Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Szczegółowe informacje na temat kierunku można znaleźć na stronach Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich: http://studiapolskie.us.edu.pl , zakładka: Dla kandydatów oraz Studia. Adres Katedry: Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 424; tel.: 32 2009 423.

Charakterystyka kierunku

Międzynarodowe studia polskie to kierunek studiów poświęconych językowi i kulturze polskiej (literatura, sztuki plastyczne, muzyka, film, obyczaje i zachowania, kultura medialna). Zasadniczym przedmiotem studiów są inter- i transnarodowe wymiary tych zjawisk. Ujęcia, dla których ważna jest lokalność, są uzupełniane studiami nad relacjami i stosunkami języka i kultury polskiej z językami i kulturami innych narodów oraz studiami z perspektywy ponadnarodowych wspólnot i regionów. Sferą szczególnego zainteresowania są językowe i kulturowe fenomeny, będące wytworem współczesnych tendencji globalizacyjnych i unifikacyjnych w Europie i w świecie. Studiom na temat Polski w świecie towarzyszy nabywanie ogólniejszej wiedzy o współczesnym świecie jako obszarze kulturowych zróżnicowań i różnorodnych kulturowych transferów. 

Perspektywy zawodowe

Absolwent Międzynarodowych studiów polskich jest ekspertem do spraw komunikacji międzykulturowej. Studia są oferowane tym osobom, które chciałyby podjąć pracę w sektorach działalności kulturalnej i biznesowej, gdzie kultura stanowi przedmiot międzynarodowego transferu, jak również istotny kontekst różnorodnych form komunikowania międzynarodowego i komunikacji międzykulturowej. Absolwent jest także przygotowany do pracy w instytucjach o charakterze międzynarodowym, które zajmują się promocją kultury i wymianą kulturową, w mediach działających w obszarze międzynarodowej informacji kulturowej, w firmach i przedsiębiorstwach podejmujących działalność międzynarodową oraz w instytucjach państwowych i samorządowych, które prowadzą politykę i działania międzynarodowe w sferze kultury. 

Student wybiera jedną z trzech specjalności kształtujących jego kompetencje i przygotowanie zawodowe.

1) Doradztwo kulturowe. Absolwent zna zasady doradztwa i promocji ze szczególnym uwzględnieniem kultury jako przedmiotu wymiany i współpracy międzynarodowej. Jest przygotowany do pracy w instytucjach kulturalnych o charakterze międzynarodowym, które zajmują się transferem i adaptacją kultury. Jest także ekspertem w zakresie przyjętych i stosowanych zasad oraz reguł kulturowych istotnych w komunikowaniu w innych sferach wymiany i współpracy międzynarodowej (biznesowa, polityczna).

2) Publicystyka kulturowa. Absolwent jest przygotowany do uczestnictwa w różnorakich formach komunikowania medialnego (prasa, radio, telewizja, internet) jako dziennikarz międzynarodowy (zagraniczny). Jest specjalistą w dziedzinie publicystycznego przekazywania informacji dotyczącej kultury polskiej (literatura, sztuka, teatr, film, muzyka) w kontekście kultury europejskiej i światowej.

3) Translatoryka. Absolwent ma profesjonalną wiedzę na temat funkcjonalnych odmian języka, terminologii specjalistycznej i właściwych sposobów budowania tekstów specjalistycznych. Zna strategie translatorskie ze szczególnym uwzględnieniem strategii przekładu specjalistycznego, zwłaszcza w zakresie dyskursu naukowego i odmian językowych aktywnie wykorzystywanych we współpracy międzynarodowej (język biznesu, język dyplomacji i protokołu).

W ramach specjalności studenci odbywają atrakcyjne praktyki w instytucjach, które prowadzą działalność związaną z daną specjalnością. W czasie studiów studenci mogą korzystać z wyjazdów na staże, stypendia i praktyki zagraniczne oferowane przez programy europejskie. Mogą również doskonalić znajomość języków obcych na lektoratach.

Bliższe informacje na temat kierunku studiów mozna uzyskać pod numerami telefonów:  32 2009 424, 32 25129 91. 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie zdobył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, właściwe dla kierunków studiów z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) na kierunkach wchodzących w skład dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Kandydatcudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach uniwersyteckich, poświadczoną certyfikatem lub egzaminem przeprowadzonym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.

(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 320,00 zł
  • 1 320,00 zł
  • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 94 23

studiapolskie@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl