Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Specjalności:

 • Rewitalizacja i organizowanie społeczności lokalnej;
 • Mediacje i negocjacje;
 • Praca socjalna i gerontologia społeczna
 • Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej;

UWAGA: O uruchomieniu danej specjalności decyduje liczba zgłoszeń, uregulowana odrębnymi przepisami.

Wybór specjalności następuje po 1 semestrze studiów.

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku Praca socjalna mają profil ogólnoakademicki i są osadzone w obszarze nauk społecznych. Kształcenie łączy interdyscyplinarną teorię z praktyką działania nadając absolwentom sprawność wykorzystywania wiedzy teoretycznej w pracy z jednostkami, grupami i społecznościami lokalnymi. Program studiów został przygotowany zgodnie z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji i spełnia standardy zapewniania jakości kształcenia. Pozwala na zdobywanie pogłębionej wiedzy z zakresu pracy socjalnej i doskonalenie umiejętności niezbędnych w profesji pracownika socjalnego. Zapewnia ponadto udział studentów w przygotowaniu i realizacji badań naukowych, co jest możliwe dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii w prowadzeniu badań w obszarze problematyki pracy socjalnej.

Celem kształcenia jest doskonalenie specjalistów posiadających kompetencje sprawnego diagnozowania, prognozowania, planowania wsparcia i niesienia pomocy w sytuacjach problemowych, czemu sprzyjają zajęcia organizowanie w postaci warsztatów, projektów i praktyk. W ramach wieloaspektowego procesu współpracy z instytucjami polityki społecznej dąży się do rozwijania wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do analizowania i kształtowania rzeczywistości społecznej. Studia oferują szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod pracy socjalnej, organizacji, projektowania i ewaluacji działań pomocowych. Zdobyta wiedza i kompetencje ułatwiają rozumienie, wyjaśnianie zjawisk społecznych oraz prowadzenie badań i działań w środowisku w zgodzie ze standardami zawodowymi i etycznymi.

Absolwenci kierunku Praca socjalna cechują się rozbudowaną świadomością zagrożeń społecznych, ale też umiejętnością odkrywania, rozwijania i wykorzystywania potencjału środowiska. Świadomi swoich możliwości i ograniczeń wyznaczają kierunki dalszego samorozwoju. Sprawnie komunikują się w środowisku oraz są gotowi do podjęcia współpracy z innymi specjalistami. Posiadają zaawansowaną wiedzę z zakresu pracy socjalnej i są przygotowani do samodzielnego projektowania i realizacji badań społecznych na potrzeby diagnozy społecznej. Posiadają szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, dzięki której są merytorycznie przygotowani do podjęcia pracy we wszelkich typach instytucji życia zbiorowego, w sektorze prywatnym i publicznym oraz w organizacjach pozarządowych. Kształcenie zorientowane jest na wytworzenie i ugruntowanie postaw prospołecznych, gotowości do uczestnictwa w zmianach na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Ukończenie kierunku uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego (Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 z późn. zm.).

Europejskie studia pracy socjalnej i ekonomii społecznej – specjalność ukierunkowana na kształcenie wiedzy i umiejętności w zakresie problematyki ekonomii społecznej. Przygotowuje do pracy w instytucjach i organizacjach zaliczanych do sektora przedsiębiorczości społecznej. Specjalność jest wynikiem kilkuletniej międzynarodowej współpracy mającej na celu stworzenie wspólnego programu nauczania w ramach Europejskich Studiów II stopnia Social Work Social Economy (SOWOSEC). Projekt zakłada praktyczną wymianę doświadczeń studentów z różnych krajów Europy oraz poznanie specyfiki problemów społecznych i sposobów ich rozwiązywania w różnych systemach społeczno-politycznych. Ukończenie specjalności umożliwia uzyskanie międzynarodowego dyplomu (po spełnieniu wymagań).

Sylwetka absolwenta:

 • Posiada kompetencje i umiejętności prowadzenia działalności w zakresie ekonomii i przedsiębiorczości społecznej.
 • Zna mechanizmy funkcjonowania ekonomii społecznej.
 • Posiada wiedzę w zakresie podstaw prawnych dotyczących przedsiębiorczości społecznej.
 • Posiada kompetencje w zakresie działań marketingowych w ekonomii społecznej
 • Wyróżnia się orientacją w zasadach prowadzenia i mechanizmach funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego.
 • Dysponuje umiejętnością diagnozowania problemów i kwestii społecznych oraz projektowania rozwiązań adekwatnych do potrzeb środowiskowych.
 • Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Zdobyta wiedza i umiejętności stanowią istotny element usprawniania procesu zarządzania w ramach pracy socjalnej. Studenci mają ponadto możliwość budowania projektów międzykulturowych dzięki współpracy międzynarodowej, co udoskonala ich warsztat umiejętności zawodowych

Mediacje i negocjacje – specjalność rozwijająca kompetencje w zakresie procesów mediacyjno-negocjacyjnych w sytuacjach kryzysowych w obszarze działań pracownika socjalnego. Przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w instytucjach i organizacjach systemu pomocy i integracji społecznej, w tym w organizacjach trzeciego sektora. Kształcenie jest ukierunkowane na profesjonalne podejście do konfliktów w obszarze pracy socjalnej, począwszy od zrozumienia istoty konfliktu, a na umiejętnościach negocjacyjnych i mediacyjnych, z zachowaniem zasad etycznych kończąc.

Sylwetka absolwenta:

 • Jest przygotowany do rozwiązywania konfliktów w roli mediatora i negocjatora w środowiskach lokalnych i rodzinnych.
 • Jest przygotowany do realizacji procesu mediacyjnego i negocjacyjnego w instytucjach publicznych oraz niepublicznych.
 • Posiada wiedzę na temat istoty i dynamiki konfliktów, technik skutecznej komunikacji, struktury procesu mediacji, strategii negocjacyjnych, zespołowego rozwiązywania konfliktów oraz prawnych aspektów mediacji i negocjacji.
 • Posiada umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania sytuacji, analizowania motywów i wzorców ludzkich zachowań oraz prowadzenia skutecznego dialogu z interesariuszami.
 • Respektuje zasady etyki zawodowej.
 • Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Zdobyta wiedza umożliwia dokonanie prawidłowej diagnozy oraz realizacji badań w zakresie procesów wymagających działań negocjacyjnych i mediacyjnych. Organizacja procesu dydaktycznego umożliwia ćwiczenie umiejętności praktycznych w formie warsztatów

Rewitalizacja i organizowanie społeczności lokalnej – specjalność wyróżniająca się perspektywą aktywności zawodowej w zakresie rewitalizacji społecznej. Stanowi odpowiedź na rozwijającą się realną potrzebę działań w kierunku rozwoju lokalnego. Przygotowuje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w instytucjach i organizacjach systemu pomocy i integracji społecznej, w tym w organizacjach trzeciego sektora. Kształcenie w ramach specjalności zapewnia zintegrowany (w aspekcie teoretycznym i praktycznym) zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji, użyteczny w przygotowaniu, inicjowaniu i wdrażaniu procesów aktywizowania i rozwoju lokalnego oraz przydatny w pełnieniu roli lidera i animatora społeczności lokalnych.

Sylwetka absolwenta:

 • Posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, dzięki której jest merytorycznie przygotowany do pracy środowiskowej.
 • Posiada kompetencje do pełnienia roli organizatora społeczności lokalnej dzięki poznaniu społecznych mechanizmów funkcjonowania tej społeczności
 • Posiada wiedzę w zakresie prawnych podstaw lokalnej samorządności.
 • Dysponuje umiejętnością diagnozowania problemów i kwestii społecznych
 • Posiada umiejętności pracy ze społecznością lokalną i jej liderami.
 • Jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do tworzenia programów rewitalizacji społecznej oraz budowania partnerstwa lokalnego na rzecz aktywnej integracji.
 • Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Zdobyta wiedza stanowi element niezbędny do umiejętnego diagnozowania i badania istniejących problemów społecznych oraz pomaga w sprawnym funkcjonowaniu i komunikowaniu w środowisku. Atutem specjalności są porozumienia, dzięki którym studenci mają możliwość kształcenia umiejętności praktycznych bezpośrednio w terenie m.in. poprzez udział w pracach Laboratorium Społecznego w Lipinach.

Praca socjalna i gerontologia społeczna – specjalność stanowiąca odpowiedź na konieczność przygotowania pracowników do pełnienia usług społecznych realizowanych dla stale starzejącego się społeczeństwa. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, a także kształtowanie umiejętności i kompetencji z zakresu nauk społecznych, jak i humanistycznych i biomedycznych, niezbędnych do podjęcia obowiązków wynikających z prowadzenia działalności opiekuńczej oraz animacyjnej, kierowanej do osób starszych.

Sylwetka absolwenta:

 • Posiada szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, dzięki której jest merytorycznie przygotowany do planowania, kierowania i prowadzenia szeroko rozumianej działalności pomocowej na rzecz osób starszych
 • Posiada wiedzę, dzięki której lepiej rozumie starość i może efektywnie wspierać seniorów w ich życiu i aktywności społecznej
 • Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania, projektowania i prowadzenia szeroko rozumianej pracy socjalnej
 • Zna i rozumie specyfikę i dynamikę procesu starzenia się, jego biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania, skutki oraz specjalistyczne metody pracy socjalnej z seniorami.
 • Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Absolwent przygotowany jest do pracy w placówkach ukierunkowanych na pomoc seniorom, takich jak: dzienny dom opieki, dom pomocy społecznej, szpital, dom kultury i klub seniora, ale także samorządy lokalne realizujące projekty skierowane do osób starszych czy innych instytucjach kształtujących i realizujących politykę społeczną wobec osób starszych.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk społecznych lub humanistycznych. Od kandydatów oczekuje się zainteresowania problematyką pracy socjalnej.

W przypadku absolwentów kierunków z innych obszarów nauk, oczekuje się:

 • gotowości do uzupełnienia wiedzy z zakresu podstawowych zagadnień pracy socjalnej oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w ramach pracy własnej, w tym w szczególności:
 • wiedzy o problemach społecznych;
 • umiejętności wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej do podejmowania aktywności na rzecz jednostek, grup i społeczności lokalnych;
 • umiejętności obserwowania, analizowania, diagnozowania oraz racjonalnego oceniania uwarunkowań problemów społecznych.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

 • ukończenie studiów w obszarze nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w obszarze pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 250,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 122,00 zł
 • 1 122,00 zł
 • 1 156,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Socjologii

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 21 27
32 359 17 24

spssoc@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl