Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności:

  • fizyka doświadczalna

Kiedy następuje wybór specjalności: na początku studiów

Strona internetowa wydziału: http://if.us.edu.pl/cms/

Charakterystyka kierunku:

Kierunek ten proponujemy osobom, które nie tylko chcą uzyskać wykształcenie ułatwiające znalezienie atrakcyjnego zawodu, ale także są zainteresowane zgłębianiem tajemnic otaczającego nas świata. Pracownicy Instytutu Fizyki UŚ współpracują z wieloma wiodącymi ośrodkami naukowymi głównie w Europie i USA.. Instytut Fizyki dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą, znakomicie wyposażonymi laboratoriami oraz pracowniami dla studentów z nowoczesnym sprzętem, w tym komputerowym. Naszym celem jest jak najszybsze włączanie ambitnych studentów w prowadzone badania naukowe, czemu służy m.in. działalność Koła Naukowego, częsty indywidualny kontakt studenta z promotorem, możliwość konsultacji problemów z pracownikami dydaktycznymi.

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Fizyka trwają 4 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra fizyki. Student wybiera temat pracy magisterskiej w trakcie pierwszego semestru studiów. Uczestniczy w seminarium magisterskim, w zajęciach na pracowni magisterskiej oraz wykładach specjalistycznych zgodnie z wybraną tematyką pracy. Prace magisterskie, są wykonywane w pracowniach naukowych Instytutu Fizyki. Szeroki wachlarz prowadzonych badań pozwala na realizacje tych prac w różnych dziedzinach fizyki teoretycznej (teoria ciała stałego, teoria pola i cząstek elementarnych czy astrofizyka) oraz fizyki doświadczalnej (m.in. w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki molekularnej, fizyki jądrowej, metod komputerowych fizyki, fizyki medycznej lub biofizyki). Studenci mogą też wybrać specjalność  fizyka nanoukładów i kwantowe techniki informatyczne i realizować pracę magisterską z tego zakresu.

Podstawowy cel nauczania na drugim stopniu studiów na kierunku Fizyka to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu fizyki teoretycznej i doświadczalnej oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy.

Absolwent posiada umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Potrafi zastosować metody analityczne i wiedzę fizyczną do rozwiązywania problemów i ma opanowany niezbędny aparat matematyczny.  Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach III stopnia.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku studiów Fizyka zdobywa gruntowną wiedzę z fizyki i matematyki, co czyni go pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN i zaplecza naukowo-technicznego przemysłu, w innowacyjnych przedsiębiorstwach, a także w dziedzinie dziennikarstwa naukowego. Ponadto uzyskuje wystarczające przygotowanie do pracy w firmach komputerowych oraz placówkach wymagających praktycznej znajomości obsługi sprzętu komputerowego. Wiedza fizyczna i umiejętności, które posiadł w trakcie studiów, będzie mogła być wykorzystana w dziedzinach pokrewnych, jak biofizyka, nanotechnologia, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska czy sektor energetyczny, natomiast opanowane metody matematyczne i komputerowe - także w dziedzinach bardziej odległych, jak bankowość, ubezpieczenia, zarządzanie czy socjologia. Nauka specjalistycznego języka angielskiego, praktyczne stosowanie tego języka poprzez studiowanie literatury naukowej, udział w seminariach prowadzonych w Instytucie Fizyki w języku angielskim oraz możliwości uczestniczenia w wymianie międzynarodowej są dodatkowym atutem, który ułatwia absolwentom znalezienie zatrudnienia w specjalistycznych firmach.

 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka, fizyka medyczna, fizyka techniczna oraz na kierunkach pokrewnych.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 300,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Fizyki im. Augusta Chełkowskiego

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 59

fizyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl