Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności:

  • Komunikacja medialna

  • Kultury wizualne: fotografia, film, media

  • Estetyka wizualności

  • Publicystyka nowomedialna

  • Widowiska kulturowe

Kiedy następuje wybór specjalności: po 1 semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona wydziału: www.inksi.us.edu.pl

Charakterystyka kierunku:

Kultury mediów to interdyscyplinarny kierunek koncentrujący się na studiach nad multimedialnością, współczesnymi procesami komunikacyjnymi i nowymi kompetencjami związanymi z mediami cyfrowymi i tzw. kulturą uczestnictwa. Kierunek łączy elementy historii społecznej, politycznej i kulturowej, teorię kultury, mediów i komunikacji oraz sztuk wizualnych i praktykę kulturową z zakresu nowych mediów i komunikowania się za ich pośrednictwem oraz wiedzę o ścisłych związkach tej problematyki z technologią, tradycyjnymi sztukami i formami komunikowania, antropologią kultury, estetyką, sztuką słowa i widowiskami masowymi. Program studiów prezentuje problematykę dotyczącą różnych generacji mediów i związanych z nimi odmiennych kultur, czemu odpowiada szeroka oferta specjalności. Studia pozwalają zrozumieć przemiany kultury pod wpływem nowych technologii, ukazują trendy w rozwoju gatunków medialnych i komunikacji medialnej, dają podstawy warsztatu do pracy w mediach i przemyśle kreatywnym.

W ramach studiów II stopnia oferujemy 5 specjalności:

1) Komunikacja medialna. W ramach specjalności student poznaje problematykę z zakresu ukierunkowanego kulturowo medioznawstwa oraz teorii informacji i komunikacji, bierze udział w zajęciach warsztatowych dotyczących nowych mediów i różnych aspektów komunikacji. Specjalność dostarcza narzędzi do profesjonalnej analizy języka mediów i kodów komunikacyjnych, buduje świadomość wizualną i nowomedialną. Student uczestniczy w zajęciach z zakresu interpretacji przekazów audiowizualnych, analizy roli słowa i gestu w procesach wymiany informacji, analizy zachowań komunikacyjnych w mediach, zasad komunikowania, software studies, interfejsów w kulturze, multimediów w sztuce i nauce, literatury w Sieci, sztuki nowych mediów, dyskursów medialnych, public relations i komunikacji wizerunkowej, transgresji medialnych i komunikacji międzykulturowej.

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w mediach elektronicznych, agencjach interaktywnych, reklamowych i artystycznych oraz do pracy w działach social media, kontaktów z mediami i PR, do organizowania imprez masowych, edukacji medialnej i promowania działań medialnych.

2) Kultury wizualne: fotografia, film, media. Specjalność integruje wiedzę z zakresu kulturowo zorientowanego medioznawstwa. Student zdobywa historyczne i teoretyczne podstawy wiedzy o dawniejszych i współczesnych kulturach mediów obrazowych, uczestniczy w zajęciach teoretycznych i praktycznych z zakresu analizy i interpretacji przekazów medialnych, cyberkultury, archiwizacji i udostępniania przekazów audiowizualnych, praktyk medialnych, mediów w kulturze uczestnictwa, wybranych zagadnień imagologii i designu, współczesnej kultury audiowizualnej, konwergencji mediów, estetyki filmu, komiksu, animacji i gier komputerowych, technologii mediów. Student bierze także udział w warsztatach nowomedialnych.

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w mediach elektronicznych i przemysłach kreatywnych, do tworzenia projektów i ofert kulturalnych dla instytucji kultury i organizacji pozarządowych, zwłaszcza w zakresie organizowania widowisk medialnych oraz edukacji medialnej, a także krytyki mediów w środkach masowego przekazu.

3) Estetyka wizualności. Specjalność obejmuje wiedzę z zakresu sztuki obrazowania, designu, architektury, urbanistyki oraz muzyki w kontekście mediów elektronicznych, a także mediów mieszanych (przenikania się mediów elektronicznych i tradycyjnych). Student uczestniczy w zajęciach z zakresu szeroko rozumianej estetyki, rozpoznaje różne aspekty designu – od sztuki użytkowej, poprzez modę, grafikę i typografię, po działania designerskie w mediach. Specjalność dostarcza także narzędzi do analizy nowomedialnych praktyk artystycznych i sztuki Internetu oraz działań z zakresu kształtowania architektury i przestrzeni miasta z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Student uczestniczy w opracowywaniu planów konkretnych miejsc, jest przygotowany do opracowywania projektów adaptacyjnych w przestrzeni miejskiej, w tym obiektów zabytków architektury i historycznych zespołów urbanistycznych. Na zajęciach warsztatowych poznaje sposoby wykorzystania nowych technologii w projektowaniu.

Absolwent: Specjalność daje możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz jednostkach zajmujących się doradztwem.

4) Publicystyka nowomedialna. Celem specjalności jest synchroniczne ujmowanie zjawisk literackich i publicystycznych w ścisłym związku z mediami elektronicznymi, estetyką i komunikacją kulturową. Student uczestniczy w zajęciach z zakresu literatury współczesnej i najnowszej, nowych gatunków i form literackich, bezpośrednio związanych z Internetem i mediami (fikcja, hiperfikcja, hipertekst). Dzięki ukierunkowanym praktycznie warsztatom i laboratoriom student zdobywa umiejętności praktyczno-warsztatowe z dziedziny publicystyki nowomedialnej, krytyki artystycznej i promocji książki.

Absolwent jest przygotowany do pracy zarówno w tradycyjnych, jak i w nowomedialnych instytucjach związanych z życiem literackim, portalach internetowych, redakcjach mediów elektronicznych, wydawnictwach i agencjach reklamy, a także w instytucjach kultury zajmujących się organizacją edukacji literackiej i medialnej.

5) Widowiska kulturowe. W ramach specjalności student zdobywa wiedzę z zakresu tradycyjnych sztuk wykonawczych (teatr dramatyczny, plastyczny, gatunki muzyczne, formy estradowe), współczesnych performansów artystycznych, praktyk performatywnych w życiu publicznym (polityka, sport, ceremonie religijne, imprezy rozrywkowe i inne formy aktywności społecznej), związków widowisk z mediami elektronicznymi (teatr telewizyjny, teatr w Internecie, wideoart, instalacje). Student poznaje instytucjonalne konteksty funkcjonowania praktyk widowiskowych.

Absolwent: Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze organizatorów imprez masowych, twórców widowisk, animatorów kultury, doradców i konsultantów, do prowadzenia działalności krytycznej i medialnej.  Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach kultury i agencjach artystycznych zajmujących się produkcją i rozpowszechnianiem widowisk, instytucjach oświatowych prowadzących edukację teatralną, w agencjach promocji i reklamy, w teatrze i mediach tradycyjnych oraz elektronicznych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku Kultury mediów posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które umożliwiają pracę w mediach oraz w przemyśle kreatywnym, a także w tych instytucjach kultury czy administracji, które wymagają świadomości funkcjonowania mediów i nowych technologii oraz wiedzy ogólnokulturowej. Pracodawcami absolwentów mogą być agencje interaktywne i reklamowe, media elektroniczne, agencje artystyczne, organizacje pozarządowe, działy współpracy z mediami, agencje PR i marketingu, instytucje kultury, firmy i instytucje zajmujące się organizacją imprez masowych, działy social media w firmach oraz działy kultury administracji publicznej. Absolwenci mogą także podjąć własną aktywność w zakresie doradztwa medialnego i animacji kulturowej.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych umożliwia studentom poszerzanie zainteresowań w ramach prężnie działających kół naukowych. Oprócz standardowych form działania, takich jak: organizacja warsztatów i zebrań, udział w sympozjach i konferencjach naukowych, publikowanie własnych prac, studenci mają możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych badaniach terenowych. Udział w kołach daje możliwość spotkań z interesującymi ludźmi kultury, uczestnictwa w ciekawych wyjazdach naukowych oraz zdobycia doświadczenia w zakresie animacji kulturowej i medialnej.

Dodatkowe informacje i materiały na temat studiów można znaleźć na stronie: http://www.inksi.us.edu.pl  oraz na profilu kierunku na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Kultury-Mediów-kierunek-studiów/213859518762906 , a także na profilu INKSI w FB: https://www.facebook.com/Kulturoznawstwo.US  

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie zdobył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, właściwe dla kierunków studiów z dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych oraz z obszaru sztuki.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) na kierunkach wchodzących w skład dziedziny nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ekonomicznych lub z obszaru sztuki.

Kryterium kwalifikacji: ostateczna ocena ukończenia studiów, na podstawie której tworzy się listę rankingową kandydatów; w przypadku kandydatów, którzy uzyskali tę samą ocenę ostateczną i znajdują się w grupie przekraczającej limit miejsc, decyduje średnia ocen uzyskanych na studiach.

 (Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 93 21
32 256 16 64

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl