Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Wydział Nauk Przyrodniczych

Sosnowiec

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/04-S1GZ12.2015/1

Strona internetowa wydziału: http://www.wnoz.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku geofizyka wymagają zintegrowania wiedzy i doświadczeń kilku gałęzi nauki, dlatego prowadzone są wspólnie przez Wydział Nauk o Ziemi i Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Program kształcenia obejmuje różne dziedziny: geofizyki, geologii i fizyki. W planie zajęć odnaleźć można m.in. geologię fizyczną, geofizykę otworową, geologię ekonomiczną, tektonikę i geologię strukturalną, geologię historyczną z paleontologią oraz podstawy fizyki: mechanikę klasyczną, optykę i budowę materii, wstęp do fizyki jądra atomowego. Studenci zapoznają się z nowoczesną aparaturą geofizyczną, prowadząc laboratoryjne prace doświadczalne oraz pomiary terenowe. Dzięki specjalistycznym programom komputerowym poznają metody interpretacji wyników badań geofizycznych, pomiarów geodezyjnych oraz prac eksperymentalnych. W programie studiów realizowane są ćwiczenia terenowe w kraju i za granicą. Ćwiczenia terenowe są realizowane w stacjach sejsmicznych na kopalniach węgla lub miedzi, przedsiębiorstwach geofizycznych oraz wiertniczych, a także w placówkach naukowo-badawczych  W trakcie trwania studiów studenci mają możliwość studiowania w ramach wymiany międzynarodowej prowadzonej przez Wydział Nauk o Ziemi oraz Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.

Perspektywy zawodowe:

Geofizyka jest kierunkiem kształcącym absolwentów znajdujących zatrudnienie w kluczowych branżach gospodarki. Specjaliści - geofizycy od lat poszukiwani są przez specjalistyczne firmy krajowe i zagraniczne działające na rynku polskim oraz światowym. W Polsce zarejestrowały swoje oddziały i zatrudniają polskich geofizyków i geologów duże światowe firmy np. Schlumberger, Halliburton, Chevron i inne wykonujące prace badawczo eksploatacyjne dla udostępnienia złóż gazu łupkowego, ropy naftowej i surowców metalicznych. Badania losów zawodowych absolwentów kierunku geofizyka świadczą o tym, że absolwenci WNoZ UŚ znajdują zatrudnienie w placówkach naukowych i wiodących przedsiębiorstwach geologiczno-geofizycznych i górniczych (w tym w firmach  realizujących duże kontrakty zagraniczne). Planowane i realizowane projekty polskich i zagranicznych firm górniczych, geofizycznych i geologicznych przewidują rozpoczęcie wydobycia gazu łupkowego w Polsce w perspektywie od 3-10 lat, co wpłynie na wzrost zatrudnienia specjalistów z zakresu geofizyki.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Absolwent studiów licencjackich posiada:

 • szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu fizyki, matematyki oraz nauk o Ziemi (geologii, geografii, petrografii, geologii historycznej i innych),
 • podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu geofizyki powierzchniowej i otworowej,
 • podstawową znajomość aparatury geofizycznej procedur badań terenowych i laboratoryjnych,
 • umiejętność nadzorowania grupy badawczej oraz planowanie i prowadzenie badań geofizycznych w zakresie głównych metod geofizyki,
 • umiejętności interpretacji danych geofizycznych pomocą metod komputerowych oraz specjalistycznego oprogramowania geofizycznego,
 • teoretyczną i praktyczną znajomość wykonywania pomiarów geodezyjnych (klasycznych i GPS), prac kartograficznych oraz podstawowych dokumentacyjnych prac geologicznych,
 • dyplom uprawnia do uzyskania uprawnień górniczych na zasadach określonych w prawie geologicznym i górniczym z dnia 9.06.2011r. oraz odpowiedniego rozporządzenia MOŚ.
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich uprawnia do ubiegania się o przyjecie na studia magisterskie II-go stopnia na kierunkach geofizyka, fizyka, geologia. 

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Pod uwagę brane będą wyniki ze świadectwa dojrzałości z następujących przedmiotów maturalnych: geografia, biologia, matematyka, fizyka, informatyka, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy nowożytny.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Liczba punktów za każdy przedmiot będzie równa wynikowi procentowemu uzyskanemu na świadectwie dojrzałości. W zależności od poziomu na jakim zdawany był przedmiot liczba punktów zostanie pomnożona przez mnożniki przedstawione w tabeli 1.

Przedmiot nie wykazany na świadectwie dojrzałości nie będzie uwzględniany w końcowej punktacji.

Tabela 1

przedmiot

poziom

podstawowy

mnożnik

poziom

rozszerzony mnożnik

geografia

biologia

matematyka

fizyka

informatyka

chemia

historia

wiedza o społeczeństwie

  język obcy nowożytny

2

1

1

1

1

1

  1

  1

  1

3

2

2

2

2

2

  2

  2

  2

O miejscu w rankingu decyduje suma punktów uzyskanych z przedmiotów wymienionych w tabeli 1. Na studia będą przyjmowane osoby z największą liczbą punktów, aż do wypełnienia limitu miejsc.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Oceny ze świadectwa dojrzałości zostaną przeliczone na punkty według tabeli 2. Dalszy tryb kwalifikacji będzie prowadzony tak jak dla kandydatów z Nową Maturą. Przedmioty maturalne będą traktowane jako zdane na poziomie rozszerzonym.

Tabela 2

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

 

6 — 100 %

5 — 100 %

5 — 80 %

4 — 70 %

4 — 75 %

3 — 30 %

3 — 50 %

 

2 — 30 %

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie http://kandydat.us.edu.pl/kandydaci-z-matura-zagraniczna

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs "Fizyka się Liczy" laureat 5
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny laureat 2
Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej laureat 2
Konkurs Wiedzy Technicznej laureat 2
Olimpiada Astronomiczna laureat lub finalista
Olimpiada Biologiczna laureat lub finalista
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Geograficzna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Górniczej „O Złotą Lampkę” laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie http://kandydat.us.edu.pl/laureaci-i-finalisci-olimpiad-stopnia-centralnego

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 716,00 zł
 • 1 716,00 zł
 • 1 768,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Przyrodniczych

ul. Będzińska 60
41-200 Sosnowiec
32 368 96 76
32 368 94 00

wnoz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl