Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, polski, włoski

Czas trwania

2 lata

Opis

Cechą charakterystyczną kształcenia na kierunku Filologia jest ścisłe powiązanie gruntownej wiedzy teoretycznej z jej nowoczesnymi
zastosowaniami. Po ukończeniu tego kierunku absolwent posiada nie tylko wiedzę i umiejętności w zakresie dwóch języków obcych,
ale jest również sprawnym tłumaczem, bądź nauczycielem języka obcego, oraz twórczym autorem efektywnych rozwiązań w
sytuacjach niekonwencjonalnych, wymagających interdyscyplinarnego spojrzenia.

Studia obejmują: praktyczną naukę dwóch języków specjalności (włoski i angielski), zajęcia teoretycznoliterackie, językoznawstwo
teoretyczne i stosowane, nowe technologie, przekładoznawstwo, elementy ekonomii, prawa i marketingu w perspektywie tłumaczeniowej.
Absolwenta cechuje doskonała znajomość wybranych języków w mowie i piśmie, bardzo dobra orientacja w literaturze i kulturze
danych obszarów językowych, wiedza o historii i strukturze języków obcych, znajomość technik tłumaczenia pisemnego i ustnego, z
uwzględnieniem przekładu specjalistycznego (prawnego, ekonomicznego, technicznego), konferencyjnego oraz literackiego,
zapoznanie się ze specyfiką zawodu tłumacza i wykształcenie praktycznych umiejętności wymaganych na rynku tłumaczeniowym,
znajomość nowych technologii (programy komputerowe wspomagające tłumaczenie i edycję tekstu) w komunikacji i pracy nad
tekstem, a także umiejętność posługiwania się nimi w praktyce.
Zajęcia prowadzi wykwalifikowana kadra w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach tłumaczeniowych oraz salach
komputerowych. Studenci specjalności pogłębiają swoją wiedzę również w ramach studiów w systemie Erasmus, podczas stażów
zagranicznych i zajęć wynikających z umów międzynarodowych.
Poza wysokimi kwalifikacjami oferujemy nowoczesne metody nauczania i przyjazną atmosferę.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: filologia, specjalność: włoska lub język włoski oraz znajomość języka angielskiego na poziomie: C1/C2 lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów na kierunku filologia angielska albo filologia specjalność: filologia angielska lub język angielski oraz znajomość języka włoskiego na poziomie: C1/C2 lub
  • kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia innych studiów pierwszego stopnia oraz znajomość języka angielskiego i języka włoskiego na poziomie C1/C2.

 

Kandydaci, którzy nie są absolwentami kierunku filologia, w przypadku zakwalifikowania na studia drugiego stopnia, zobowiązani będą uzupełnić w toku studiów różnice programowe wynikające z programu kształcenia studiów pierwszego stopnia kierunku filologia. Zakres różnic programowych, indywidualnie dla każdego studenta, wraz z harmonogramem i sposobem ich uzupełnienia, zostaną wyznaczone przez Dziekana Wydziału Filologicznego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski – o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia ww. studiów wyższych.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia specjalność: włoska lub język włoski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka angielskiego.

Dla kandydatów z dyplomem na kierunku filologia angielska albo filologia specjalność: filologia angielska lub język angielski - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej z oceny ostatecznej na dyplomie i pozytywnej oceny egzaminu z języka włoskiego.

Dla kandydatów z dyplomem w zakresie innych kierunków i specjalności - o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie średniej z oceny ostatecznej na dyplomie oraz pozytywnych ocen z egzaminów z języka angielskiego i z języka włoskiego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Języków Romańskich i Translatoryki

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 99

ijrit@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl