Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Studia wspólnie realizowane z Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici i Ostravska Univerzita v Ostrave.

Oferowane lektoraty z języka obcego: Języki: czeski, słowacki

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/05-S2ES16.2016/1

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Propozycja studiów, stanowiąca efekt współpracy historyków z Czech (Ostrawa), Polski (Katowice) i Słowacji (Bańska Bystrzyca). Czterosemestralne studia, spośród których pierwszy i czwarty semestr studenci spędzą w Instytucie Historii UŚ, a drugi i trzeci w Katedrach Historii Uniwersytetów w Bańskiej Bystrzycy i Ostrawie (pod okiem tamtejszych wykładowców).

Uczestnik studiów otrzyma w ich trakcie zestaw wiedzy merytorycznej (m.in. z zakresu podstaw historii Czech, Polski i Słowacji, wybrane zagadnienia z poszczególnych dziedzin - historii gospodarczej, historii kultury i nauki oraz historii wojskowości, elementy historii historiografii oraz warsztatu naukowego historyka, zwłaszcza badacza Europy Środkowej). Zostanie wyposażony w niezbędne umiejętności - m.in. interpretacji źródeł i zabytków. Poza edukacją historyczną student będzie miał okazję poznać podstawy języków czeskiego i słowackiego, a następnie będzie mógł doskonalić znajomość języków podczas pobytów w obu krajach.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku może znaleźć zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach, jako specjalista, potrafiący uwzględnić w swojej pracy tradycje historyczne i dorobek kulturowy Europy Środkowej, rozumiejący specyfikę tego obszaru i przygotowany do prac w zakresie upowszechniania jego historii.

Kryteria kwalifikacji

Studia wspólnie realizowane z Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici i Ostravska univerzita v Ostrave.

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym co najmniej licencjata.

Kandydat powinien posiadać kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych albo społecznych.

Postępowanie kwalifikacyjne:

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną ocen z całego okresu studiów, pomnożoną przez przelicznik wg zasad:

  • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 3;
  • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 2;
  • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

W przypadku, gdy wielu kandydatów uzyska taki sam wynik z postępowania kwalifikacyjnego, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich osób, dodatkowym kryterium, obejmującym wszystkich kandydatów, będzie rozmowa kwalifikacyjna z zakresu objętego tematyką studiów.

Jeżeli rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona, wynik końcowy kandydata oblicza się w następujący sposób:

W =  Śr + Rk

gdzie:
W - ostateczny wynik kandydata;
Śr - średnia arytmetyczna ocen z całego okresu studiów po pomnożeniu przez odpowiedni współczynnik;
Rk – ocena z rozmowy kwalifikacyjnej.

Otrzymanie oceny niedostatecznej (2.0) w skali ocen od 2.0 do 5.0 oraz nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata z całości postępowania kwalifikacyjnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 320,00 zł
  • 1 320,00 zł
  • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 13 14

ih.wns@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl