Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności :

  • Biofizyka molekularna
  • Biofizyka leków
  • Optometria

Charakterystyka kierunku

Stacjonarne studia II stopnia na kierunku Biofizyka trwają 4 semestry (2 lata), kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra biofizyki. Pierwsze dwa semestry studiów są wspólne dla wszystkich specjalności. Pod koniec pierwszego semestru studenci dokonują wyboru jednej z trzech specjalności.

Biofizyka jest kierunkiem o charakterze interdyscyplinarnym. Podczas studiów studenci pogłębiają wiedzę i umiejętności w ramach tzw. przedmiotów wspólnych: z zaawansowanej matematyki wyższej, matematycznych podstaw modelowania komputerowego, w tym pracowni modelowania komputerowego prowadzonej przez cały okres studiów, biofizyki molekularnej. Uzyskuje wiedzę z anatomii człowieka, wpływu zjawisk elektrycznych i magnetycznych na organizmy żywe oraz naturalne i sztuczne źródła promieniowania w środowisku człowieka. Ma możliwość wysłuchania wykładów o najnowocześniejszych zastosowaniach nanomateriałów w biologii i medycynie czy o fizyce biomateriałów.

Wszystkie wykłady połączone są z zajęciami laboratoryjnymi (w wymiarze 1/3 godzin wykładu, 2/3 godzin przeznaczonych na ćwiczenia w laboratorium), które mają pokazać słuchaczom eksperymentalny charakter tych studiów. Dodatkowo w ramach pracowni specjalistycznej studenci uzyskują możliwość pracy na unikalnej aparaturze badawczej.

Od drugiego semestru obok tzw. wspólnych modułów studenci uczestniczą w zajęciach związanych
z wybraną specjalnością.

W programie studiów przewidziano ponadto takie zajęcia jak: lektorat specjalistycznego języka angielskiego oraz wykład z filozofii przyrody.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, okulistycznych, optometrycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia, ochroną środowiska. Przygotowany będzie do samodzielnego rozwijania umiejętności oraz kontynuacji nauki na studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie).

Specjalność: Biofizyka molekularna

Głównym zadaniem nauczania na II stopniu studiów o specjalności biofizyka molekularna jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, modelowania komputerowego, fizyki i biofizyki, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, medycyną, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. Celem jest przygotowanie merytoryczne z zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także wykształcenie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania
z innymi dziedzinami wiedzy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, biofizyki, fizyki i chemii molekularnej. Specjalistyczne wykłady i laboratoria sprawią, że uzyska wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, w układach biologicznych, w komórkach żywych. Mając dostęp do unikalnej, bardzo nowoczesnej aparatury badawczej będzie mógł obserwować zjawiska zachodzące w układach biologicznych. Dzięki tej wiedzy będzie posiadał umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych szczególnie w odniesieniu do zastosowań fizyki w naukach medycznych i pokrewnych, potrafił korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej. Opanowane będzie miał techniki modelowania procesów fizycznych i biologicznych, co sprawi, że będzie atrakcyjnym
i poszukiwanym absolwentem na rynku pracy. Po ukończeniu studiów powinien znać fachowy język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Specjalność: Biofizyka leków

Zasadniczym celem nauczania na II stopniu studiów o specjalności biofizyka leków jest wykształcenie specjalistów wyposażonych w pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, modelowania komputerowego, fizyki i biofizyki, przygotowanych do podjęcia pracy w dziedzinach gospodarki związanych
z biotechnologią, farmacją, fizyką medyczną, fizyką, chemią, ochroną środowiska. W trakcie zajęć przewidzianych dla tej specjalności, studenci zdobędą wiedzę z farmakologii i farmakognozji, technologii uzyskiwania leków, ich działania na organizmy żywe, a także z metod fizycznych do charakteryzacji substancji biologicznie aktywnych. W pracowniach biologicznych będą mogli prowadzić badania ich aktywności (badania in vitro) w komórkach patologicznych. Ważnym elementem kształcenia jest wyrobienie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy.

Sylwetka absolwenta

Absolwent będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki molekularnej, biofizyki, chemii, w tym chemii leków. Specjalistyczne wykłady i laboratoria sprawią, że uzyska dostateczną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i biologicznych substancji aktywnych w układach biologicznych, ich rolę
w diagnostyce i terapii.

Istotnym atutem wykształcenia będzie umiejętność modelowania otrzymywania i oczekiwanych własności leków, co sprawi, że absolwent będzie szczególnie poszukiwanym pracownikiem w firmach farmaceutycznych. Będzie umiał posługiwać się nowoczesną aparaturą pomiarowo – badawczą. Po ukończeniu studiów powinien znać specjalistyczny język angielski na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Specjalność: Optometria

Głównym celem kształcenia na II stopniu studiów Biofizyka, o specjalności optometria jest wykształcenie przygotowanych do wykonywania zawodu optometrystów, wyposażonych w niezbędną wiedzę z zakresu fizyki, biofizyki, okulistyki, optometrii i optyki okularowej.

W czasie studiów studenci nabędą umiejętności przeprowadzania procedur mających na celu m. in.: wyznaczenie oka dominującego, pomiaru odległości środków źrenic, reakcji źrenic na światło, widzenia przestrzennego, widzenia barwnego, ruchów oczu czy pola widzenia. Absolwenci tej specjalności pozyskają niezbędną wiedzę i umiejętności przeprowadzenia procedury skiaskopii statycznej
i dynamicznej. Opanowane będą mieli pełne badania refrakcji przeprowadzone przy pomocy foroptera
i dedykowanych testów. Studenci będą posiadali umiejętność korzystania z cylindrów skrzyżowanych w trakcie doboru korekcji astygmatyzmu, poznają również procedury badania składowych akomodacji, badania forii i zakresów wergencji oraz funkcji obuocznych.

Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach, do których należą: pracownia optometrii, kontaktologii, optyki okularowej, optyki geometrycznej i fizycznej czy pomocy wzrokowych dla słabowidzących. Jednocześnie nasi studenci będą mieli zapewniony dostęp do nowoczesnej aparatury okulistycznej znajdującej się na Oddziale Okulistycznym Szpitala Kolejowego w Katowicach.

Sylwetka absolwenta

Głównym celem kształcenia na II stopniu studiów Biofizyka, o specjalności optometria jest wykształcenie przygotowanych do wykonywania zawodu optometrystów, wyposażonych w niezbędną wiedzę z zakresu fizyki, biofizyki, okulistyki, optometrii i optyki okularowej.

Specjalistyczne wykłady i laboratoria dedykowane dla kierunku biofizyka sprawią, że uzyska on wszechstronną wiedzę dotyczącą procesów fizycznych i chemicznych na poziomie molekularnym, w komórkach żywych, będzie posiadał profesjonalną wiedzę z zakresu programowania pozwalającego na modelowanie procesów biochemicznych zachodzących w układach biologicznych. Dzięki tej wiedzy będzie posiadał umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych szczególnie w odniesieniu do zastosowań fizyki w naukach medycznych i pokrewnych, będzie potrafił korzystać z nowoczesnej aparatury pomiarowej.

Perspektywy zawodowe:

Oferta rynku pracy dla absolwentów biofizyki jest bardzo szeroka, niewielka konkurencja, bo tylko trzy uczelnie w Polsce oferują kształcenie w zakresie biofizyki.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę w placówkach medycznych, farmaceutycznych, instytutach naukowych, przedsiębiorstwach i firmach związanych z ochroną zdrowia oraz ochroną środowiska. Po ukończeniu specjalności Optometria w zakładach i salonach optycznych, na oddziałach okulistycznych.

Absolwenci naszych studiów na kierunku „Biofizyka” mogą również znaleźć zatrudnienie w dziedzinach gospodarki związanych z biotechnologią, medycyną, fizyką medyczną, biofizyką, okulistyką czy ochroną środowiska. Celem jest przygotowanie merytoryczne z zakresu wymienionych wyżej dyscyplin naukowych, ale także nabycie umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce, samodzielnego jej pogłębiania oraz integrowania z innymi dziedzinami wiedzy.

Studia odbywają się w nowoczesnym obiekcie: Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: biofizyka, fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych (np.: inżyniera biomedyczna…).

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 59

fizyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl