kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Chorzów

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

  • fizyka doświadczalna

Kiedy następuje wybór specjalności: na początku studiów

Strona internetowa wydziału: http://if.us.edu.pl/cms/

Charakterystyka kierunku:

Kierunek ten proponujemy osobom, które nie tylko chcą uzyskać wykształcenie ułatwiające znalezienie atrakcyjnego zawodu, ale także są zainteresowane zgłębianiem tajemnic otaczającego nas świata. Pracownicy Instytutu Fizyki UŚ współpracują z wieloma wiodącymi ośrodkami naukowymi głównie w Europie i USA.. Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, znakomicie wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami dla studentów z nowoczesnym sprzętem, w tym komputerowym. Naszym celem jest jak najszybsze włączanie ambitnych studentów w prowadzone badania naukowe, czemu służy m.in. działalność Koła Naukowego, częsty indywidualny kontakt studenta z promotorem, możliwość konsultacji problemów z pracownikami dydaktycznymi.

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka trwają 4 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra fizyki. Student wybiera temat pracy magisterskiej w trakcie pierwszego semestru studiów. Uczestniczy w seminarium magisterskim, w zajęciach na pracowni magisterskiej oraz wykładach specjalistycznych zgodnie z wybraną tematyką pracy. Prace magisterskie, są wykonywane w pracowniach naukowych Instytutu Fizyki. Szeroki wachlarz prowadzonych badań pozwala na realizacje tych prac w różnych dziedzinach fizyki teoretycznej (teoria ciała stałego, teoria pola i cząstek elementarnych czy astrofizyka) oraz fizyki doświadczalnej (m.in. w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki molekularnej, fizyki jądrowej, metod komputerowych fizyki, fizyki medycznej lub biofizyki). Studenci mogą też wybrać specjalność  fizyka nanoukładów i kwantowe techniki informatyczne i realizować pracę magisterską z tego zakresu.

Podstawowy cel nauczania na drugim stopniu studiów na kierunku Fizyka to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy.

Absolwent posiada umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Potrafi zastosować metody analityczne i wiedzę fizyczną do rozwiązywania problemów i ma opanowany niezbędny aparat matematyczny.  Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach III stopnia.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku studiów Fizyka zdobywa gruntowną wiedzę z fizyki i matematyki, co czyni go pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu, w innowacyjnych przedsiębiorstwach, a także w dziedzinie dziennikarstwa naukowego. Ponadto uzyskuje wystarczające przygotowanie do pracy w firmach komputerowych oraz placówkach wymagających praktycznej znajomości obsługi sprzętu komputerowego. Wiedza fizyczna i umiejętności, które posiadł w trakcie studiów, będzie mogła być wykorzystana w dziedzinach pokrewnych, jak biofizyka, nanotechnologia, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska czy sektor energetyczny, natomiast opanowane metody matematyczne i komputerowe - także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie czy socjologia. Nauka specjalistycznego języka angielskiego, praktyczne stosowanie tego języka poprzez studiowanie literatury naukowej, udział w seminariach prowadzonych w Instytucie Fizyki w języku angielskim oraz możliwości uczestniczenia w wymianie międzynarodowej są dodatkowym atutem, który ułatwia absolwentom znalezienie zatrudnienia w specjalistycznych firmach.

 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 716,00 zł
  • 1 716,00 zł
  • 1 768,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 59

https://us.edu.pl/wydzial/wnst

fizyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl