Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • chemia stosowana
 • chemia leków
 • chemia sądowa
 • chemia informatyczna
 • chemia środowiska

Kiedy następuje wybór specjalności:  po I semestrze

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału: http://chemia.us.edu.pl/chemia/student

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku chemia mają za zadanie umożliwić studentom pogłębienie wiedzy z zakresu chemii, a także rozwijać własne zainteresowania w ramach specjalistycznych zajęć. Biorąc po uwagę aktualne trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, w programie kształcenia kładziemy duży nacisk na kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności pozwalających na efektywną pracę w zawodzie chemika i rozwiązywanie problemów związanych z wykonywanym zawodem.

W szczególności, absolwent studiów II stopnia na kierunku chemia (bez względu na obraną specjalność) będzie:

 • posiadał dobrze ugruntowaną wiedzę z podstawowych dziedzin chemii uzyskaną w trakcie studiów I stopnia,
 • szeroki i interdyscyplinarny ogląd problematyki chemicznej, który uzyska dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na poszczególnych specjalnościach,
 • potrafił pracować indywidualnie i zespołowo w celu osiągnięcia określonych rezultatów,
 • przeprowadzał odpowiednie czynności laboratoryjne i analizy, a także obsługiwał sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową,
 • posługiwał się literaturą fachową dostępną w języku polskim i angielskim,
 • dojrzały do podejmowania decyzji i krytycznej oceny bazując na wiedzy w zakresie obranego kierunku/specjalności,
 • mógł prowadzić badania, a także uczestniczyć w projektach badawczych z zakresu różnych dziedzin chemii,
 • świadom roli rozwijania własnych zainteresowań i ustawicznego pogłębiania wiedzy,
 • potrafił przedstawić wyniki własnych badań w formie pisemnej i/lub ustnej mając na uwadze odbiorcę,
 • posiadał odpowiednie kompetencje umożliwiające kontynuację edukacji na studiach III stopnia.

Unikatowość kierunku chemia w głównej mierze wynika z obranego modelu kształcenia, charakteryzującego się dużą elastycznością i multidyscyplinarnością. Przy tym w swoim centralnym miejscu model ten jest oparty na kształceniu chemicznym.

Innowacyjność modelu kształcenia studentów polega na ich przygotowaniu do świadomego kreowania własnej przyszłości. Efekt taki osiąga się poprzez różne formy dydaktyczne (w tym zajęcia prowadzone przez zewnętrznych ekspertów z kraju i zagranicy, praktyczne zajęcia z użyciem komputerów), działania umożliwiające studentom rozwijanie zainteresowań (wspieranie działań koła naukowego, realizacja indywidualnych projektów badawczych w ramach współpracy student-nauczyciel, indywidualna opieka i wsparcie nauczycieli akademickich wybitnych studentów) oraz działania podnoszące świadomość rangi wyboru własnej kariery studenckiej i zawodowej (poprzez świadomy wybór zajęć, opiekunów naukowych, specjalności, specjalizacji, itp.). Studenci mogą korzystać z oferty wymiany studenckiej (programy SOCRATES i MOST).

W ramach seminarium magisterskiego i innych zajęć zwracamy uwagę na kwestie związane z poszukiwaniem pracy, oczekiwaniami pracodawców, roli i znaczenia prowadzonych badań naukowych, potrzebami ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań.

Zajęcia dydaktyczne na kierunku chemia prowadzą nauczyciele akademiccy o dużych kwalifikacjach i uznanym dorobku naukowym. O wysokiej jakości kształcenia na kierunku chemia świadczą uzyskane akredytacje (PKA i UKA).

Kierunek chemia posiada także międzynarodową akredytację Euromasterâ, dzięki której dyplomy naszych absolwentów są uznawane przez inne uczelnie Unii Europejskiej.

Specjalność „Chemia stosowanaj” jest dedykowana studentom, którzy pragną zdobyć wszechstronną i gruntowną wiedzę w zakresie zarówno chemii teoretycznej jak i eksperymentalnej. W trakcie studiów studenci zdobywają wiedzę w zakresie chemometrii, współczesnych osiągnięć chemii kwantowej, fizycznej i fizyki chemicznej. Poznają również zaawansowane metody analizy chemicznej oraz syntezy organicznej i nieorganicznej. Mają okazję pracować na nowoczesnej aparaturze pomiarowej poznając między innymi techniki chromatograficzne, spektroskopowe i strukturalne metody badania różnorodnych materiałów.

Specjalność „Chemia leków” przedstawia zagadnienia z pogranicza chemii, biologii, medycyny i farmacji. Specjalność łączy ze sobą świat komputerowych symulacji oddziałujących biomakromolekuł i leków z praktycznymi aplikacjami, syntezę i preparatykę leków i kosmetyków z problemami ich aplikacji. To tutaj rodzą się wynalazki współczesnej medycyny i kosmetologii. Nowe studia uruchomione zostają w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy na fachowców zdolnych sprostać wyzwaniom gospodarki i przemysłu. Wraz ze zmieniającym się stylem życia medycyna, kosmetologia, farmacja i pokrewne nauki stają się coraz ważniejsze dla nowoczesnej cywilizacji i współczesnego społeczeństwa. Celem specjalności jest kształcenie kadry dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego oraz odpowiednich sektorów naukowo-badawczych i usługowych

Specjalność „Chemia sądowa” przygotowuje studentów do pełnienia roli biegłego sądowego m.in. w zakresie toksykologii i fizykochemicznych badań kryminalistycznych. W trakcie studiów studenci zdobywają poszerzoną wiedzę na temat analizy różnego rodzaju próbek dowodowych z wykorzystaniem nowoczesnych analitycznych technik instrumentalnych. Nabędą umiejętność interpretacji wyników analitycznych na potrzeby przygotowywanej opinii dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Studenci specjalizacji chemia sądowa zdobędą wiedzę z zakresu toksykologii, analizy fizykochemicznej mikrośladów, aspektów prawnych pracy biegłego, ujawniania dowodów i ich zabezpieczania, pisania opinii, itp. Na zajęciach poznają nowoczesne metody interpretacji danych fizykochemicznych uzyskanych w trakcie wykonanych analiz z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych chemometrii i statystyki. Posiądą wiedzę i umiejętności w zakresie teorii testowania hipotez opartej na obliczaniu ilorazu wiarygodności, która pozwala uwzględnić rolę i miejsce biegłego sądowego w wymiarze sprawiedliwości. To podejście jest propagowane przez Europejską Sieć Instytutów Nauk Sądowych (ENFSI; www.enfsi.eu). Wykładowcami będą zarówno pracownicy Uniwersytetu Śląskiego, jak i  biegli sądowi oraz pracownicy naukowi Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dr Jana Sehna w Krakowie.

Specjalność „Chemia informatyczna” łączy zagadnienia z takich dziedzin jak chemia i informatyka. W ostatnich latach obserwujemy gwałtowny rozwój technologii informacyjnych. Także we współczesnej chemii rośnie znaczenie metod obliczeniowych, które pozwalają na zastąpienie skomplikowanych i kosztownych pomiarów oraz eksperymentów chemicznych symulacjami komputerowymi. Dziś nie można sobie wyobrazić poszukiwania nowych leków, konstruowania nowych materiałów, rozwoju nanotechnologii bez stosowania na szeroką skalę metod obliczeniowych. Studenci specjalności stają się specjalistami w dziedzinie informatyki posiadającymi szeroką wiedzę chemiczną. W zakresie informatyki mają okazję poznać różne systemy operacyjne komputerów (Windows, Linux, Unix), zapoznać się z podstawowymi językami programowania (Python, C/C++, Fortran) oraz elementami architektury komputerów i sieci komputerowych.

Absolwent studiów II stopnia na specjalności chemia informatyczna posiada szerszą znajomość przedmiotu chemii w porównaniu z absolwentem studiów I stopnia. Jest kompetentny zwłaszcza w wybranej specjalności. Potrafi myśleć krytycznie, samodzielnie znajdować braki w swojej wiedzy i je uzupełniać, a także rozwiązywać niestandardowe problemy zawodowe, w tym wymagające konsultacji z fachowcami z innych dziedzin. Posiada: wiedzę z zakresu chemii obliczeniowej oraz praktycznej analizy instrumentalnej, umiejętność zastosowania właściwych metod obliczeniowych do rozwiązywania problemów chemicznych przy pomocy komputerów; wiedzę odnośnie budowy i funkcjonowania współczesnych systemów i sieci komputerowych; umiejętność programowania w jednym powszechnie używanym języku programowania wraz z podstawowymi umiejętnościami w zakresie programowania systemowego i sieciowego. Posiada podstawową wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kodowania struktur chemicznych, używania prostych edytorów molekularnych oraz analizy danych uzyskiwanych metodami chemoinformatycznymi. Potrafi posługiwać się naukowymi bazami danych i korzystać z zasobów literaturowych w zakresie chemii. Na obecnym rynku pracy poszukiwani są absolwenci studiów interdyscyplinarnych, którzy łączą wiedzę z różnych nawet odległych od siebie dyscyplin. Niekonwencjonalnie wykształceni chemicy, wyposażeni dodatkowo w umiejętności i wiedzę informatyczną, znajdą zatrudnienie w instytucjach badawczych związanych z chemią, biochemią, biologią, farmacją i medycyną. Absolwenci specjalności chemia informatyczna są również mile widziani w laboratoriach przemysłowych, a ich dodatkowym atutem jest możliwość znalezienia pracy w ośrodkach komputerowych funkcjonujących w administracji i bankowości.

Specjalność „Chemia środowiska” łączy wiedzę z zakresu chemii i ochrony środowiska. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem wśród studentów, szczególnie w aspekcie konkurencyjności na rynku pracy. Stale rosnące wymagania z zakresu ochrony środowiska, w szczególności czystości powietrza, wody i gleby wymuszają konieczność kształcenia specjalistów w tej ważnej dziedzinie, którzy podejmą zatrudnienie w laboratoriach monitorujących stan środowiska. Na specjalności „chemia środowiska”, oprócz nabycia podstawowej wiedzy chemicznej, studenci zapoznają się również z zagadnieniami toksykologii, chemii atmosfery i geochemii środowiska. Podczas studiów poznają metody klasyczne jak również nowoczesne techniki instrumentalne stosowane obecnie w laboratoriach chemicznych i laboratoriach kontrolujących stan środowiska.

Perspektywy zawodowe:

Chemia w zakresie chemii stosowanej . Nowoczesne techniki instrumentalne, które studenci poznają w trakcie studiów sprawią, że są pożądani w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach. Gruntowna wiedza chemiczna z elementami informatyki i biochemii z podstawową wiedzą fizyczną i matematyczną daje absolwentom szerokie spektrum zatrudnienia zarówno w laboratoriach biochemicznych jak również fizykochemicznych. Wiedza i umiejętności absolwentów wykorzystywane są również m.in. w badaniach kryminalistycznych i środowiskowych. Absolwenci najczęściej pracują jako analitycy, syntetycy organiczni i nieorganiczni, technolodzy w wielu branżach współczesnego i zaawansowanego przemysłu chemicznego. Poszukiwani są również jako specjaliści w firmach farmaceutycznych lub firmach zajmujących się odczynnikami chemicznymi i specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym. Po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego mogą nauczać w szkołach.

W porównaniu do absolwenta studiów I stopnia absolwent studiów II stopnia chemia leków dysponuje szerszą znajomością przedmiotu chemii, wykazując kompetencję zwłaszcza w ramach obranej specjalności. Potrafi krytycznie myśleć i samodzielnie uzupełnienia wiedzę. Umie rozwiązywać niestandardowe problemy zawodowe, w tym wymagające interdyscyplinarnych studiów i konsultacji z ekspertami w zakresie dziedzin pokrewnych chemii. Posiada podstawową wiedzę z zakresu chemii medycznej, zna współczesne metody organizacji i prowadzenia badań w zakresie chemii leków i kosmetyków oraz komercjalizacji wyników takich badań. Zna problematykę testowania i otrzymywania preparatów farmaceutycznych i kosmetycznych. Posiada wiedzę na temat procesów związanych z metabolizmem komórkowym i ich powiązania ze stanami chorobowymi, co ułatwia zrozumienie mechanizmów działania leków oraz metod ich projektowania. Dzięki znajomości zagadnień chemoinformatyki, potrafi interpretować wyniki symulacji in silico, a także rozumie podstawowe metody kodowania danych chemicznych. Posiada ogólną wiedzę na temat planowania syntezy organicznej na drodze analizy retrosyntetycznej. Zna podstawowe klasy leków, metody ich badania i działania w organizmie. Potrafi posługiwać się współczesnymi metodami analizy instrumentalnej w celu poznania i kontroli składu preparatów farmaceutycznych. Ma wiedzę z zakresu modelowania molekularnego in silico, projektowania efektorów biologicznych w oparciu o dane opisujące budowę receptora oraz szeregu aktywnych ligandów charakteryzujących receptor. Absolwent studiów II stopnia może kontynuować edukację na studiach III stopnia (doktoranckich). Jest przygotowany do pracy zespołowej, także na stanowisku kierowniczym (po zdobyciu niezbędnego dodatkowego doświadczenia praktycznego). Może podjąć pracę nauczyciela chemii po uzupełnieniu studiów zgodnie z wymaganiami standardów kształcenia nauczycieli.

Znajdzie pracę jako chemik w laboratorium badawczym lub kontroli jakości leków i suplementów diety, w placówkach administracji państwowej i samorządowej (np. wydziały zdrowia publicznego) oraz przedsiębiorstwach produkujących leki i suplementy diety. Ponadto, może pracować w charakterze przedstawiciela handlowego w firmach o profilu farmaceutycznym.

Nowoczesne techniki badawcze, które studenci poznają w trakcie studiów na specjalności chemia sądowa sprawią, że są pożądani w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach. Gruntowna wiedza chemiczna z elementami informatyki i fizykochemicznych badań kryminalistycznych  z podstawową wiedzą fizyczną i matematyczną daje absolwentom szerokie spektrum zatrudnienia zarówno w laboratoriach kryminalistycznych, biochemicznych oraz fizykochemicznych.

Wiedza i umiejętności absolwentów wykorzystywane są przede wszystkim w badaniach kryminalistycznych i środowiskowych. Absolwenci najczęściej pracują jako analitycy, syntetycy organiczni i nieorganiczni, technolodzy w wielu branżach współczesnego i zaawansowanego przemysłu chemicznego. Poszukiwani są również jako specjaliści w firmach farmaceutycznych lub firmach zajmujących się odczynnikami chemicznymi i specjalistycznym sprzętem laboratoryjnym. Po uzupełnieniu wykształcenia pedagogicznego mogą nauczać w szkołach.

Absolwent studiów II stopnia o specjalności chemia środowiska posiada szerszą znajomość przedmiotu chemii w porównaniu z absolwentem studiów I stopnia. Jest kompetentny zwłaszcza w ramach wybranej specjalności. Potrafi myśleć krytycznie, samodzielnie znajdować i uzupełniać braki w swojej wiedzy, a także rozwiązywać niestandardowe problemy zawodowe, w tym wymagające konsultacji z fachowcami z innych dziedzin pokrewnych chemii. Absolwenta cechuje pogłębiona znajomość procesów, jakie zachodzą w środowisku. Posiada fundamentalną wiedzę z geochemii. Zna rolę, jaką pełnią w ekosystemach pierwiastki główne i śladowe, rozumie mechanizmy ich wprowadzania do środowiska przyrodniczego, a także wie, jaki wpływ mają te pierwiastki na środowisko i organizmy żywe. Posiada ogólną wiedzę nt. podstawowych trucizn i ich oddziaływania na komórki, tkanki i narządy organizmu; potrafi zrozumieć i ocenić ich potencjalne zagrożenie dla atmosfery, wody, gleby, fauny i flory, a także stosować adekwatne metody analizy, monitoringu, markerów i biomarkerów do oceny aktualnego stanu środowiska i oceny zagrożeń perspektywicznych. Zna i potrafi interpretować procesy chemiczne, jakie zachodzą w atmosferze ziemskiej, przewiduje potencjalne zagrożenia i skutki, które są następstwem obecności w atmosferze substancji szkodliwych i toksycznych. Zna techniki analizy instrumentalnej, które są stosowane do oceny stanu środowiska. Potrafi posługiwać się naukowymi bazami danych, korzystać z zasobów literaturowych w zakresie chemii.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra na odpowiednim kierunku należącym do dziedziny nauk chemicznych, biologicznych lub nauk rolniczych (tj. np.: chemia, technologia chemiczna, biochemia, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska, ekologia, technologia żywności i żywienia), lub na pokrewnych kierunkach z dziedziny nauk fizycznych, technicznych lub nauk o Ziemi (tj. np.: fizyka, biofizyka, inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, geologia, geofizyka).

Wstęp na studia: na podstawie złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

W przypadku kandydatów, którzy uzyskali taką samą ocenę końcową na dyplomie, jako kolejne kryterium kwalifikacji (rankingu) stosuje się odpowiednio: średnią ocen ze studiów, a następnie ocenę z pracy dyplomowej.

Na podstawie ww. kryteriów sporządzana jest lista rankingowa, według której wypełniany jest limit miejsc na kierunek.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 716,00 zł
 • 1 716,00 zł
 • 1 768,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Szkolna 9
40-007 Katowice
32 359 15 45

ich@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl