Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3,5 roku

Opis

Oferowane specjalności:

 • zielona chemia i czyste technologie
 • technologia nieorganiczna i organiczna

Kiedy następuje wybór specjalności:  po 2 roku

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału: http://chemia.us.edu.pl/chemia/student

Charakterystyka kierunku:

Studia I stopnia na kierunku technologia chemiczna mają za zadanie umożliwić studentom nabycie wiedzy z zakresu chemii i technologii chemicznej, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach specjalistycznych zajęć.

Biorąc po uwagę aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, w programie kształcenia kładziemy duży nacisk na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności (w tym umiejętności inżynierskich) pozwalających na efektywną pracę w zawodzie inżyniera i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywanym zawodem.

W trakcie studiów oprócz przedmiotów typowych dla kierunku technologia chemiczna, studenci zapoznają się również z przedmiotami o treściach aktualnych, pionierskich i unikalnych. Przedmioty te dotyczą kwestii systemów ochrony środowiska, miniaturyzacji laboratoriów, budowy i eksploatacji składowisk odpadów, technologii zgazowania węgla, czystych technologii węglowych, ratownictwa chemicznego, utylizacji i recyklingu odpadów, itp.

W szczególności, absolwent studiów I stopnia na kierunku technologia chemiczna (bez względu na obraną specjalność) będzie:

 • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin chemii,
 • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin technologii chemicznej,
 • posiadał umiejętności inżynierskie umożliwiające efektywne projektowanie i kontrolę procesów chemicznych w skali przemysłowej,
 • przygotowany do pracy w przemyśle chemicznym oraz innych pokrewnych działach przemysłu na stanowisku nadzoru oraz organizacji produkcji;
 • świadom zagrożeń wynikających z realizacji procesów chemicznych oraz będzie potrafił prawidłowo reagować w sytuacjach awaryjnych i zagrożenia,
 • świadom procesów chemicznych zachodzących w środowisku jak i działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska, w tym działań mających na celu zabezpieczenie, składowanie i utylizację substancji niebezpiecznych, a także znał czyste technologie węglowe i technologie przetwórstwa polimerów;
 • potrafił pracować samodzielnie i w zespole wykorzystując przy tym w praktyce zdobytą wiedzę w celu osiągnięcia określonych rezultatów,;
 • znał normy prawne i etyczne warunkujące zrównoważony rozwój;
 • znał podstawowe urządzenia i aparaturę przemysłu chemicznego,
 • potrafił stosować podstawowe metody planowania i optymalizacji eksperymentu, a także znał podstawowe metody chemometryczne używane w celu kontroli procesów chemicznych;
 • przeprowadzał odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwał sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową,
 • posługiwał się literaturą fachową,
 • dojrzały do podejmowania decyzji i krytycznej oceny bazując na wiedzy w zakresie obranego kierunku/specjalności,
 • świadom roli rozwijania własnych zainteresowań i ustawicznego pogłębiania wiedzy,
 • potrafił przedstawić wyniki własnych badań w formie pisemnej i/lub ustnej,
 • zaznajomiony z podstawowymi zasadami organizacji pracy w zespołach i firmach;
 • posiadał odpowiednie kompetencje umożliwiające kontynuację edukacji na studiach II stopnia.

Unikatowość kierunku Technologia Chemiczna w głównej mierze wynika z obranego modelu kształcenia, charakteryzującego się dużą elastycznością i multidyscyplinarnością. Przy tym w swoim centralnym miejscu model ten jest oparty na kształceniu chemicznym. Innowacyjność modelu kształcenia studentów polega na ich przygotowaniu do świadomego kreowania własnej przyszłości. Efekt taki osiąga się poprzez różne formy dydaktyczne (w tym zajęcia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów z kraju i zagranicy, praktyczne zajęcia z użyciem komputerów), działania umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań (wspieranie działań koła naukowego, realizacja indywidualnych projektów badawczych w ramach współpracy student-nauczyciel, indywidualna opieka i wsparcie nauczycieli akademickich wybitnych studentów) oraz działania podnoszące świadomość rangi wyboru własnej kariery studenckiej i zawodowej (poprzez świadomy wybór zajęć, opiekunów naukowych, specjalności, wykładów monograficznych i specjalizacyjnych, itp.). Studenci mogą aktywnie korzystać z oferty wymiany studenckiej (programy SOCRATES i MOST). W ramach zajęć zwracamy uwagę na kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, roli i znaczenia prowadzonych badań naukowych, potrzebami ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań. Elementem procesu kształcenia jest także obowiązkowa praktyka zawodowa (6 tygodni), która ma na celu rozwijanie, sprawdzenie aktualnych umiejętności przyszłego inżyniera, zapoznanie się ze środowiskiem przyszłych pracodawców i różnymi aspektami pracy zawodowej.

Dodatkowo, umiejętności inżynierskie kształtujemy poprzez realizację odpowiednio dobranych zajęć w ramach studiów (np. projekt technologiczny, projekt inżynierski, zajęcia o charakterze praktycznym).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów inżynierskich pierwszego stopnia kierunku Technologia chemiczna znajdzie pracę w przemyśle chemicznym oraz innych pokrewnych działach przemysłu na stanowisku kontroli procesów technologicznych, organizacji i planowania produkcji. Może również pracować jako projektant procesów technologicznych lub jako chemik analityk w laboratoriach przemysłowych zajmujących się kontrolą procesów i kontrolą jakości. Po uzupełnieniu kwalifikacji absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach ratownictwa technicznego i chemicznego;

Absolwent może także znaleźć zatrudnienie np. w różnych agencjach rządowych i instytucjach (krajowych i europejskich), które działają na rzecz ochrony praw konsumenta oraz poszanowania środowiska naturalnego (np. instytucji nadzorujących wprowadzanie czystych technologii, odpowiedzialnych za kontrolę i nadawanie certyfikatów jakości).

Kryteria kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji na studia I stopnia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs wyników egzaminów maturalnych z przedmiotów: chemii lub biologii lub matematyki lub fizyki.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Punkty procentowe z wybranego egzaminu maturalnego będą punktami rankingowymi.

Punkty procentowe z przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie rozszerzonym będą mnożone przez współczynnik 2.

Uwzględniony zostanie wynik najkorzystniejszy dla kandydata.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Średnia ocen z przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej egzaminu dojrzałości będzie przeliczana na punkty rankingowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

ocena 5

200 punktów

ocena 6

200 punktów

ocena 4

140 punktów

ocena 5

170 punktów

ocena 3

60 punktów

ocena 4

140 punktów

 

 

ocena 3

100 punktów

 

 

ocena 2

60 punktów

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie http://kandydat.us.edu.pl/kandydaci-z-matura-zagraniczna

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny laureat 3
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie http://kandydat.us.edu.pl/laureaci-i-finalisci-olimpiad-stopnia-centralnego

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 914,00 zł
 • 1 914,00 zł
 • 1 972,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Chemii

ul. Szkolna 9
40-007 Katowice
32 359 15 45

ich@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl