Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Studia wspólnie realizowane z Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici i Ostravska Univerzita v Ostrave.

Oferowane lektoraty z języka obcego: Języki: czeski, słowacki

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-S2ES16.2016/1

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Propozycja studiów, stanowiąca efekt współpracy historyków z Czech (Ostrawa), Polski (Katowice) i Słowacji (Bańska Bystrzyca). Czterosemestralne studia, spośród których pierwszy i czwarty semestr studenci spędzą w Instytucie Historii UŚ, a drugi i trzeci w Katedrach Historii Uniwersytetów w Bańskiej Bystrzycy i Ostrawie (pod okiem tamtejszych wykładowców).

Uczestnik studiów otrzyma w ich trakcie zestaw wiedzy merytorycznej (m.in. z zakresu podstaw historii Czech, Polski i Słowacji, wybrane zagadnienia z poszczególnych dziedzin - historii gospodarczej, historii kultury i nauki oraz historii wojskowości, elementy historii historiografii oraz warsztatu naukowego historyka, zwłaszcza badacza Europy Środkowej). Zostanie wyposażony w niezbędne umiejętności - m.in. interpretacji źródeł i zabytków. Poza edukacją historyczną student będzie miał okazję poznać podstawy języków czeskiego i słowackiego, a następnie będzie mógł doskonalić znajomość języków podczas pobytów w obu krajach.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach, jako specjalista, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy Europy Środkowej, rozumiejący specyfikę tego obszaru i przygotowany do prac w zakresie upowszechniania jego historii.

Kryteria kwalifikacji

Studia wspólnie realizowane z Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici i Ostravska univerzita v Ostrave.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym co najmniej licencjata.

Kandydat powinien posiadać kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych albo społecznych.

Postępowanie kwalifikacyjne:

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną ocen z całego okresu studiów, pomnożoną przez przelicznik wg zasad:

  • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 3;
  • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 2;
  • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

W przypadku, gdy wielu kandydatów uzyska taki sam wynik z postępowania kwalifikacyjnego, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich osób, dodatkowym kryterium, obejmującym wszystkich kandydatów, będzie rozmowa kwalifikacyjna z zakresu objętego tematyką studiów.

Jeżeli rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona, wynik końcowy kandydata oblicza się w następujący sposób:

W =  Śr + Rk

gdzie:
W - ostateczny wynik kandydata;
Śr - średnia arytmetyczna ocen z całego okresu studiów po pomnożeniu przez odpowiedni współczynnik;
Rk – ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

Otrzymanie oceny niedostatecznej (2.0) w skali ocen od 2.0 do 5.0 oraz nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Historii

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 13 14

ih.wns@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl