Podstawowe informacje

Język wykładowy

bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, polski, serbski, słowacki, słoweński

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności:

  • Przekład w komunikacji międzykulturowej

Oferowane lektoraty z języka obcego: oferta Wydziału Filologicznego w ramach pasma neofilologicznego

Strona internetowa wydziału: http://www.slaw.us.edu.pl

Charakterystyka specjalności:

Absolwent filologii słowiańskiej po ukończeniu studiów II stopnia na specjalności Przekład w komunikacji międzykulturowej poza umiejętnościami zdobytymi już podczas studiów I stopnia – biegle posługuje się pierwszym i drugim językiem kierunkowym (na poziomie biegłości co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia), potrafi tłumaczyć teksty użytkowe, specjalistyczne i artystyczne. Studia slawistyczne przygotowują absolwentów tych specjalności do wykonywania zawodu tłumacza oraz pozwalają im ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego.

Perspektywy zawodowe:

Takie przygotowanie zawodowe umożliwia absolwentowi znalezienie miejsca na rynku pracy jako specjalisty, który dysponuje odpowiednią znajomością języka słowiańskiego (języków słowiańskich) oraz dodatkowymi kwalifikacjami wspierającymi kompetencje językowe, np. w biurach tłumaczeń, placówkach dyplomatycznych, sektorze usługowym i w biznesie. Nabyte umiejętności pozwalają podjąć pracę w wydawnictwach, redakcjach gazet i czasopism (w tym naukowych), w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języków i kultur krajów słowiańskich, np. biurach podróży i agencjach turystycznych, firmach współpracujących z krajami słowiańskimi lub rozszerzających swoją działalność na Europę Zachodnią i Południową.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

W roku akademickim 2017/2018 planowane są grupy z językiem chorwackim i czeskim.

 O możliwości studiowania innych języków z oferty IFS zapytaj Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Szczegółowy program studiów:  http://www.slaw.us.edu.pl/profildydaktyczny/09_2015_IFS_studia_II_stopnia_Przeklad_doskonalenie.pdf

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem ukończenia studiów, z tytułem licencjata filologii słowiańskiej lub licencjata innego kierunku, dla którego określono w efektach kształcenia umiejętności językowe w zakresie języka wskazanego w niniejszych kryteriach kwalifikacji jako pierwszy język kierunkowy na poziomie co najmniej B1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • umiejętności językowe w zakresie pierwszego języka wskazanego w niniejszych warunkach kwalifikacji na poziomie B1 ESOKJ.

Kryterium kwalifikacji o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Mogą zostać otwarte grupy, w których pierwszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński. Wybór pierwszego języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia (deklaracja).

Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Filologii Słowiańskiej

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 19
32 364 08 41

filslow@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl