnia przewiduje się obligatoryjną praktykę zawodową w ramach specjalności dziennikarstwo – w kręgu kultury, edytorstwo i redakcja tekstu, nauczycielskiej.

W trakcie studiów studenci filologii polskiej mogą realizować swoje pasje, uczestniczyć w spotkaniach literackich, redagować gazety i czasopisma, uczestniczyć w pracach kół naukowych.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata lub magistra zwłaszcza na następujących kierunkach: filologia, filologia polska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, filozofia, socjologia, politologia, pedagogika, historia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 250,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 122,00 zł
  • 1 122,00 zł
  • 1 156,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 94 09
32 200 94 22

inolp@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl