Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Humanistyczny

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 • administracyjno-samorządowa;
 • archiwalna i zarządzanie dokumentacją;
 • nauczycielska
 • dokumentacja dziedzictwa kulturowego

Kiedy następuje wybór specjalności: W momencie składania dokumentów

UWAGA: O uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń, uregulowana odrębnymi przepisami.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski

Strona internetowa wydziału: http://historia.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku historia pozwalają zdobyć wiedzę przede wszystkim nt. wydarzeń z przeszłości Polski i świata (od starożytności po wiek XX) i wykształcić szereg umiejętności (m.in. dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych wydarzeń). Dzięki realizacji treści z zakresu innych dyscyplin pozwalają wyposażyć absolwentów w katalog ogólnych kompetencji z zakresu nauk społecznych (filozofii, socjologii, nauk politycznych). Dzięki dużej liczbie zajęć uwzględniających indywidualne zainteresowania uczestników studia pozwalają na rozwój predyspozycji oraz kształtowanie samodzielnej aktywności intelektualnej i badawczej, a także przygotowanie do właściwego odbioru dorobku kulturowego i czynnego uczestnictwa w jego kreowaniu.

Perspektywy zawodowe:

Studia humanistyczne pozwalają przede wszystkim nabyć umiejętności ponadprzedmiotowe, przydatne w podejmowaniu różnych zadań i obowiązków zawodowych. Niezależnie od tego absolwenci poszczególnych specjalności otrzymują przygotowanie zawodowe:

1) administracyjno-samorządowa – student poza nabyciem ogólnych wiedzy i umiejętności historycznych zapoznaje się z zakresem zagadnień, obejmujących m.in. problematykę społeczną i gospodarczą, praktyczne aspekty działalności urzędowej, zagadnienia prawne i makroekonomiczne. Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach różnych szczebli administracji państwowej i samorządowej itp.

2) archiwalna i zarządzanie dokumentacją – student poza nabyciem ogólnych wiedzy i umiejętności historycznych zapoznaje się z zakresem zagadnień, obejmujących szerokie spektrum kwestii archiwoznawczych oraz zarządzania dokumentacją.  Absolwent specjalności jest przygotowany do podjęcia pracy w archiwach państwowych i zakładowych oraz wszelkich instytucji, wymagających procesu zarządzania dokumentacją.

2) nauczycielska – student poza nabyciem ogólnych wiedzy i umiejętności historycznych zapoznaje się z zakresem zagadnień, pozwalających na przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii i społeczeństwa na poziomie szkoły podstawowej (zgodnie ze standardami kształcenia nauczycieli określonymi w stosownych rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej).

Osoby zainteresowane studiami z historii, koncentrującymi się na Europie Środkowo-Wschodniej, zachęcamy do zapoznania się z ofertą Środkowoeuropejskich Studiów Historycznych, opis kierunku na stronie http://historia.us.edu.pl/index.php?pokaz=showart&id=2731

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych albo społecznych.

W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów nauk, oczekuje się:

 • zainteresowania naukami społecznymi;
 • gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień historii oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej, w tym w szczególności:
 • wiedzy z zakresu historii Polski i historii powszechnej od starożytności po wiek XX;
 • umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania procesów i zjawisk;
 • umiejętności dostrzegania, diagnozowania oraz racjonalnego i krytycznego oceniania uwarunkowań oraz przebiegu procesów i zjawisk.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 250,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 122,00 zł
 • 1 122,00 zł
 • 1 156,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 13 14

ih.wns@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl