Podstawowe informacje

Język wykładowy

bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, polski, serbski, słowacki, słoweński

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności:

  • Przekład w komunikacji międzykulturowej

Oferowane lektoraty z języka obcego: oferta Wydziału Filologicznego w ramach pasma neofilologicznego

Strona internetowa wydziału: http://www.slaw.us.edu.pl

Charakterystyka specjalności:

Absolwent filologii słowiańskiej po ukończeniu studiów II stopnia na specjalności Przekład w komunikacji międzykulturowej poza umiejętnościami zdobytymi już podczas studiów I stopnia – biegle posługuje się pierwszym i drugim językiem kierunkowym (na poziomie biegłości co najmniej B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia), potrafi tłumaczyć teksty użytkowe, specjalistyczne i artystyczne. Studia slawistyczne przygotowują absolwentów tych specjalności do wykonywania zawodu tłumacza oraz pozwalają im ubiegać się o uzyskanie uprawnień tłumacza przysięgłego.

Perspektywy zawodowe:

Takie przygotowanie zawodowe umożliwia absolwentowi znalezienie miejsca na rynku pracy jako specjalisty, który dysponuje odpowiednią znajomością języka słowiańskiego (języków słowiańskich) oraz dodatkowymi kwalifikacjami wspierającymi kompetencje językowe, np. w biurach tłumaczeń, placówkach dyplomatycznych, sektorze usługowym i w biznesie. Nabyte umiejętności pozwalają podjąć pracę w wydawnictwach, redakcjach gazet i czasopism (w tym naukowych), w instytucjach kulturalnych oraz w sektorze usług wymagającym zaawansowanej znajomości języków i kultur krajów słowiańskich, np. biurach podróży i agencjach turystycznych, firmach współpracujących z krajami słowiańskimi lub rozszerzających swoją działalność na Europę Zachodnią i Południową.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

W roku akademickim 2017/2018 planowane są grupy z językiem chorwackim i czeskim.

 O możliwości studiowania innych języków z oferty IFS zapytaj Wydziałową Komisję Rekrutacyjną. Szczegółowy program studiów:  http://www.slaw.us.edu.pl/profildydaktyczny/09_2015_IFS_studia_II_stopnia_Przeklad_doskonalenie.pdf

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci z dyplomem ukończenia studiów, z tytułem licencjata filologii słowiańskiej lub licencjata innego kierunku, dla którego określono w efektach kształcenia umiejętności językowe w zakresie języka wskazanego w niniejszych kryteriach kwalifikacji jako pierwszy język kierunkowy na poziomie co najmniej B1, według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku i specjalności, a w szczególności:

  • umiejętności językowe w zakresie pierwszego języka wskazanego w niniejszych warunkach kwalifikacji na poziomie B1 ESOKJ.

Kryterium kwalifikacji o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Mogą zostać otwarte grupy, w których pierwszym językiem kierunkowym będzie jeden spośród następujących języków: bułgarski, chorwacki, czeski, macedoński, serbski, słowacki, słoweński. Wybór pierwszego języka kierunkowego należy zadeklarować w dokumentach składanych na studia (deklaracja).

Warunkiem uruchomienia grupy językowej jest zgłoszenie odpowiedniej liczby kandydatów, zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim przepisami.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 320,00 zł
  • 1 320,00 zł
  • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Filologii Słowiańskiej

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 19
32 364 08 41

filslow@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl