Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Opis

Oferowane specjalności:

  • Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką
  • Pedagogika resocjalizacyjzna z socjoterapią
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną,
  • Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień
  • pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z animacją zabawy
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny

Kiedy następuje wybór specjalności: drugi semestr studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski, język hiszpański

Zajęcia dydaktyczne: Zajęcia w dniach poniedziałek-piątek; w tym obowiązkowe zajęcia terenowe w środy (semestr I) i zajęcia fakultatywne w środy (semestr II)

Strona internetowa wydziału: http://pedagogika.us.edu.pl/

 

Charakterystyka kierunku:

Celem studiów pedagogicznych jest wyposażenie absolwentów w wiedzę pedagogiczną, uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego i socjologicznego; ukształtowanie umiejętności pedagogicznego myślenia, analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych; przekazanie podstawowych umiejętności ułatwiających realizację procesu wychowawczego w różnych placówkach; ukształtowanie podstaw teoretycznych do dalszego samokształcenia. Specyfika przygotowania w ramach oferowanych specjalności szczegółowo omówiona na stronie: http://www.pedagogika.us.edu.pl/?page_id=33

 

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Specjalność umożliwia zapoznanie się  z dorobkiem teoretycznym i wskazaniami praktycz­nymi pedagogiki resocjalizacyjnej oraz socjoterapii. Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią służą poznaniu funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych działających zarówno w środowisku otwartym (np. kuratorzy sądowi, świetlice terapeutyczne, streetworking), jak i zamkniętym (zakład poprawczy, zakład karny).  Celem tych studiów jest także orientacja w istotnych kwestiach społecznych, takich jak: patologie i zagrożenia życia spo­łecznego, mechanizmy tworzenia się subkultur młodzieżowych, wykluczenie społeczne. Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią umożliwia poznanie specyfiki pracy z młodzieżą niedostosowaną społecz­nie, dziećmi zagrożonymi wykoleje­niem społecznym (dzieci w zagrożeniu), demoralizacją oraz przestępczością, jak i z osobami dorosłymi, zwłaszcza w odniesieniu do stawiania diagnozy niedostosowania społecz­nego, podejmowania oddziaływań interwencyjnych, wychowawczych oraz socjoterapeutycznych. Oprócz tego na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią  przygotowuje się do pracy z nieletnimi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, a także z osobami które dotykają różne patologie spo­łeczne, takie jak narkomania, alkoholizm, prostytucja, zachowania suicydalne.

Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

Specjalność umożliwia zapoznanie się  z dorobkiem teoretycznym i wskazaniami praktycz­nymi pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, a także współczesnymi teoriami i koncepcjami kryminologicznymi.  Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej z penitencjarystyką służą poznaniu funkcjonowania zakładu karnego i aresztu śledczego.  Podczas studiów podejmowana jest także problematyka pracy w pozostałych instytucjach resocjalizacyjnych, które działają zarówno w środowisku  otwartym (np. kuratorzy sądowi, streetworking, świetlice terapeutyczne), jak i zamkniętym (zakład poprawczy).  Celem studiów jest także orientacja w istotnych kwestiach społecznych, takich jak: patologie społeczne (narkomania, alkoholizm, prostytucja, zachowania suicydalne, a zwłaszcza przestępczość), diagnoza zaburzeń adaptacji społecznej oraz metodyka pracy wychowawczej i terapeutycznej. Absolwenci specjalności pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką przygotowują się do pracy wychowawczej na oddziałach więziennych z przestępcami młodocianymi oraz dorosłymi, ale także do pracy z nieletnimi oraz rodzinami dysfunkcyjnymi (wieloproblemowymi).

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

Specjalność wskazuje na ścisły związek pedagogiki (edukacji, wychowania, opieki) z pomocą społeczną. W jej ramach student ma możliwość zapoznania się między innymi z tradycjami pracy socjalnej oraz myśli i działalności opiekuńczej i wychowawczej, ze współczesnymi teoriami i koncepcjami pomocy społecznej, z analizą instytucji i form pracy socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej. Studia na tej specjalności nie tylko pomagają rozszerzyć wiedzę i kompetencje pedagogiczne, ale również pozwalają zdobyć orientację w istotnych kwestiach społecznych, jak: więzi międzyludzkie, funkcjonowanie rodziny, patologie życia społecznego, polityka społeczna i wiele innych. Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza umożliwia z jednej strony głęboką refleksję o ważkich w wychowaniu, w pomocy i w opiece wartościach i działaniach, jak: bezpieczeństwo, troska, wsparcie, cierpienie, solidarność, wdzięczność i in., z drugiej zaś pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności bezpośrednio przydatne dla praktyki między innymi w zakresie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, prawodawstwa społecznego, poradnictwa, strategii wsparcia socjalnego, metod zajęć korekcyjnych i animacyjnych.

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną:

Specjalność umożliwia zapoznanie się  z dorobkiem teoretycznym i wskazaniami praktycz­nymi pedagogiki resocjalizacyjnej, współczesnymi teoriami i koncepcjami resocjalizacji, profilaktyki społecznej oraz kryminologii. Studia z pedagogiki resocjalizacyjnej służą poznaniu funkcjonowania instytucji resocjalizacyjnych działających zarówno w środowisku otwartym (np. streetwork, kuratorzy sądowi), jak i zamkniętym (zakład poprawczy, zakład karny) Celem tych studiów jest także orientacja w istotnych kwestiach społecznych, takich jak: patologie i zagrożenia życia spo­łecznego, mechanizmy tworzenia się subkultur młodzieżowych, wykluczenie społeczne. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecz­ną umożliwia poznanie specyfiki pracy z młodzieżą niedostosowaną społecz­nie, dziećmi zagrożonymi wykoleje­niem społecznym (dzieci w zagrożeniu), demoralizacją oraz przestępczością jak i z osobami dorosłymi, zwłaszcza w odniesieniu do stawiania diagnozy niedostosowania społecz­nego, podejmowania oddziaływań interwencyjnych, wychowawczych oraz terapeutycznych. Oprócz tego na specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyka społeczną przygotowuje się do pracy z nieletnimi i dorosłymi przestępcami, rodzinami dysfunkcyjnymi, wieloproblemowymi a także z osobami wykazującymi objawy patologii spo­łecznej, takie jak narkomania, alkoholizm, prostytucja, zachowania suicydalne.

Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień

Celem studiów na specjalności  Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień jest wyposażenie studenta w niezbęd­ną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych  w tym kulturowo-społecznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia i choroby. Ogólno pedagogiczna wiedza obejmująca podstawową terminologię, teorię i metodologię umożliwi rozumienie kontekstu kształcenia i wychowania oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Kształtowane będą umiejętności praktyczne  z zakresu stymulowania
i wspomagania,  nabywania i rozwijania kompetencji niezbędnych do odzyskiwania, utrzymywania i ochrony zdrowia oraz profilaktyki uzależnień w pracy z osobami w różnym wieku. Student zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne do działań organizacyjnych związanych z promocją zdrowia, profilaktyką uzależnień , edukacją zdrowotną w różnych środowiskach i fazach życia człowieka. 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny

Specjalność przygotowuje studentów do profesjonalnej pomocy rodzinie w zakresie pełnionych przez nią funkcji opiekuńczo-wychowawczych wobec człowieka na różnych etapach jego życia. Wiedza i umiejętności, które zdobywa student w ramach specjalności przygotowują go do pełnienia opieki wychowawczej nad dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami, ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej. Profesjonalne wsparcie rodziny w jej zadaniach opiekuńczo-wychowawczych wymaga wiedzy o rodzinie, postawach rodzicielskich, o dziecku, młodzieży i człowieku dorosłym, a także wiadomości w zakresie pedagogiki opiekuńczej-wychowawczej, pomocy społecznej, metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej i zajęć korekcyjnych, dialogu i komunikacji w rodzinie i społeczeństwie, poradnictwa, diagnozy, prawa rodzinnego czy różnych form pieczy zastępczej. Obok wiedzy i umiejętności dotyczącej sfery pedagogicznego działania, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza prowadzi do refleksji o ważkich w wychowaniu, pomocy i opiece wartościach i kategoriach, jak: rodzina, wspólnota, podmiotowość, odpowiedzialność, wsparcie, troska, miłość i wiele innych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy

Specjalność przygotowuje studentów do profesjonalnej pracy opiekuńczo-wychowawczej z człowiekiem na różnych etapach jego życia: do pełnienia zadań opiekuńczo-wychowawczych wobec małego dziecka, dzieci starszych, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. Specjalność w sposób szczególny uwzględnienia znaczenie zabawy jako ważnego narzędzia pracy pedagogicznej, ale także jako naturalnej i społecznie inspirowanej aktywności człowieka na wszystkich etapach rozwoju. Ma na celu zainspirowanie studenta do pogłębionej refleksji o wychowaniu człowieka i wspieraniu jego rozwoju. W ramach kształcenia student zdobywa szeroką wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i związanej z nią metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej, metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, pomocy społecznej, pieczy zastępczej, pedagogii małego dziecka, dziecka starszego i młodzieży, edukacji ustawicznej, poradnictwa opiekuńczo-wychowawczego, profilaktyki zagrożeń rozwoju człowieka, pedagogiki kultury, jak również teorii zabawy. W sposób specjalny w toku studiów student zostaje przygotowany do animacji zabawy na różnych etapach rozwoju człowieka i za pomocą rozmaitych form.

Perspektywy zawodowe - szczegółowe informacje: http://www.pedagogika.us.edu.pl/?page_id=33

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią przygoto­wuje do pracy we wszystkich placówkach, które wymagają kompetencji wy­chowawcy resocjalizującego. Absolwent tej specjalności predestynowany jest przede wszystkim do pracy pedagoga resocjalizacji oraz socjoterapeuty. Absolwent tej specjalności może być zatrudnio­ny między innymi w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, mło­dzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zakładzie karnym, areszcie śledczym, ośrodku szkolno-wychowawczym, świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, ośrodku kuratorskim oraz zespole kuratorskiej służby sądowej przy sądzie rejonowym,  ośrodku terapii uzależnień (ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne), pogotowiu opiekuńczym, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, ochotniczym hufcu pracy, ośrodku interwencji kryzysowej, policyjnej izbie dziecka i innych placówkach prowadzących wychowanie resocjalizujące. Poza tym pedagodzy resocjalizacji znajdują zatrudnienie w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, a także w organizacjach pozarządowych realizujących programy streetworkingu, pedagogiki podwórkowej, partyworkingu oraz inne programy resocjalizacji potencjalnej (profilaktyki społecznej).

Pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z penitencjarystyką przygoto­wuje do pracy we wszystkich placówkach, które wymagają kompetencji wy­chowawcy resocjalizującego. Absolwent tej specjalności predestynowany jest przede wszystkim do pracy wychowawcy penitencjarnego w zakładzie karnym i areszcie śledczym. Ukończenie specjalności nadaje mu jednak znacznie szersze kwalifikacje, w tym do pracy w zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, mło­dzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, ośrodku szkolno-wychowawczym, świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, ośrodku kuratorskim oraz zespole kuratorskiej służby sądowej przy sądzie rejonowym,  ośrodku terapii uzależnień (ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne), pogotowiu opiekuńczym, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, ochotniczym hufcu pracy, ośrodku interwencji kryzysowej, policyjnej izbie dziecka i innych placówkach prowadzących wychowanie resocjalizujące. Poza tym pedagodzy resocjalizacji znajdują zatrudnienie w szkole na stanowisku pedagoga szkolnego, a także w organizacjach pozarządowych realizujących programy streetworkingu, pedagogiki podwórkowej, partyworkingu oraz inne programy resocjalizacji potencjalnej (profilaktyki społecznej).

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

Specjalność przygotowuje do pracy we wszystkich pla­cówkach, które wymagają kompetencji wychowawczych, opiekuńczych, po­mocowych. Absolwent tej specjalności może być zatrudniony w różnego typu jednostkach oświatowo-wychowawczych, poradniach specjalistycznych, in­stytucjach animacji kulturalnej, pomocy społecznej, profilaktyki, edukacji doro­słych i opieki nad dorosłymi, służby zdrowia, administracji państwowej i samo­rządowej (np. w domach pomocy społecznej, w szkole jako pedagog szkolny, w placówkach opieki zastępczej, pogotowiu opiekuńczym, świetlicy szkolnej i środowiskowej, ośrodku wychowawczym, internacie, sanatorium, szpitalu, prewentorium, poradni psychologiczno-pedagogicznej, instytucjach pomocy potrzebującym i uzależnionym, ośrodkach pomocy osobom niepełnosprawnym i innych placówkach prowadzących działalność wychowawczą, opiekuńczą i pomocową).

Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną:

Specjalność pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną przygoto­wuje do pracy we wszystkich placówkach, które wymagają kompetencji wy­chowawcy resocjalizującego. Absolwent tej specjalności może być zatrudnio­ny między innymi w: zakładzie poprawczym, schronisku dla nieletnich, mło­dzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, zakładzie karnym, areszcie śledczym, ośrodku szkolno-wychowawczym, świetlicy środowiskowo-terapeutycznej, ośrodku kuratorskim oraz zespole kuratorskiej służby sądowej przy sądzie rejonowym,  ośrodku terapii uzależnień (ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne), pogotowiu opiekuńczym, rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, ochotniczym hufcu pracy, ośrodku interwencji kryzysowej, policyjnej izbie dziecka i innych placówkach prowadzących wychowanie resocjalizujące. Poza tym pedagodzy resocjalizacji znajdują coraz częściej zatrudnienie w organizacjach pozarządowych realizujących programy streetworkingu, pedagogiki podwórkowej, partyworkingu oraz inne programy resocjalizacji potencjalnej (profilaktyki społecznej).  

Promocja zdrowia  z profilaktyką uzależnień

Absolwent specjalności Promocja zdrowia z profilaktyka uzależnień  posiada ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną (obejmującą podstawową terminologię, teorie i metodologię) wiedzę  na temat zasad i norm etycznych, umożliwiającą rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy profilaktycznej  oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego.  Dysponuje umiejętnościami nawiązywania i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej, pracy  zespołowej,  posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei światopoglądowych, społecznych, samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy, praktycznego badawczego  działania.  Student ma  potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego, podejmowania działań społecznych, świadomości istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy

Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z animacją zabawy przygotowuje się do pracy opiekuńczo-wychowawczej o różnej specyfice. Specjalność ta pozwala na podjęcie pracy m. in. w żłobkach (sektora rządowego i pozarządowego), w klubach dziecięcych, w salach zabaw dziecięcych, jako opiekun/niania, w szkołach, w świetlicach szkolnych, w bursach, w internatach, w sanatoriach, w prewentoriach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w domach dziecka, w zakładach leczniczo-wychowawczych, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w centrach pomocy rodzinie, w placówkach pomocy społecznej, w poradniach rodzinnych (sektor pozarządowy),w ośrodkach adopcyjnych, w pogotowiach rodzinnych, w schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie. Absolwent tej specjalności może świadczyć profesjonalną pracę na rzecz ludzi dorosłych i starszych: jako doradca, jako opiekun i wychowawca w placówkach pomocy społecznej, w urzędzie pracy, w uniwersytecie trzeciego wieku, w klubie seniora, w domu seniora czy też w innych instytucjach pozarządowych wspomagających procesy wychowania i rozwoju człowieka na różnych etapach jego życia.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ze wsparciem rodziny zdobywa kwalifikacje do pracy w różnych instytucjach i formach pracy opiekuńczo-wychowawczej. Miejscem pracy dla absolwenta mogą być Centra Pomocy Dziecku i Rodzinie, placówki typu rodzinnego (pogotowia opiekuńczo-wychowawcze, rodzinne domy dziecka i systemy rodzinkowe domu dziecka), poradnie rodzinne, ośrodki adopcyjne, schroniska dla ofiar patologii w rodzinie, placówki sektora pozarządowego wspierające rodzinę. Studia stanowią też merytoryczną podstawę dla prowadzenia rodziny zastępczej. Uzupełniając wykształcenie, absolwenci mogą również być zatrudnieni w sądach rodzinnych (jako kuratorzy), jako doradcy i konsultanci w instytucjach zorientowanych na pomoc rodzinie oraz w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Miejscem pracy dla pedagogów opiekuńczo-wychowawczych są różnego rodzaju fundacje działające na rzecz rodziny, stowarzyszenia skupiające się na potrzebach rodziny (świadczące pomoc rodzinie, dzieciom, grupom). Nasi absolwenci mogą świadczyć także profesjonalną pomoc wychowawczą i opiekuńczą w szkołach (jako pedagodzy szkolni), w świetlicach szkolnych oraz środowiskowych, w bursach, w internatach, w ośrodkach szkolno-wychowawczych, w domach dziecka, w placówkach sanatoryjnych, w zakładach leczniczo-wychowawczych, w domach spokojnej starości, w uniwersytetach III wieku, w żłobkach, w klubach dziecięcych, a także jako opiekuni w salach zabaw dla dzieci, jako opiekuni dzienni dla ludzi starszych i chorych oraz małych dzieci (niania), również w różnego typu instytucjach pozarządowych wspomagających procesy wychowania dzieci i młodzieży.

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów z "nową maturą" (po 2005 roku)

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu maturalnego.

Matura 2010 i później:

Język polski
 

poziom podstawowy albo rozszerzony

Język obcy nowożytny
 

poziom podstawowy

Jeden przedmiot

 

wybrany spośród przedmiotów wymienionych poniżej:

biologia; chemia; filozofia; fizyka i astronomia; geografia; historia; historia sztuki; język łaciński i kultura antyczna; wiedza o społeczeństwie, matematyka

Waga = 40% (a)

Waga = 25% (b)

Waga = 35% (c)


Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a x JP+b x JO+c x InnyP

Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP — wynik z innego przedmiotu maturalnego
a, b, c — wagi

Matura 2009 i wcześniej:

Język polski
 

poziom podstawowy

Język polski
 

poziom rozszerzony

Język obcy nowożytny
 

poziom podstawowy albo rozszerzony

Jeden przedmiot
 

wybrany spośród przedmiotów wymienionych poniżej:

biologia; chemia; matematyka; filozofia; fizyka i astronomia; geografia; historia; historia sztuki; język łaciński i kultura antyczna; wiedza o społeczeństwie

Waga = 10% (a1)

Waga = 30% (a2)

Waga = 25% (b)

Waga = 35% (c)

Jeśli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, przyjmuje się korzystniejszy dla kandydata wariant.

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a1, 2x JP + b x JO + c x InnyP
Gdzie:
W — ostateczny wynik kandydata
JP — wynik z języka polskiego
JO — wynik z języka obcego nowożytnego
InnyP — wynik z innego przedmiotu maturalnego
a1, 2, b, c — wagi

Kryteria kwalifikacji dla kandydatów ze "starą maturą" (przed 2005 rokiem)

Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości – brana jest pod uwagę średnia arytmetyczna liczby punktów (wprost przeliczanych z ocen, według poniżej sformułowanego przelicznika) ze wszystkich zdanych przedmiotów maturalnych:

Matura do 1991 roku

Matura po 1991 roku

5

100 punktów

6

100 punktów

4

85 punktów

5

90 punktów

3

30 punktów

4

75 punktów

 

 

3

50 punktów

 

 

2

0 punktów

Matura międzynarodowa

Kandydata posiadającego międzynarodową maturę — dyplom IB (International Baccalaureate), wydanego przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane na dyplomie międzynarodowej matury przeliczone zostaną proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Dyplom IB

Poziom podstawowy (SL)

Poziom rozszerzony (HL)

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „International Baccalaureate” , kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (IB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu IB (International Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura europejska

Kandydata posiadającego maturę europejską — dyplom EB (European Baccalaureate), wydawanego przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, obowiązują takie same zasady rekrutacji jak kandydata z „nową maturą”. Wyniki uzyskane w ramach matury europejskiej przeliczone zostaną według zasad określonych dla poziomu rozszerzonego, proporcjonalnie na skalę „nowej matury” w sposób następujący:

Egzamin EB

Egzamin maturalny („nowa matura”)

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

 

W przypadku nieprzedstawienia dyplomu „European Baccalaureate”, kandydat, do celów kwalifikacji, jest zobowiązany złożyć odpowiednie zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy, a dyplom (EB) dostarczyć niezwłocznie po jego otrzymaniu.

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki z dyplomu EB (European Baccalaureate) przeliczone zgodnie z tabelą powyżej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Matura zagraniczna

Kandydat, obywatel polski, który ukończył szkołę średnią za granicą, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów, jeżeli posiadane przez niego świadectwo dojrzałości lub inny równoważny dokument uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju, w którym ukończył szkołę średnią. Kandydat podlega postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Cudzoziemcy podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według zasad określonych w kryteriach przyjęć na wybranym kierunku studiów.

Na kierunkach lub specjalnościach studiów, na których w zasadach rekrutacji wymagany jest język polski, obywatelom polskim, którzy ukończyli szkołę średnią za granicą oraz cudzoziemcom, uwzględnia się, zamiast języka polskiego, język ojczysty kraju, w którym zdawany jest egzamin maturalny. 

Sposób przeliczania ocen ze świadectw wydanych za granicą z poszczególnych krajów podano na stronie http://kandydat.us.edu.pl/kandydaci-z-matura-zagraniczna

Uwaga: Jeżeli w kryteriach przyjęć na kierunku, dla kandydatów z „nową maturą” podane zostały dodatkowe egzaminy wstępne, pod uwagę bierze się łącznie: wyniki matury zagranicznej oraz wyniki z dodatkowego egzaminu wstępnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 250,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 122,00 zł
  • 1 122,00 zł
  • 1 156,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Pedagogiki

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
32 359 97 23
32 359 98 12

anna.setnik@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl