Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Szczegółowe informacje na temat kierunku można znaleźć na stronach Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich: http://studiapolskie.us.edu.pl , zakładka: Dla kandydatów oraz Studia. Adres Katedry: Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 424; tel.: 32 2009 423.

Charakterystyka kierunku

Międzynarodowe studia polskie to kierunek studiów poświęconych językowi i kulturze polskiej (literatura, sztuki plastyczne, muzyka, film, obyczaje i zachowania, kultura medialna). Zasadniczym przedmiotem studiów są inter- i transnarodowe wymiary tych zjawisk. Ujęcia, dla których ważna jest lokalność, są uzupełniane studiami nad relacjami i stosunkami języka i kultury polskiej z językami i kulturami innych narodów oraz studiami z perspektywy ponadnarodowych wspólnot i regionów. Sferą szczególnego zainteresowania są językowe i kulturowe fenomeny, będące wytworem współczesnych tendencji globalizacyjnych i unifikacyjnych w Europie i w świecie. Studiom na temat Polski w świecie towarzyszy nabywanie ogólniejszej wiedzy o współczesnym świecie jako obszarze kulturowych zróżnicowań i różnorodnych kulturowych transferów. 

Perspektywy zawodowe

Absolwent Międzynarodowych studiów polskich jest ekspertem do spraw komunikacji międzykulturowej. Studia są oferowane tym osobom, które chciałyby podjąć pracę w sektorach działalności kulturalnej i biznesowej, gdzie kultura stanowi przedmiot międzynarodowego transferu, jak również istotny kontekst różnorodnych form komunikowania międzynarodowego i komunikacji międzykulturowej. Absolwent jest także przygotowany do pracy w instytucjach o charakterze międzynarodowym, które zajmują się promocją kultury i wymianą kulturową, w mediach działających w obszarze międzynarodowej informacji kulturowej, w firmach i przedsiębiorstwach podejmujących działalność międzynarodową oraz w instytucjach państwowych i samorządowych, które prowadzą politykę i działania międzynarodowe w sferze kultury. 

Student wybiera jedną z trzech specjalności kształtujących jego kompetencje i przygotowanie zawodowe.

1) Doradztwo kulturowe. Absolwent zna zasady doradztwa i promocji ze szczególnym uwzględnieniem kultury jako przedmiotu wymiany i współpracy międzynarodowej. Jest przygotowany do pracy w instytucjach kulturalnych o charakterze międzynarodowym, które zajmują się transferem i adaptacją kultury. Jest także ekspertem w zakresie przyjętych i stosowanych zasad oraz reguł kulturowych istotnych w komunikowaniu w innych sferach wymiany i współpracy międzynarodowej (biznesowa, polityczna).

2) Publicystyka kulturowa. Absolwent jest przygotowany do uczestnictwa w różnorakich formach komunikowania medialnego (prasa, radio, telewizja, internet) jako dziennikarz międzynarodowy (zagraniczny). Jest specjalistą w dziedzinie publicystycznego przekazywania informacji dotyczącej kultury polskiej (literatura, sztuka, teatr, film, muzyka) w kontekście kultury europejskiej i światowej.

3) Translatoryka. Absolwent ma profesjonalną wiedzę na temat funkcjonalnych odmian języka, terminologii specjalistycznej i właściwych sposobów budowania tekstów specjalistycznych. Zna strategie translatorskie ze szczególnym uwzględnieniem strategii przekładu specjalistycznego, zwłaszcza w zakresie dyskursu naukowego i odmian językowych aktywnie wykorzystywanych we współpracy międzynarodowej (język biznesu, język dyplomacji i protokołu).

W ramach specjalności studenci odbywają atrakcyjne praktyki w instytucjach, które prowadzą działalność związaną z daną specjalnością. W czasie studiów studenci mogą korzystać z wyjazdów na staże, stypendia i praktyki zagraniczne oferowane przez programy europejskie. Mogą również doskonalić znajomość języków obcych na lektoratach.

Bliższe informacje na temat kierunku studiów mozna uzyskać pod numerami telefonów:  32 2009 424, 32 25129 91. 

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie zdobył wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, właściwe dla kierunków studiów z zakresu nauk humanistycznych oraz społecznych.

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich) na kierunkach wchodzących w skład dziedziny nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Kandydatcudzoziemiec, ubiegający się o przyjęcie powinien posiadać znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach uniwersyteckich, poświadczoną certyfikatem lub egzaminem przeprowadzonym przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ.

(Uwaga: Dana specjalność w ramach kierunku, będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 94 23

studiapolskie@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl