Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału:http://if.us.edu.pl/cms/

Charakterystyka kierunku:

Ekonofizyka to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, wykorzystująca metody matematyki i fizyki do badania  problemów ekonomicznych,  ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych. Studia drugiego stopnia na kierunku Ekonofizyka trwają 4 semestry i kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra ekonofizyki. Po pierwszym roku studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki.

Absolwent posiada wiedzę z ekonofizyki oraz umiejętności wykorzystania i rozwijania metod współczesnej fizyki do analizy i badania rynków finansowych. Jest przygotowany do pełnienia roli eksperta w zakresie kontroli jakości oprogramowania (Test Manager), zaawansowanych systemów analizy rynków finansowych, w ocenie ryzyka rynkowego i zarządzania nim w instytucjach działających w otoczeniu gospodarki rynkowej. Potrafi zorganizować przetargi i aukcję.

Studia dają uprawnienia do kontynuacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich (III stopnia).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do twórczego wykorzystania umiejętności zawodowych w instytucjach finansowych, w ośrodkach badawczych oraz do prowadzenia badań w instytucjach naukowych. Będzie bardzo oczekiwanym kandydatem do pracy w firmach doradztwa finansowego i analiz statystycznych. Ponadto absolwent posiada kompetencje do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu fizyki, a także ekonomii, finansów i statystyki

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Absolwent ma solidne podstawy do dalszego kształcenia się, w tym przygotowania się do egzaminów koniecznych do uzyskania licencji aktuariusza. Posiada wystarczający aparat wiedzy z zakresu analizy rynków finansowych, aby po dokonaniu samodzielnych uzupełnień o wymagane aspekty prawne przystąpić do egzaminu maklerskiego i Doradcy Inwestycyjnego. Może też rozwijać swe umiejętności analizy finansowej zdobywając międzynarodowe licencje (np. CFA [Chartered Financial Analyst]) 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, matematyka, ekonomia oraz na kierunkach pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 200,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 59

fizyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl