Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności:

 • administracja publiczna
 • współczesne stosunki międzynarodowe;
 • integracja europejska;
 • samorządowa;
 • polityka społeczna;
 • komunikacja społeczna i dziennikarstwo
 • usługi społeczne w politykach publicznych

Kiedy następuje wybór specjalności: od pierwszego semestru

Oferowane lektoraty z języka obcego: j. arabski, j. chiński – tylko dla specjalności współczesne stosunki międzynarodowe

 

Strona internetowa wydziału : http://www.wns.us.edu.pl/pl/

 

Charakterystyka kierunku:

Politologia to nauka o charakterze interdyscyplinarnym – najsilniej wiąże się z socjologią, psychologią oraz prawem, a centrum jej zainteresowań stanowi polityka. Studia uczą rozumienia zjawisk i procesów politycznych w skali lokalnej, państwowej, regionalnej i globalnej. Kształtują zdolność analizowania i oceniania relacji i zależności między funkcjonowaniem instytucji politycznych, państw, organizacji lokalnych, regionalnych i międzynarodowych oraz społeczeństw i jednostek ludzkich. Absolwent kierunku Politologia posiada szeroką wiedzę dotyczącą funkcjonowania sfery polityki, mediów i stosunków międzynarodowych, która umożliwia rozumienie dynamiki zmian politycznych, społecznych, jak również strategii decyzyjnych w skali państwowej i międzynarodowej. Dzięki interdyscyplinarnemu wykształceniu absolwent Politologii posiada zdolność wykorzystywania uzyskanej wiedzy i umiejętności do negocjowania, przekonywania i komunikowania się z szeroko rozumianym otoczeniem społecznym i politycznym. Integralną częścią studiów są praktyki związane z realizowaną specjalnością.

Politologia zarówno na I jak i na II stopniu oferuje pięć specjalności:

* administracja publiczna – celem specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących szeroką merytoryczną i praktyczną wiedzą przydatną w strukturach organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej. Studenci wybierający tę specjalność zapoznają się z zasadami powoływania poszczególnych organów administracji publicznej, z ich zadaniami i kompetencjami, a także rolą jaką odgrywają w systemie politycznym naszego państwa. Nabywają również wiedzę dotyczącą finansów publicznych, państwowych, regionalnych i lokalnych systemów partyjnych oraz zarządzania zespołami ludzkimi.

* współczesne stosunki międzynarodowe (nowość!) – przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką relacji międzynarodowych, polityki zagranicznej państwa, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, zagrożeń dla pokoju i stabilności oraz współczesnych konfliktów zbrojnych; wybierając specjalność można pełniej zrozumieć uwarunkowania wpływające na współczesne stosunki międzynarodowe, w tym specyfikę systemów politycznych wybranych państw, znaczenie surowców energetycznych, współczesnych stosunków religijnych, różnic kulturowych, procesu globalizacji, mechanizmów rządzących gospodarką światową oraz norm występujących w stosunkach międzynarodowych.

* integracja europejska – daje kompleksowy obraz procesów integracji politycznej i gospodarczej zachodzących w Europie w związku z postępującą globalizacją gospodarki światowej; daje wiedzę  na temat funkcjonowania Unii Europejskiej oraz uwarunkowań współpracy regionalnej i trans granicznej; wybierając specjalność można pozyskać praktyczne umiejętności obejmujące pisanie projektów i pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej.

* samorządowa – dostarcza wiedzy zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego, komunikowania lokalnego, polityki lokalnej i regionalnej, systemów prawnych podmiotów samorządowych a także samorządów i wspólnot lokalnych w państwach europejskich.

* polityka społeczna –  W dyskursie publicznym, niezależnie od jego skali, wątki i problemy społecznie niezmiennie należą do najważniejszych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że osią dyskusji bieżących i tych, związanych z przyszłością są przede wszystkim tematy oscylujące wokół zagadnień polityki społecznej. Każda licząca się partia polityczna poświęca tym zagadnieniom istotne miejsce nie tylko w deklaracjach programowych. Specjalność polityka społeczna wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na merytoryczną wiedzę w tym zakresie, która może być podstawą zarówno dla konstruktywnej krytyki obowiązujących rozwiązań, jak i bazą dla tworzenia podstaw polityki społecznej na różnych szczeblach. Teoretyczna i praktyczna umiejętność krytycznego spojrzenia na dorobek europejskiej przestrzeni socjalnej (a w zasadzie polityki społecznej), to podstawowy cel specjalności. Jest przeznaczona dla osób dostrzegających niezmienną istotność problemów społecznych w dyskursie publicznym. Polityka społeczna zmienia jednak swoje akcenty, co jest wynikiem przeobrażeń społeczno-gospodarczych. Zagadnienia dialogu społecznego, instytucji rynku pracy, polityki rodzinnej, ekonomii społecznej, wartości w polityce społecznej przesądzające o kształcie polityk krajowych i wspólnotowych, zagadnienia spójności w wymiarze europejskim czy wreszcie bioetyczne wyzwania, przed którymi stoją współczesne populacje, to tylko niektóre zagadnienia, poruszane w ramach zajęć o charakterze wykładowym, ćwiczeniowym i konwersatoryjnym.

Specjalność polityka społeczna w ramach studiów II stopnia oferuje wiedzę niezbędną do wsparcia merytorycznego podmiotów administracji publicznej, organizacji III sektora, podmiotów biznesu, dialogu społecznego ekonomii społecznej i mediów, w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych w obszarze polityki społecznej. Absolwent jest dobrze przygotowany nie tylko od strony praktycznej, ale i teoretycznej, do pracy na stanowisku wysoko wykwalifikowanego specjalisty w administracji publicznej, w krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo - edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w agendach rządowych, lokalnych i NGO’s zajmujących się rozwiązywaniem problemów rodziny, w instytucjach i organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, w instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia, wzory życia społecznego. Jest przygotowany do pracy indywidualnej i zespołowej w charakterze eksperta i doradcy dziedzinie polityki społecznej na szczeblu międzynarodowym i krajowym.

* usługi społeczne w politykach publicznych (nowość !)- Kraje wysoko rozwinięte charakteryzują się istotnym udziałem zatrudnienia w sferze usług. Mając świadomość wyzwań, które stoją nie tylko przed Polską, ale także przed całą Europą i wysoko rozwiniętą częścią świata, należy kształcić specjalistów mających świadomość skali i rodzaju potrzeb społecznych. Przedmioty teoretyczne sytuują wiedzę absolwenta w obszarze teorii społeczeństwa obywatelskiego, ewolucji systemu praw socjalnych, podstaw i przeobrażeń państwa welfare state , polityki lokalnej i regionalnej oraz współpracy międzysektorowej w politykach publicznych. Praktyczny wymiar tematyki został zawarty przede wszystkim w przedmiotach dotyczących monitoringu i ewaluacji usług społecznych, usług społecznych w przestrzeni europejskiej, dialogu społecznego i obywatelskiego. W ramach wszystkich przedmiotów specjalizacyjnych ważnym elementem jest podejście krytyczne do omawianej tematyki. Podsumowaniem tego wątku kształcenia jest przedmiot ,,Państwo socjalne a demagogia społeczna i liberalizm”, będący próbą podsumowania zasadniczych wątków publicznej dyskusji nad przyszłym kształtem polityki społecznej w Europie.

Specjalność usługi społeczne w politykach publicznych w ramach studiów II stopnia oferuje wiedzę niezbędną do wsparcia merytorycznego podmiotów administracji publicznej, organizacji III sektora, biznesu, ekonomii społecznej i mediów, w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych w obszarze usług społecznych. Absolwent studiów II stopnia w INPiDz jest dobrze przygotowany nie tylko od strony praktyczno - warsztatowej (ankiety, wywiady, analiza dyskursu, monografie społeczności lokalnych i instytucji, pogłębione badania terenowe), ale i teoretycznej, do pracy na stanowisku wysoko wykwalifikowanego specjalisty w administracji publicznej, krajowych i międzynarodowych organizacjach III sektora, w mediach, w instytucjach zajmujących się reklamą i public relations, ośrodkach badania opinii publicznej, w instytucjach oświatowo - edukacyjnych, w instytucjach zajmujących się polityką społeczną (na szczeblu centralnym i lokalnym), w podmiotach publicznych i komercyjnych zajmujących się promocją kultury i aktywizacją kulturową, w agendach rządowych, lokalnych i NGO’s zajmujących się rozwiązywaniem problemów młodzieży, w instytucjach zajmujących się czasem wolnym i turystyką, w organizacjach zajmujących się marginalizacją społeczną i przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu, w instytucjach i organizacjach monitorujących i promujących demokratyczne, oparte na idei równouprawnienia, wzory życia społecznego.

* komunikacja społeczna i dziennikarstwo – to wyjątkowa specjalność przeznaczona dla osób wiążących swoją przyszłość z zawodem dziennikarza; w ramach specjalności odbywają się zajęcia praktyczne i teoretyczne, w tym: teoria form dziennikarskich, prawo prasowe i autorskie, metodyka pracy redakcyjnej, media w Polsce i na świecie, public relations, komunikowanie publiczne i polityczne.

 

Perspektywy zawodowe:

 • kariera polityczna
 • dziennikarstwo
 • praca w administracji rządowej i samorządowej
 • placówki dyplomatyczne i konsularne
 • praca w instytucjach i organizacjach międzynarodowych (rządowych i pozarządowych)
 • organizacje gospodarcze, społeczne i oświatowe
 • kierowanie zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone
 • specjalistyczne instytuty badawcze i ośrodki eksperckie

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna podstawową nomenklaturę używaną w obszarze nauk społecznych lub humanistycznych, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych;
 • potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i polityczne;
 • rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie;
 • wykorzystuje wiedzę z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych w komunikowaniu się z otoczeniem;
 • potrafi myśleć i działać w sposób skuteczny na rzecz dobra społecznego.

W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów wiedzy, oczekuje się:

 • zainteresowania naukami społecznymi;
 • gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień z wybranego ww. kierunku oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

 • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 250,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 122,00 zł
 • 1 122,00 zł
 • 1 156,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 21 31

inpidz.wns@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl