Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • chemia stosowana
 • chemia leków
 • chemia informatyczna
 • chemia środowiska

Kiedy następuje wybór specjalności:  po I roku

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału: http://chemia.us.edu.pl/chemia/student

Charakterystyka kierunku:

Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego jest uznanym ośrodkiem dydaktycznym i naukowo-badawczym. Dysponuje nowoczesną aparaturą  badawczą, co umożliwia prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. W Instytucie od wielu lat działa Koło Naukowe Chemików, w ramach którego studenci mają możliwość prowadzenia swoich indywidualnych programów badawczych. Ponadto Instytut uczestniczy w realizacji Programów Europejskich SOCRATES/ERASMUS oraz MOST, co pozwala studentom korzystać z oferty wymiany studenckiej i wyjeżdżać do wyższych uczelni krajów uczestniczących w programach i tam zdobywać wiedzę (27 krajów Unii Europejskiej, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein, Norwegia, oraz Turcja).

Kierunek chemia posiada międzynarodową akredytację Eurobachelor, dzięki której dyplomy naszych absolwentów są uznawane przez inne uczelnie Unii Europejskiej.

Zajęcia dydaktyczne prowadzą nauczyciele akademiccy o wysokich kwalifikacjach metodycznych i dydaktycznych, jak również  o uznanym dorobku naukowym. O wysokiej jakości kształcenia świadczą uzyskane akredytacje (PKA i UKA). Ponadto w ostatniej kategoryzacji jednostek naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Instytut Chemii wchodzący w skład Wydziału Matematyki-Fizyki-Chemii uzyskał najwyższą,  pierwszą kategorię.

Instytut Chemii we współpracy z licznymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi prowadzi prace, których tematyka skupia się wokół kluczowych problemów współczesnej chemii. Otrzymane wyniki są publikowane w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach naukowych. Z kolei liczny udział pracowników Instytutu w radach naukowych czasopism chemicznych podkreśla znaczenie realizowanych badań.

Studia na specjalności Chemia stosowana kierowane są do studentów, którzy pragną zdobyć wszechstronną i gruntowną wiedzę w zakresie chemii teoretycznej i eksperymentalnej. Dzięki specjalnie przygotowanym programom dydaktycznym studenci uczą się nowoczesnych metod analizy chemicznej, syntezy organicznej i nieorganicznej, poznają współczesne osiągnięcia chemometrii, chemii kwantowej, fizycznej oraz fizyki chemicznej. W trakcie studiów studenci prowadzą badania z zastosowaniem nowoczesnej aparatury; gruntownie poznają sposoby analizy materiałów  z wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych, np. chromatografia czy spektroskopia. W ramach prowadzonych zajęć analizowane są również kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, roli i znaczenia prowadzonych badań naukowych, ich komercjalizacja i ochrona własności intelektualnej. Istotnym elementem procesu kształcenia jest także obowiązkowa praktyka zawodowa (4 tygodnie), której celem jest rozwijanie, sprawdzenie, oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych przez studenta podczas studiów. Ponadto praktyki te pozwalają studentom poznać aktualne potrzeby zawodowe rynku pracy, środowisko przyszłych pracodawców oraz różne aspekty pracy zawodowej.

Specjalność Chemia leków obejmuje  zagadnienia z pogranicza chemii, biologii, medycyny i farmacji. Specjalność łączy ze sobą syntezę i preparatykę leków i kosmetyków, świat komputerowych symulacji oddziałujących biomakromolekuł i leków z praktycznymi aplikacjami. To tutaj rodzą się wynalazki współczesnej medycyny i kosmetologii. Nowa specjalność została uruchomiona w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, kształcimy specjalistów zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki i przemysłu. Wraz ze zmieniającym się stylem życia medycyna, kosmetologia, farmacja i  inne nauki pokrewne stają się coraz ważniejsze dla nowoczesnej cywilizacji i współczesnego społeczeństwa.

Celem specjalności jest kształcenie kadry dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego oraz sektorów naukowo-badawczych i usługowych.

Studia na specjalności Chemia leków kierowane są do studentów, którzy pragną zdobyć wszechstronną i gruntowną wiedzę w zakresie chemii teoretycznej i eksperymentalnej. Dzięki specjalnie przygotowanym programom dydaktycznym studenci uczą się nowoczesnych metod analizy chemicznej, syntezy organicznej i nieorganicznej, poznają współczesne osiągnięcia chemometrii, chemii kwantowej, fizycznej oraz fizyki chemicznej. W trakcie studiów studenci prowadzą badania z zastosowaniem nowoczesnej aparatury; gruntownie poznają sposoby analizy materiałów z wykorzystaniem różnych technik instrumentalnych, np. chromatografia czy spektroskopia. W ramach prowadzonych zajęć analizowane są również kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, roli i znaczenia prowadzonych badań naukowych, ich komercjalizacja i ochrona własności intelektualnej. Istotnym elementem procesu kształcenia jest także obowiązkowa praktyka zawodowa (4 tygodnie), której celem jest rozwijanie, sprawdzenie, oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych przez studenta podczas studiów. Ponadto praktyki te pozwalają studentom poznać aktualne potrzeby zawodowe rynku pracy, środowisko przyszłych pracodawców oraz różne aspekty pracy zawodowej.

Chemia informatyczna to nowa gałąź wiedzy łącząca chemię i informatykę. Jej powstanie związane jest z obserwowanym w ostatnich latach rozwojem technologii informacyjnych. Także we współczesnej chemii rośnie znaczenie metod obliczeniowych, które pozwalają na zastąpienie skomplikowanych i kosztownych pomiarów oraz eksperymentów chemicznych symulacjami komputerowymi. Dziś nie można sobie wyobrazić poszukiwania nowych leków, konstruowania nowych materiałów, rozwoju nanotechnologii bez stosowania na szeroką skalę metod obliczeniowych. Studenci specjalności chemia informatyczna stają się specjalistami w dziedzinie informatyki posiadającymi szeroką wiedzę chemiczną. W zakresie informatyki mają okazję poznać nowoczesne systemy operacyjne (Windows, Linux, Unix), zapoznać się z podstawowymi nowoczesnymi językami programowania (Python, C/C++, Fortran) oraz elementami architektury komputerów i sieci komputerowych.

Specjalność  Chemia środowiska  łączy wiedzę z zakresu chemii i ochrony środowiska. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród studentów, szczególnie w aspekcie konkurencyjności na rynku pracy. Stale rosnące wymagania z zakresu ochrony środowiska, w szczególności czystości powietrza, wody i gleby wymuszają konieczność kształcenia specjalistów w tej ważnej dziedzinie, którzy podejmą zatrudnienie w laboratoriach monitorujących stan środowiska. Na specjalności „chemia środowiska”, oprócz nabycia podstawowej wiedzy chemicznej, studenci zapoznają się również z zagadnieniami ekologii, ekofizjologii, gleboznawstwa, toksykologii i geochemii środowiska. Podczas studiów poznają metody klasyczne jak również nowoczesne techniki instrumentalne stosowane obecnie w laboratoriach chemicznych i laboratoriach kontrolujących stan środowiska.

 

Absolwent kierunku chemia (bez względu na obraną specjalność) będzie posiadał:

 • wiedzę teoretyczną z chemii opartą na praktycznych umiejętnościach,
 • szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyska dzięki specjalistycznej wiedzy i zajęciom praktycznym oferowanym na poszczególnych specjalnościach,
 • praktyczne umiejętności rozwijane w trakcie zajęć konwersatoryjnych i laboratoryjnych z chemii ogólnej, organicznej, nieorganicznej, analitycznej, chemii fizycznej i innych, w stopniu umożliwiającym wykonywanie codziennych zadań i rutynowych analiz w laboratoriach chemicznych,
 • przygotowanie do pracy samodzielnej i zespołowej, a także zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji oraz do rozwiązywania zadań problemowych w oparciu o zdobytą wiedzę,
 • świadomość roli samokształcenia i kształcenia ustawicznego, indywidualnego rozwijania zainteresowań,
 • umiejętność rzetelnego przedstawienia wyników badań, a także ich krytycznej oceny,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2, uzupełnioną o słownictwo specjalistyczne związane z danym kierunkiem,
 • wiedzę, umiejętności pozwalające na rozpoczęcie studiów chemicznych na II stopniu kształcenia.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku Chemia stosowana dzięki praktycznym umiejętnościom i wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć są poszukiwanymi pracownikami w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach. Ponadto uzupełnienie gruntownej wiedzy chemicznej o informatykę i biochemię z podstawową wiedzą fizyczną i matematyczną daje absolwentom nowe możliwości zatrudnienia. Wiedza i umiejętności absolwentów wykorzystywane są również m.in. w badaniach kryminalistycznych i środowiskowych. Absolwenci najczęściej pracują jako analitycy, syntetycy organiczni i nieorganiczni, technolodzy w wielu branżach współczesnego i zaawansowanego przemysłu chemicznego. Poszukiwani są również, jako specjaliści w firmach farmaceutycznych lub zajmujących się odczynnikami chemicznymi i specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym. Po uzupełnieniu wykształcenia o przygotowanie pedagogiczne mogą również nauczać w szkołach. 

Absolwenci kierunku Chemia leków dzięki praktycznym umiejętnościom i wiedzy teoretycznej zdobytej podczas zajęć są poszukiwanymi pracownikami  w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach. Ponadto uzupełnienie gruntownej wiedzy chemicznej o wszechstronną, dotyczącą leków (budowa chemiczna środków leczniczych, ich nazewnictwo, zależności aktywności biologicznej od budowy chemicznej, metabolizm leków, chemiczne aspekty mechanizmu działania leków, zagadnienia związane z trwałością leków oraz właściwymi metodami analitycznymi niezbędnymi dla jakościowej i ilościowej oceny preparatów farmaceutycznych, zgodnymi z obowiązującymi normami i uregulowaniami prawnymi) daje absolwentom nowe możliwości zatrudnienia. Absolwenci zdobędą także umiejętności posługiwania się nowoczesną aparaturą badawczą oraz narzędziami współczesnej chemoinformatyki. Dzięki zdobytej wiedzy będą posiadali umiejętność rozumienia i ścisłego opisu zjawisk chemicznych i biochemicznych, szczególnie w odniesieniu do zastosowań chemii w naukach medycznych i pokrewnych. Absolwenci będą mogli podjąć pracę w placówkach farmaceutycznych, medycznych, chemicznych oraz  instytutach naukowych. 

Na obecnym rynku pracy poszukiwani są absolwenci studiów interdyscyplinarnych, którzy łączą wiedzę z różnych nawet odległych od siebie dyscyplin. Absolwenci specjalności Chemia informatyczna jako niekonwencjonalnie wykształceni chemicy, wyposażeni dodatkowo w umiejętności i wiedzę informatyczną, znajdą zatrudnienie w instytucjach badawczych związanych z chemią, biochemią, biologią, farmacją i medycyną. Absolwenci specjalności chemia informatyczna są również mile widziani w laboratoriach przemysłowych, a ich dodatkowym atutem jest możliwość znalezienia pracy w ośrodkach komputerowych funkcjonujących w administracji i bankowości.

Absolwenci specjalności Chemia środowiska znajdują zatrudnienie w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ekologią, monitoringiem i ochroną środowiska. Wyposażeni dodatkowo w wiedzę na temat zarządzania chemikaliami i na temat aktualnych rozporządzeń unijnych są pożądani jako specjaliści kreujący współczesną politykę środowiskową. Ukończenie specjalności chemia środowiska uprawnia absolwentów do pracy w laboratoriach nie tylko środowiskowych, ale również w laboratoriach przemysłu chemicznego. Rynek pracy dla absolwentów specjalności chemia środowiska znacznie się powiększył po procesie integracji Polski z Unią Europejską ze względu na konieczność dostosowania m.in. systemu monitoringu środowiska do wymagań unijnych.

Kryteria kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów: chemii lub biologii lub matematyki lub fizyki.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Punkty procentowe z wybranego egzaminu maturalnego będą punktami rankingowymi.

Punkty procentowe z przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym będą mnożone przez współczynnik 2.

Uwzględniony zostanie wynik najkorzystniejszy dla kandydata.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Średnia ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości będzie przeliczana na punkty rankingowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

200 punktów

ocena 6

200 punktów

ocena 4

140 punktów

ocena 5

170 punktów

ocena 3

60 punktów

ocena 4

140 punktów

 

 

ocena 3

100 punktów

 

 

ocena 2

60 punktów

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie http://kandydat.us.edu.pl/kandydaci-z-matura-zagraniczna

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny laureat 10
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie http://kandydat.us.edu.pl/laureaci-i-finalisci-olimpiad-stopnia-centralnego

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 716,00 zł
 • 1 716,00 zł
 • 1 768,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Szkolna 9
40-007 Katowice
32 359 15 45

ich@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl