Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Nauk Społecznych

Katowice

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności:

 1. Human Resources w nowoczesnej organizacji - HR
 2. Kariery europejskie w administracji i biznesie – KE (tylko stacjonarne)
 3. Studia miejskie – SM
 4. Socjologia program ogólny - S-PO
 5. Socjologia reklamy i komunikacja społeczna - KS

UWAGA: O uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń, uregulowana odrębnymi przepisami.

Strona internetowa wydziału: http://www.wns.us.edu.pl/pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia socjologiczne osadzone są w obszarze nauk społecznych. Kształcenie studentów jest zorientowane na przekazanie pogłębionej wiedzy na temat otaczającego świata, pozwalającej na diagnozowanie i rozumienie zjawisk, problemów i procesów społecznych oraz wykształcenie umiejętności zdobywania, gromadzenia, analizowania tej wiedzy. Szczególny akcent położony jest na wykształcenie wśród studentów umiejętności zastosowania tej wiedzy poprzez rozpatrywanie i interpretowanie zmian, jakim podlega społeczeństwo w kontekście kategorii teoretycznych wchodzących w zakres socjologii, dyscyplin pokrewnych oraz – w zależności od ukończonej specjalności – poszczególnych subdyscyplin socjologii. Poza wiedzą i umiejętnościami wspólnymi dla wszystkich absolwentów studiów socjologicznych, każdy z nich wykształca i pogłębia w trakcie studiów szereg umiejętności osobistych i interpersonalnych adekwatnych do wyzwań stawianych im w przyszłej pracy zawodowej. Naszych absolwentów charakteryzuje i wyróżnia:

 • pasja poznawania
 • interdyscyplinarna wiedza
 • specjalistyczna terminologia
 • zainteresowania sprawami ludzi
 • warsztat badawczy
 • analiza i diagnoza
 • kreatywne myślenie
 • posługiwanie się językiem obcym
 • efektywna komunikacja
 • komunikowanie z otoczeniem
 • rozwiązywanie konfliktów
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów
 • umiejętność pracy w zespole
 • kierowanie zespołami
 • etyczne postępowanie jako podstawa w działaniu
 • otwartość na uczenie się i stały rozwój

Human Resources w nowoczesnej organizacji. Specjalność łącząca wysoki poziom kształcenia teoretycznego z możliwością zdobycia umiejętności praktycznych, pożądanych na współczesnym rynku pracy. Przekazywana studentom wiedza naukowa uzupełniana jest zajęciami warsztatowymi prowadzonymi przez doświadczonych ekspertów-praktyków. Tak skonstruowany program pozwala na wielowymiarowe poznanie reguł funkcjonowania nowoczesnej organizacji, dając gwarancję rzetelności i aktualności przekazywanej studentom wiedzy. Specjalność dedykowana jest wszystkim zainteresowanym pracą w działach Human Resources, doradztwie zawodowym, agencjach zatrudnienia i publicznych instytucjach rynku pracy. W trakcie studiów istnieje możliwość podjęcia praktyk i staży zawodowych w przedsiębiorstwach działających w różnych sektorach biznesu. Absolwent specjalności wyposażony jest w kompetencje konieczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zna realia współczesnego rynku pracy, metody rekrutacji, motywacji i oceny pracowników oraz potrafi zbudować silny zespół pracowniczy i efektywnie współpracować z otoczeniem. Komunikacja personalna w organizacji wyposaża studentów w kompetencje pozwalające na sprawne poruszanie się na współczesnym, dynamicznie się zmieniającym rynku pracy.

Specjalność Kariery europejskie w administracji i biznesie pozwala na uzyskanie kompetencji i odpowiednich umiejętności działania w obszarze socjologii uzupełnionej o wiedzę w zakresie nauk politycznych, ekonomicznych i prawnych, która otwiera dostęp do rynków pracy państw Unii Europejskiej zarówno w sektorze biznesowym, jak i administracji. Absolwent posiada wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, pogłębioną o zagadnienia związane z integracją europejską, funkcjonowaniem instytucji europejskich, umiejętność wyboru modelu komunikowania społecznego adekwatnego do realizowanych projektów i zadań badawczych, umiejętność analizy procesów społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie oraz ich praktycznego wykorzystania w pracy zawodowej, tworzenia strategii rozwiązywania problemów społecznych a także kompetencje służące pobudzaniu kreatywności i budowaniu postaw prospołecznych i etycznych. Kształcenie studentów, dzięki współpracy z pracownikami Instytutu Nauk Politycznych Lille (Francja) oraz współpracy z lokalnymi pracodawcami i społecznościami, dopasowane jest elastycznie pod względem zapotrzebowania na specjalistów w wybranym zakresie, a także odzwierciedla oczekiwania studentów i tendencje panujące na rynku pracy.  Dodatkowe korzyści dla studentów tej specjalności:

 • możliwość odbycia stażu w instytucjach państwowych, placówkach dyplomatycznych, biurach poselskich, a także w międzynarodowych przedsiębiorstwach w kraju i zagranicą, jako droga do zdobycia międzynarodowego doświadczenia,
 • dostęp do bogatej oferty stypendialnej Agencji Uniwersyteckiej ds. Frankofonii (AUF, www.auf.org) oraz stypendiów Ambasady Francji w Warszawie (Campus France, www.pologne.campusfrance.org/pl ),
 • dostęp do nowoczesnej pracowni Akademickiego Centrum Sukcesu (AkCeS) (http://www.akces.us.edu.pl/ ),
 • praca z native speakerami, zajęcia w języku angielskim i francuskim z profesorami z zagranicznych uczelni,
 • możliwość poszerzenia swojej wiedzy w prestiżowym programie Akademii Dyplomacji UŚ (www.akademiadyplomacji.us.edu.pl ).

Celem kształcenia w ramach specjalności Socjologia (program ogólny) jest wyposażenie absolwenta w kompetencje i odpowiednie umiejętności działania w obszarze socjologii ogólnej i wybranych subdyscyplin. Kształcenie na tej specjalności zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w procesach zmiany społecznej. Absolwent studiów o specjalności socjologia ogólna posiada wszechstronną wiedzę socjologiczną, pogłębioną i uzupełnioną o przedmioty specjalizacyjne z zakresu wybranych subdyscyplin socjologii i dyscyplin pokrewnych, skupioną na współczesnych procesach społecznych. Program jest ukierunkowany na poszerzoną wiedzę na temat wybranych struktur i funkcjonowania różnych zbiorowości oraz społecznych uwarunkowań ich rozwoju. Akcent położony jest ponadto na nabywanie umiejętności diagnozowania problemów społecznych oraz tworzenia strategii rozwoju społeczności lokalnych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego projektowania i realizacji badań społecznych oraz interpretacji ich wyników. Potrafi wykorzystywać teoretyczny dorobek socjologii i dyscyplin pokrewnych, jak również analizować dane empiryczne odwołując się do pojęć i modeli teoretycznych.

Kształcenie w ramach specjalności Socjologia reklamy i komunikacja społeczna dostarcza absolwentom ogólnej wiedzy socjologicznej, pogłębionej i uzupełnionej o moduły specjalizacyjne, ukierunkowane na profesjonalne kompetencje w zakresie szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Studenci zdobywają umiejętność obserwacji, interpretacji i modyfikacji procesu tworzenia, przekształcania i przekazywania informacji między jednostkami, grupami i organizacjami. Posiadają ponadto wiedzę odnośnie funkcjonowania współczesnego świata mediów wraz z ich etycznym wymiarem oraz różnych aspektów komunikowania (w tym komunikacji literackiej i wizualnej). Dysponują również pogłębioną orientacją we współczesnej problematyce społecznej. Potrafią w sposób świadomy i zgodny z zasadami etyczno-moralnymi pośredniczyć w procesach komunikacji społecznej, analizować przekazy i ich przewidywać konsekwencje.

Studia Miejskie. Absolwent posiada ogólną wiedzę socjologiczną, pogłębioną i uzupełnioną o przedmioty specjalizacyjne, dzięki którym może samodzielnie i profesjonalnie funkcjonować jako specjalista w zakresie szeroko rozumianej socjologii miasta. Program specjalności przewiduje nabycie pogłębionej wiedzy na temat struktur i funkcjonowania miejskich zbiorowości terytorialnych oraz społecznych, kulturowych i gospodarczych uwarunkowań ich rozwoju, a także działalności instytucji władzy i administracji publicznej. Szczególny akcent położony jest na wykształcenie umiejętności diagnozowania i analizowania zjawisk społecznych definiowanych w skali lokalnej i regionalnej oraz tworzenia strategii rozwoju społeczności lokalnych na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Dziś miasta i metropolie rządzą światem. Potrzebują do tego ludzi rozumiejących specyfikę ich  funkcjonowania. Dlatego powstał program studiów, który przygotowuje kadry dla polskich miast i metropolii. Podczas studiów nie ograniczamy się do przekazywania wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu socjologii miasta, ale studenci spotkają się z specjalistami z innych dziedzin zajmujących się miastem.  Współczesne miasta czekają na dobrze przygotowanych ludzi, którzy będą pracować na ich rzecz.

Perspektywy zawodowe

 • Human Resources w nowoczesnej organizacji. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w działach Human Resources oraz komórkach związanych z zarządzaniem kadrą pracowniczą. Mogą również znaleźć zatrudnienie w instytucjach pośredniczących w zatrudnieniu, przygotowujących pracownika do wejścia na rynek pracy (np. publiczne służby zatrudnienia czy firmy rekrutacyjne). Profil studiów predestynuje absolwentów do podejmowania pracy na stanowiskach wymagających elastycznego podejścia do nowoczesnej gospodarki oraz kompetencji w zakresie komunikacji i kreatywności, niezbędnej dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania organizacji.
 • Kariery europejskie w administracji i biznesie. Absolwenci będą przygotowani do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych oraz międzynarodowych związanych z integracją europejską, a także w przedsiębiorstwach działających na rynku krajowym i międzynarodowym, środkach masowego przekazu oraz Centrach Informacji Europejskiej.
 • Socjologia (program ogólny). Absolwenci są przygotowani do pracy w ośrodkach badań opinii publicznej (jako specjaliści, realizatorzy, koordynatorzy i analitycy projektów badawczych), w firmach marketingowych, reklamowych, public relations, w trzecim sektorze – w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach i fundacjach, w administracji publicznej wszystkich szczebli – od poziomu lokalnego po poziom rządowy i centralny (jako eksperci, doradcy, analitycy), w instytucjach zajmujących się polityką społeczną.
 • Socjologia reklamy i komunikacja społeczna. Absolwenci stają się specjalistami z zakresu komunikacji społecznej. Uzyskane kompetencje pozwalają na zatrudnienie w firmach związanych z mediami, a także tworzenie własnych firm promocyjnych, reklamowych i PR. Potrafią w sposób świadomy i zgodny z zasadami etyczno-moralnymi pośredniczyć w procesach komunikacji społecznej, analizować przekazy i ich przewidywać konsekwencje.
 • Studia miejskie. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, a zwłaszcza w tych, które są związane z funkcjonowaniem miasta, w szczególności w: instytucjach administracji publicznej, w jednostkach samorządowych urzędów gmin, powiatów, w instytucjach kultury, w organizacjach pozarządowych, agencjach rozwoju regionalnego oraz przedsiębiorstwach zajmujących się planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym, ośrodkach badań opinii społecznej oraz jako specjalista/doradca w zakresie: tworzenia programów strategii rozwoju lokalnego i regionalnego oraz projektów dotyczących tworzenia inicjatyw obywatelskich.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych.

W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów nauk, oczekuje się:

 • zainteresowania naukami społecznymi;
 • gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień socjologii ogólnej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej, w tym w szczególności:
 • wiedzy o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych;
 • umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania procesów i zjawisk społecznych;
 • umiejętności obserwowania, diagnozowania oraz racjonalnego i krytycznego oceniania uwarunkowań oraz przebiegu procesów i zjawisk społecznych.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

 • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 850,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 320,00 zł
 • 1 320,00 zł
 • 1 360,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 18 89
32 359 21 30

is.wns@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl