Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności:

 • administracja publiczna
 • współczesne stosunki międzynarodowe;
 • integracja europejska;
 • samorządowa;
 • polityka społeczna;
 • komunikacja społeczna i dziennikarstwo
 • usługi społeczne w politykach publicznych

Kiedy następuje wybór specjalności: od pierwszego semestru

Oferowane lektoraty z języka obcego: j. arabski, j. chiński – tylko dla specjalności współczesne stosunki międzynarodowe

 

Strona internetowa wydziału : http://www.wns.us.edu.pl/pl/

 

Charakterystyka kierunku:

Politologia to nauka o charakterze interdyscyplinarnym – najsilniej wiąże się z socjologią, psychologią oraz prawem, a centrum jej zainteresowań stanowi polityka. Studia uczą rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, państw, organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz społeczeństw i jednostek ludzkich. Absolwent kierunku Politologia posiada szeroką wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, mediów i stosunków międzynarodowych, która umożliwia rozumienie dynamiki zmian politycznych, społecznych, jak również strategii decyzyjnych w skali państwowej i międzynarodowej. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent Politologii posiada zdolność wykorzystywania uzyskanej wiedzy i umiejętności do negocjowania, przekonywania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym. Integralną częścią studiów są praktyki związane z realizowaną specjalnością.

Politologia zarówno na I jak i na II stopniu oferuje pięć specjalności:

* administracja publiczna – celem specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z zasadami powoływania poszczególnych organów administracji publicznej, z ich zadaniami i kompetencjami, a także rolą jaką odgrywają w systemie politycznym naszego państwa. Nabywają również wiedzę dotyczącą finansów publicznych, państwowych, regionalnych i lokalnych systemów partyjnych oraz zarządzania zespołami ludzkimi.

* współczesne stosunki międzynarodowe (nowość!) – przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką relacji międzynarodowych, polityki zagranicznej państwa, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zagrożeń dla pokoju i stabilności oraz współczesnych konfliktów zbrojnych; wybierając specjalność można pełniej zrozumieć uwarunkowania wpływające na współczesne stosunki międzynarodowe, w tym specyfikę systemów politycznych wybranych państw, znaczenie surowców energetycznych, współczesnych stosunków religijnych, różnic kulturowych, procesu globalizacji, mechanizmów rządzących gospodarką światową oraz norm występujących w stosunkach międzynarodowych.

* integracja europejska – daje kompleksowy obraz procesów integracji politycznej i gospodarczej zachodzących w Europie w związku z postępującą globalizacją gospodarki światowej; daje wiedzę  na temat funkcjonowania Unii Europejskiej oraz uwarunkowań współpracy regionalnej i trans granicznej; wybierając specjalność można pozyskać praktyczne umiejętności obejmujące pisanie projektów i pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej.

* samorządowa – dostarcza wiedzy zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego, komunikowania lokalnego, polityki lokalnej i regionalnej, systemów prawnych podmiotów samorządowych a także samorządów i wspólnot lokalnych w państwach europejskich.

* polityka społeczna –  W dyskursie publicznym, niezależnie od jego skali, wątki i problemy społecznie niezmiennie należą do najważniejszych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że osią dyskusji bieżących i tych, związanych z przyszłością są przede wszystkim tematy oscylujące wokół zagadnień polityki społecznej. Każda licząca się partia polityczna poświęca tym zagadnieniom istotne miejsce nie tylko w deklaracjach programowych. Specjalność polityka społeczna wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na merytoryczną wiedzę w tym zakresie, która może być podstawą zarówno dla konstruktywnej krytyki obowiązujących rozwiązań, jak i bazą dla tworzenia podstaw polityki społecznej na różnych szczeblach. Teoretyczna i praktyczna umiejętność krytycznego spojrzenia na dorobek europejskiej przestrzeni socjalnej (a w zasadzie polityki społecznej), to podstawowy cel specjalności. Jest przeznaczona dla osób dostrzegających niezmienną istotność problemów społecznych w dyskursie publicznym. Polityka społeczna zmienia jednak swoje akcenty, co jest wynikiem przeobrażeń społeczno-gospodarczych. Zagadnienia dialogu społecznego, instytucji rynku pracy, polityki rodzinnej, ekonomii społecznej, wartości w polityce społecznej przesądzające o kształcie polityk krajowych i wspólnotowych, zagadnienia spójności w wymiarze europejskim czy wreszcie bioetyczne wyzwania, przed którymi stoją współczesne populacje, to tylko niektóre zagadnienia, poruszane w ramach zajęć o charakterze wykładowym, ćwiczeniowym i konwersatoryjnym.

Specjalność polityka społeczna w ramach studiów II stopnia oferuje wiedzę niezbędną do wsparcia merytorycznego podmiotów administracji publicznej, organizacji III sektora, podmiotów biznesu, dialogu społecznego ekonomii społecznej i mediów, w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych w obszarze polityki społecznej. Absolwent jest dobrze przygotowany nie tylko od strony praktycznej, ale i teoretycznej, do pracy na stanowisku wysoko wykwalifikowanego specjalisty w administracji publicznej, w krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo - edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w agendach rządowych, lokalnych i NGO’s zajmujących się rozwiązywaniem problemów rodziny, w instytucjach i organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, w instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia, wzory życia społecznego. Jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej w charakterze eksperta i doradcy dziedzinie polityki społecznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym.

* usługi społeczne w politykach publicznych (nowość !)- Kraje wysoko rozwinięte charakteryzują się istotnym udziałem zatrudnienia w sferze usług. Mając świadomość wyzwań, które stoją nie tylko przed Polską, ale także przed całą Europą i wysoko rozwiniętą częścią świata, należy kształcić specjalistów mających świadomość skali i rodzaju potrzeb społecznych. Przedmioty teoretyczne sytuują wiedzę absolwenta w obszarze teorii społeczeństwa obywatelskiego, ewolucji systemu praw socjalnych, podstaw i przeobrażeń państwa welfare state , polityki lokalnej i regionalnej oraz współpracy międzysektorowej w politykach publicznych. Praktyczny wymiar tematyki został zawarty przede wszystkim w przedmiotach dotyczących monitoringu i ewaluacji usług społecznych, usług społecznych w przestrzeni europejskiej, dialogu społecznego i obywatelskiego. W ramach wszystkich przedmiotów specjalizacyjnych ważnym elementem jest podejście krytyczne do omawianej tematyki. Podsumowaniem tego wątku kształcenia jest przedmiot ,,Państwo socjalne a demagogia społeczna i liberalizm”, będący próbą podsumowania zasadniczych wątków publicznej dyskusji nad przyszłym kształtem polityki społecznej w Europie.

Specjalność usługi społeczne w politykach publicznych w ramach studiów II stopnia oferuje wiedzę niezbędną do wsparcia merytorycznego podmiotów administracji publicznej, organizacji III sektora, biznesu, ekonomii społecznej i mediów, w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych w obszarze usług społecznych. Absolwent studiów II stopnia w INPiDz jest dobrze przygotowany nie tylko od strony praktyczno - warsztatowej (ankiety, wywiady, analiza dyskursu, monografie społeczności lokalnych i instytucji, pogłębione badania terenowe), ale i teoretycznej, do pracy na stanowisku wysoko wykwalifikowanego specjalisty w administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, w instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo - edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową, w agendach rządowych, lokalnych i NGO’s zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży, w instytucjach zajmujących się czasem wolnym i turystyką, w organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, w instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia, wzory życia społecznego.

* komunikacja społeczna i dziennikarstwo – to wyjątkowa specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z zawodem dziennikarza; w ramach specjalności odbywają się zajęcia praktyczne i teoretyczne, w tym: teoria form dziennikarskich, prawo prasowe i autorskie, metodyka pracy redakcyjnej, media w Polsce i na świecie, public relations, komunikowanie publiczne i polityczne.

 

Perspektywy zawodowe:

 • kariera polityczna
 • dziennikarstwo
 • praca w administracji rządowej i samorządowej
 • placówki dyplomatyczne i konsularne
 • praca w instytucjach i organizacjach międzynarodowych (rządowych i pozarządowych)
 • organizacje gospodarcze, społeczne i oświatowe
 • kierowanie zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone
 • specjalistyczne instytuty badawcze i ośrodki eksperckie

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna podstawową nomenklaturę używaną w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;
 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i polityczne;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • wykorzystuje wiedzę z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych w komunikowaniu się z otoczeniem;
 • potrafi myśleć i działać w sposób skuteczny na rzecz dobra społecznego.

W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów wiedzy, oczekuje się:

 • zainteresowania naukami społecznymi;
 • gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień z wybranego ww. kierunku oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

 • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 21 31

inpidz.wns@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl