kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chorzów

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Strona internetowa kierunku : http://informatyka.smcebi.edu.pl/

Program nauczania Informatyki stosowanej jest zorientowany na kształcenie w zakresie podstaw, które będzie oparte na najnowocześniejszych koncepcjach dydaktycznych zaczerpniętych z najlepszych Uczelni na świecie. Pierwszym językiem programowania dla studenta będzie tzw. dynamicznie typowany Python, znacznie ułatwiający interakcję programisty z komputerem będąc przy tym jednym z bardziej rozpowszechnionych języków w przemyśle. Ponadto, Informatyka stosowana będzie zawierać przedmioty specjalistyczne oparte o różnego rodzaju nowoczesne urządzenia wbudowane. Wpisuje się to w nadchodzący trend określany przez popularne ostatnio formułowanie “Internet of things”. Niemałą rolę odegra tu bogate doświadczenie kadry składająej się z interdyscyplinarnego grona, z matematyków, fizyków i informatyków, którzy mają bogate doświadczenie w praktycznym zastosowaniu powyższych technologii w pracy z nowoczesnymi przyrządami pomiarowymi i aparaturą.

Profil absolwenta Informatyki stosowanej:

  • informatyk, znający kilka języków programowania, teoretyczne podstawy programowania oraz mający szeroką wiedzę o współczesnych systemach informatycznych w tym systemach wbudowanych
  • posiada podstawową wiedzę z nauk matematyczno-przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, obróbki danych i technologii pomiarowych.

 

Absolwenci Informatyki stosowanej będą dysponowali nie tylko szeroką wiedzą z zakresu programowania, ale również posiadać umiejętności pozwalające rozwiązywać konkretne problemy w sposób innowacyjny. W ramach studiów nacisk będzie położony na umiejętność praktycznego wykorzystania zdobywanej wiedzy. Absolwenci tego kierunku będą mieli kwalifikacje by pracować na najbardziej prestiżowych stanowiskach w branży informatycznej, takich jak architekt systemów informatycznych, czy analityk do spraw IT.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ

Pod uwagę bierze się wyniki procentowe z następujących przedmiotów zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego.

Matematyka

Lepszy z wyników:

poziom podst. x 0,70
albo
poziom rozsz. x 1,00

Język polski

Lepszy z wyników:

poziom podst. x 0,70
albo
poziom rozsz. x 1,00

Język obcy nowożytny

Lepszy z wyników:

poziom podst. x 0,70
albo
poziom rozsz. x 1,00

Informatyka

Lepszy z wyników:

poziom podst. x 0,70
albo
poziom rozsz. x 1,00

waga a = 40%

waga b = 10%

waga c = 10%

waga d = 40%

Sposób wyliczenia punktów:

W = a x M + b x P + c x N + d x I,

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
N – wynik z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
I – wynik z informatyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (I=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z informatyki);
a, b, c, d – odpowiednie wagi.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ

Pod uwagę bierze się oceny z przedmiotów: matematyka, język polski, język obcy nowożytny i informatyka, zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu dojrzałości, przeliczając je na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

100% punktów

ocena 6

100% punktów

ocena 4

70% punktów

ocena 5

80% punktów

ocena 3

30% punktów

ocena 4

75% punktów

 

 

ocena 3

50% punktów

 

 

ocena 2

30% punktów


Sposób obliczenia punktów:

W = a x M + b x P + c x N + d x I,

gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;

M – wynik procentowy z matematyki;

P – wynik procentowy z języka polskiego;

N – wynik procentowy z języka obcego nowożytnego;

I – wynik z informatyki (I=0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z informatyki);

a, b, c, d – wagi wynoszące odpowiednio: 40%, 10%, 10% i 40%.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie http://kandydat.us.edu.pl/kandydaci-z-matura-zagraniczna

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs "Fizyka się Liczy" laureat 10
Konkurs ”Od algorytmu do zawodowca” laureat 10
Ogólnopolski Sejmik Matematyków laureat 10
Konkurs Wiedzy Technicznej laureat 10
Olimpiada Astronomiczna laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Statystyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

4 750,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 617,00 zł
  • 1 617,00 zł
  • 1 666,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 04

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

marcin.kostur@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl