Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki
 • teoretyczna

Kiedy następuje wybór specjalności: Wybór specjalności „nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki” następuje od pierwszego semestru (w momencie zapisów na studia). Wybór pozostałych specjalności następuję po I semestrze.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału: http://www.math.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku

Studia pierwszego stopnia na kierunku Matematyka mają na celu wykształcenie absolwenta, który posiada gruntowną i na tyle wszechstronną wiedzę matematyczną, by mógł kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia lub też wykonywać zawód matematyka. W szczególności absolwent kierunku Matematyka:

 • posiada podstawową wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań;
 • posiada umiejętność przeprowadzania rozumowań matematycznych i dokonywania złożonych obliczeń;
 • potrafi przedstawiać treści matematyczne w mowie i piśmie;
 • potrafi budować, rozwijać i wykorzystywać modele matematyczne niezbędne w zastosowaniach;
 • posługuje się narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów matematycznych;
 • zna język angielski na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu wybranej specjalności;
 • posiada umiejętność samodzielnego pogłębiania wiedzy matematycznej;
 • jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Specjalności „nauczycielska - nauczanie matematyki i informatyki” wsparta jest projektem "Aktywny i Kreatywny Nauczyciel Matematyki i Informatyki" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Perspektywy zawodowe 

Absolwent specjalności matematyka w finansach i ekonomii, obok gruntownego przygotowania matematycznego, nabywa wiedzę interdyscyplinarną pozwalającą na twórczy udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii. Dzięki temu absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym lub w handlu, bądź też w przemyśle.

Absolwent specjalności matematyczne metody informatyki posiada przygotowanie matematyczne i informatyczne pozwalające na pracę na stanowisku informatycznym, szczególnie zaś w tych obszarach, gdzie istotną rolę odgrywają narzędzia i metody matematyczne. Dzięki solidnemu wykształceniu matematycznemu i umiejętnościom informatycznym absolwent jest zdolny do współpracy interdyscyplinarnej ze wszystkimi podmiotami, które w swej działalności wykorzystują matematykę oraz informatykę. Jednocześnie jest zdolny do samokształcenia i samodzielnego uzupełniania wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Absolwent specjalności modelowanie matematyczne w trakcie studiów otrzymuje gruntowne wykształcenie matematyczne i informatyczne uzupełnione o podstawową wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych. Dzięki temu dysponuje pełnym aparatem metod matematycznych i informatycznych używanych we współczesnej nauce i technice. Jest również przygotowany do nawiązania współpracy interdyscyplinarnej z inżynierami, informatykami i biologami. Absolwent przygotowany jest do konstrukcji i implementacji oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi, statystycznego przetwarzania danych, przygotowywania testów wdrożeniowych nowych technologii i ich statystycznego opracowywania.

Absolwent specjalności nauczycielska -  nauczanie matematyki i informatyki posiada gruntowną wiedzę matematyczną niezbędną do nauczania matematyki i informatyki w zakresie II etapu edukacyjnego (szkoły podstawowej). Będzie pedagogiem wszechstronnie przygotowanym do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, który w procesie nauczania potrafi wykorzystywać wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, a także nowoczesne narzędzia multimedialne. Dobre przygotowanie merytoryczne i umiejętność korzystania z literatury i technologii informatycznych pozwoli absolwentowi dostosować swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania

Absolwent specjalności teoretycznej posiada poszerzoną wiedzę matematyczną dzięki indywidualnemu planowi i programowi studiów odbywanych pod kierunkiem opiekuna naukowego. W trakcie studiów jest przygotowywany do podjęcia nauki w szkole doktorskiej w zakresie matematyki.

Przyznawane kwalifikacje

Tytuł zawodowy licencjata.

Dalsze studia

Studia drugiego stopnia, studia podyplomowe.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Pod uwagę bierze się wyniki procentowe z następujących przedmiotów zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu maturalnego.

Matematyka

Lepszy z wyników:

poziom podstawowy x 0,70

albo

poziom rozszerzony x 1,00

Język polski

Lepszy z wyników:

poziom podstawowy x 0,70

albo

poziom rozszerzony x 1,00

Język obcy nowożytny

Lepszy z wyników:

poziom podstawowy x 0,70

albo

poziom rozszerzony x 1,00

waga a = 70%

waga b = 15%

waga c = 15%

Sposób obliczenia punktów:

W = a x M + b x P + c x N

gdzie:

W — wynik końcowy kandydata;

M — wynik z matematyki (M = 0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z matematyki);

P — wynik z języka polskiego;

N — wynik z języka obcego nowożytnego;

a, b, c — odpowiednie wagi.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Pod uwagę bierze się oceny z przedmiotów: matematyka, język polski, język obcy nowożytny, zdawanych przez kandydata w części pisemnej egzaminu dojrzałości, przeliczając je na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

100% punktów

ocena 6

100% punktów

ocena 4

70% punktów

ocena 5

80% punktów

ocena 3

30% punktów

ocena 4

75% punktów

 

 

ocena 3

50% punktów

 

 

ocena 2

30% punktów

Sposób naliczenia punktów:

W = a x M + b x P + c x N

gdzie:

W — wynik końcowy kandydata;

M — wynik procentowy z matematyki (M = 0 gdy kandydat nie zdawał egzaminu z matematyki);

P — wynik procentowy z języka polskiego;

N — wynik procentowy z języka obcego nowożytnego;

a, b, c — wagi wynoszące odpowiednio: 70%, 15%, 15%.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie http://kandydat.us.edu.pl/kandydaci-z-matura-zagraniczna

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs "Fizyka się Liczy" laureat 2
Konkurs Międzynarodowy "Kangur Matematyczny" w klasie Student laureat 2
Ogólnopolski Sejmik Matematyków laureat 3
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Statystyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie http://kandydat.us.edu.pl/laureaci-i-finalisci-olimpiad-stopnia-centralnego

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 320,00 zł
 • 1 320,00 zł
 • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 258 29 76
32 359 16 85

im@math.us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl