Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności:

 • matematyczne metody informatyki
 • matematyka w finansach i ekonomii
 • modelowanie matematyczne
 • nauczycielska - III i IV etap edukacyjny
 • teoretyczna
 • biomatematyka
 • matematyka przemysłowa

Kiedy następuje wybór specjalności: od pierwszego semestru

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Strona internetowa wydziału: http://www.math.us.edu.pl/

 

Charakterystyka kierunku:  

Studia matematyczne drugiego stopnia na kierunku Matematyka mają na celu wykształcenie absolwenta, który posiada wszechstronną i pogłębioną wiedzę matematyczną, pozwalającą mu kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub też wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy wykorzystujących narzędzia matematyczne. W szczególności, absolwent kierunku Matematyka:

 • posiada pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki i jej zastosowań;
 • posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych i testowania prawdziwości hipotez matematycznych;
 • potrafi przedstawiać zaawansowane treści matematyczne w mowie i piśmie;
 • potrafi budować, rozwijać i wykorzystywać złożone modele matematyczne niezbędne w zastosowaniach;
 • posługuje się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych
  i praktycznych problemów matematycznych;
 • posiada umiejętność samodzielnego poszerzania i pogłębiania wiedzy matematycznej w zakresie aktualnych wyników badań;
 • jest przygotowany do kontynuacji nauki na studiach doktoranckich.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent specjalności biomatematyka, obok poszerzonego i pogłębionego przygotowania matematycznego, posiada także wiedzę w zakresie matematycznego modelowania procesów biologicznych. Dzięki temu dysponuje aparatem zaawansowanych metod matematycznych używanych we współczesnych naukach przyrodniczych i jest zdolny do nawiązywania współpracy interdyscyplinarnej z biologami, biotechnologami oraz biochemikami. Absolwent przygotowany jest do: stosowania matematyki w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w biologii i medycynie, modelowania i symulacji komputerowej zjawisk przyrodniczych, budowania modeli matematycznych w biochemii, mikrobiologii i biotechnologii oraz statystycznego przetwarzania danych.

Absolwent specjalności matematyczne metody informatyki posiada szerokie przygotowanie matematyczne i informatyczne pozwalające na pracę na stanowisku informatycznym, szczególnie zaś w tych obszarach, gdzie istotną rolę odgrywają narzędzia i metody matematyczne. Posiada umiejętność tworzenia, optymalizacji i badania złożoności obliczeniowej algorytmów rozwiązujących konkretne zagadnienia praktyczne, umiejętność konstrukcji i implementacji oprogramowania, umiejętność obsługi pakietów wspomagania prac inżynierskich i statystycznego przetwarzania danych, wiedzę potrzebną do projektowania, obsługi i administrowania bazami danych. Dzięki pogłębionemu wykształceniu matematycznemu i szerokim umiejętnościom informatycznym jest zdolny do współpracy interdyscyplinarnej ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują matematykę i informatykę oraz do samokształcenia i samodzielnego uzupełniania wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Absolwent specjalności matematyka w finansach i ekonomii, obok poszerzonego i pogłębionego przygotowania matematycznego, posiada wiedzę w zakresie zastosowań matematyki w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w finansach i ekonomii takich, jak sterowanie i optymalizacja działalności ekonomicznej, przetwarzanie i statystyczne opracowywanie danych, matematyczne modelowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych, przygotowywanie prognoz i analiz działalności ekonomicznej, finansowej oceny projektów inwestycyjnych, wykorzystywanie metod matematycznych na rynku kapitałowym i ubezpieczeniowym. Umiejętności te pozwalają na podjęcie pracy w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym, w handlu lub też w przemyśle.

Absolwent specjalności matematyka przemysłowa jest przygotowany do: konstrukcji i implementacji oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi, statystycznego przetwarzania danych, przygotowywania testów wdrożeniowych nowych technologii i ich statystycznego opracowywania, optymalizacji procesów przemysłowych oraz modelowania i symulacji komputerowej zjawisk fizycznych i procesów gospodarczych.

Absolwent specjalności modelowanie matematyczne w trakcie studiów otrzymuje szerokie wykształcenie matematyczne i informatyczne uzupełnione o podstawowa wiedzę w zakresie nauk przyrodniczych. Dzięki temu dysponuje pełnym aparatem zaawansowanych metod matematycznych i informatycznych używanych we współczesnej nauce, technice i jest przygotowany do nawiązania współpracy interdyscyplinarnej z inżynierami, informatykami i biologami. Absolwent przygotowany jest do konstrukcji i implementacji oprogramowania kierującego procesami przemysłowymi, statystycznego przetwarzania danych, przygotowywania testów wdrożeniowych nowych technologii i ich statystycznego opracowywania, optymalizacji procesów przemysłowych oraz modelowania i symulacji komputerowej zjawisk przyrodniczych i procesów technologicznych.

Absolwent specjalności nauczycielskiej – III i IV etap edukacyjny posiada gruntowną wiedzę matematyczną potrzebną do nauczania matematyki w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Jest on pedagogiem wszechstronnie przygotowanym do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, który w procesie nauczania potrafi wykorzystywać wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, a także nowoczesne narzędzia multimedialne. Dobre przygotowanie merytoryczne i umiejętność korzystania z literatury i technologii informatycznych pozwoli mu dostosować swoją wiedzę i umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania. Specjalność ta adresowana jest do absolwentów specjalności nauczycielskiej kierunku matematyka studiów pierwszego stopnia.

Absolwenci specjalności teoretycznej posiadają szeroką wiedzę matematyczną dzięki indywidualnemu planowi i programowi studiów odbywanych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Są przygotowani, przede wszystkim, do podjęcia nauki na studiach doktoranckich i prowadzenia badań naukowych.

Dalsze studia

Studia podyplomowe, studia doktoranckie. 

Przyznawane kwalifikacje

Tytuł zawodowy magistra matematyki w danej specjalności.

Kryteria kwalifikacji

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).   

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o poniższe kryterium kwalifikacji.

Kryterium kwalifikacji:

Kwalifikacja wszystkich kandydatów odbywać się będzie na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia.

Sposób obliczenia punktów:

W = 4 x M + 2 x S + R

gdzie:

W — wynik końcowy kandydata,

M, S, R — oznaczają ocenę na dyplomie ukończenia studiów: M - na kierunku matematyka, S - na innym kierunku z obszaru nauk ścisłych lub na kierunku z obszaru nauk technicznych, R - na pozostałych kierunkach.

W przypadku kandydatów z tym samym wynikiem W brana będzie pod uwagę ocena z egzaminu dyplomowego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Matematyki

ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
32 258 29 76
32 359 16 85

im@math.us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl