kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chorzów

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności :

  • Biofizyka molekularna
  • Biofizyka leków
  • Optometria

Charakterystyka kierunku

Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Biofizyka trwają 4 semestry (2 lata), kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra biofizyki. Pierwsze dwa semestry studiów są wspólne dla wszystkich specjalności. Pod koniec pierwszego semestru studenci dokonują wyboru jednej z trzech specjalności.

Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. Podczas studiów studenci pogłębiają wiedzę i umiejętności w ramach tzw. przedmiotów wspólnych: z zaawansowanej matematyki wyższej, matematycznych podstaw modelowania komputerowego, w tym pracowni modelowania komputerowego prowadzonej przez cały okres studiów, biofizyki molekularnej. Uzyskuje wiedzę z anatomii człowieka, wpływu zjawisk elektrycznych i magnetycznych na organizmy żywe oraz naturalne i sztuczne źródła promieniowania w środowisku człowieka. Ma możliwość wysłuchania wykładów o najnowocześniejszych zastosowaniach nanomateriałów w biologii i medycynie czy o fizyce biomateriałów.

Wszystkie wykłady połączone są z zajęciami laboratoryjnymi (w wymiarze 1/3 godzin wykładu, 2/3 godzin przeznaczonych na ćwiczenia w laboratorium), które mają pokazać słuchaczom eksperymentalny charakter tych studiów. Dodatkowo w ramach pracowni specjalistycznej studenci uzyskują możliwość pracy na unikalnej aparaturze badawczej.

Od drugiego semestru obok tzw. wspólnych modułów studenci uczestniczą w zajęciach związanych
z wybraną specjalnością.

W programie studiów przewidziano ponadto takie zajęcia jak: lektorat specjalistycznego języka angielskiego oraz wykład z filozofii przyrody.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, okulistycznych, optometrycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia, ochroną środowiska. Przygotowany będzie do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

Specjalność: Biofizyka molekularna

Głównym zadaniem nauczania na II stopniu studiów o specjalności biofizyka molekularna jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, modelowania komputerowego, fizyki i biofizyki, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, medycyną, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. Celem jest przygotowanie merytoryczne z zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także wykształcenie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania
z innymi dziedzinami wiedzy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biofizyki, fizyki i chemii molekularnej. Specjalistyczne wykłady i laboratoria sprawią, że uzyska wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, w układach biologicznych, w komórkach żywych. Mając dostęp do unikalnej, bardzo nowoczesnej aparatury badawczej będzie mógł obserwować zjawiska zachodzące w układach biologicznych. Dzięki tej wiedzy będzie posiadał umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych szczególnie w odniesieniu do zastosowań fizyki w naukach medycznych i pokrewnych, potrafił korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej. Opanowane będzie miał techniki modelowania procesów fizycznych i biologicznych, co sprawi, że będzie atrakcyjnym
i poszukiwanym absolwentem na rynku pracy. Po ukończeniu studiów powinien znać fachowy język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Specjalność: Biofizyka leków

Zasadniczym celem nauczania na II stopniu studiów o specjalności biofizyka leków jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, modelowania komputerowego, fizyki i biofizyki, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych
z biotechnologią, farmacją, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. W trakcie zajęć przewidzianych dla tej specjalności, studenci zdobędą wiedzę z farmakologii i farmakognozji, technologii uzyskiwania leków, ich działania na organizmy żywe, a także z metod fizycznych do charakteryzacji substancji biologicznie aktywnych. W pracowniach biologicznych będą mogli prowadzić badania ich aktywności (badania in vitro) w komórkach patologicznych. Ważnym elementem kształcenia jest wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki molekularnej, biofizyki, chemii, w tym chemii leków. Specjalistyczne wykłady i laboratoria sprawią, że uzyska dostateczną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i biologicznych substancji aktywnych w układach biologicznych, ich rolę
w diagnostyce i terapii.

Istotnym atutem wykształcenia będzie umiejętność modelowania otrzymywania i oczekiwanych własności leków, co sprawi, że absolwent będzie szczególnie poszukiwanym pracownikiem w firmach farmaceutycznych. Będzie umiał posługiwać się nowoczesną aparaturą pomiarowo – badawczą. Po ukończeniu studiów powinien znać specjalistyczny język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Specjalność: Optometria

Głównym celem kształcenia na II stopniu studiów Biofizyka, o specjalności optometria jest wykształcenie przygotowanych do wykonywania zawodu optometrystów, wyposażonych w niezbędną wiedzę z zakresu fizyki, biofizyki, okulistyki, optometrii i optyki okularowej.

W czasie studiów studenci nabędą umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia. Absolwenci tej specjalności pozyskają niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej
i dynamicznej. Opanowane będą mieli pełne badania refrakcji przeprowadzone przy pomocy foroptera
i dedykowanych testów. Studenci będą posiadali umiejętność korzystania z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, poznają również procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych.

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach, do których należą: pracownia optometrii, kontaktologii, optyki okularowej, optyki geometrycznej i fizycznej czy pomocy wzrokowych dla słabowidzących. Jednocześnie nasi studenci będą mieli zapewniony dostęp do nowoczesnej aparatury okulistycznej znajdującej się na Oddziale Okulistycznym Szpitala Kolejowego w Katowicach.

Sylwetka absolwenta

Głównym celem kształcenia na II stopniu studiów Biofizyka, o specjalności optometria jest wykształcenie przygotowanych do wykonywania zawodu optometrystów, wyposażonych w niezbędną wiedzę z zakresu fizyki, biofizyki, okulistyki, optometrii i optyki okularowej.

Specjalistyczne wykłady i laboratoria dedykowane dla kierunku biofizyka sprawią, że uzyska on wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, w komórkach żywych, będzie posiadał profesjonalną wiedzę z zakresu programowania pozwalającego na modelowanie procesów biochemicznych zachodzących w układach biologicznych. Dzięki tej wiedzy będzie posiadał umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych szczególnie w odniesieniu do zastosowań fizyki w naukach medycznych i pokrewnych, będzie potrafił korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej.

Perspektywy zawodowe:

Oferta rynku pracy dla absolwentów biofizyki jest bardzo szeroka, niewielka konkurencja, bo tylko trzy uczelnie w Polsce oferują kształcenie w zakresie biofizyki.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska. Po ukończeniu specjalności Optometria w zakładach i salonach optycznych, na oddziałach okulistycznych.

Absolwenci naszych studiów na kierunku „Biofizyka” mogą również znaleźć zatrudnienie w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, medycyną, fizyką medyczną, biofizyką, okulistyką czy ochroną środowiska. Celem jest przygotowanie merytoryczne z zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także nabycie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy.

Studia odbywają się w nowoczesnym obiekcie: Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: biofizyka, fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych (np.: inżyniera biomedyczna…).

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 716,00 zł
  • 1 716,00 zł
  • 1 768,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 59

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

fizyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl