kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chorzów

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału:http://if.us.edu.pl/cms/

Charakterystyka kierunku:

Ekonofizyka to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, wykorzystująca metody matematyki i fizyki do badania  problemów ekonomicznych,  ze szczególnym uwzględnieniem rynków finansowych. Studia drugiego stopnia na kierunku Ekonofizyka trwają 4 semestry i kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra ekonofizyki. Po pierwszym roku studiów studenci odbywają obowiązkowe praktyki.

Absolwent posiada wiedzę z ekonofizyki oraz umiejętności wykorzystania i rozwijania metod współczesnej fizyki do analizy i badania rynków finansowych. Jest przygotowany do pełnienia roli eksperta w zakresie kontroli jakości oprogramowania (Test Manager), zaawansowanych systemów analizy rynków finansowych, w ocenie ryzyka rynkowego i zarządzania nim w instytucjach działających w otoczeniu gospodarki rynkowej. Potrafi zorganizować przetargi i aukcję.

Studia dają uprawnienia do kontynuacji procesu kształcenia na studiach doktoranckich (III stopnia).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do twórczego wykorzystania umiejętności zawodowych w instytucjach finansowych, w ośrodkach badawczych oraz do prowadzenia badań w instytucjach naukowych. Będzie bardzo oczekiwanym kandydatem do pracy w firmach doradztwa finansowego i analiz statystycznych. Ponadto absolwent posiada kompetencje do pracy w instytucjach i organizacjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu fizyki, a także ekonomii, finansów i statystyki

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Absolwent ma solidne podstawy do dalszego kształcenia się, w tym przygotowania się do egzaminów koniecznych do uzyskania licencji aktuariusza. Posiada wystarczający aparat wiedzy z zakresu analizy rynków finansowych, aby po dokonaniu samodzielnych uzupełnień o wymagane aspekty prawne przystąpić do egzaminu maklerskiego i Doradcy Inwestycyjnego. Może też rozwijać swe umiejętności analizy finansowej zdobywając międzynarodowe licencje (np. CFA [Chartered Financial Analyst]) 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka techniczna, matematyka, ekonomia oraz na kierunkach pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

4 450,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 518,00 zł
  • 1 518,00 zł
  • 1 564,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 59

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

fizyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl