Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Opis specjalności- Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień

Celem studiów na specjalności  Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień jest wyposażenie studenta w niezbęd­ną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych  w tym kulturowo-społecznych i środowiskowych uwarunkowań zdrowia i choroby. Ogólno pedagogiczna wiedza obejmująca podstawową terminologię, teorię i metodologię umożliwi rozumienie kontekstu kształcenia i wychowania oraz konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Kształtowane będą umiejętności praktyczne  z zakresu stymulowania
i wspomagania,  nabywania i rozwijania kompetencji niezbędnych do odzyskiwania, utrzymywania i ochrony zdrowia oraz profilaktyki uzależnień w pracy z osobami w różnym wieku. Student zdobędzie wiedzę i umiejętności przydatne do działań organizacyjnych związanych z promocją zdrowia, profilaktyką uzależnień , edukacją zdrowotną w różnych środowiskach i fazach życia człowieka. 

 

 Charakterystyka kwalifikacji absolwenta specjalności - Promocja zdrowia  z profilaktyką uzależnień

Absolwent specjalności Promocja zdrowia z profilaktyka uzależnień  posiada ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną (obejmującą podstawową terminologię, teorie i metodologię) wiedzę  na temat zasad i norm etycznych, umożliwiającą rozumienie społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania, pracy profilaktycznej  oraz konstruowanie własnego rozwoju zawodowego.  Dysponuje umiejętnościami nawiązywania
 i podtrzymywania komunikacji interpersonalnej, pracy  zespołowej,  posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, badawczymi i pojęciami właściwymi dla pedagogiki, formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei światopoglądowych, społecznych,
 samodzielnego zdobywania i wzbogacania wiedzy, praktycznego badawczego  działania.  Student ma  potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju kulturalnego, podejmowania działań społecznych, świadomości istnienia etycznego wymiaru w badaniach pedagogicznych.

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia na  kierunku pedagogika specjalność Promocja zdrowia z profilaktyką uzależnień  jest przygotowany do pracy na różnych płaszczyznach  promocji zdrowia i profilaktyki uzależnień i w różnych obszarach działalności edukacyjnej, min. w placówkach oświatowo-wychowawczych,  pomocy społecznej,  poradniach specjalistycznych, w państwowej i samorządowej administracji oświatowej, pedagogicznych służbach społecznych, placówkach kształcenia ustawicznego, a także w instytucjach profilaktyki i terapii społecznej.  

 

Kryteria kwalifikacji

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje - konkurs dyplomów ukończenia studiów z tytułem licencjata JEDYNIE z kierunku pedagogika lub kierunków humanistycznych i społecznych oraz średnia ocen ze studiów I stopnia bądź nauki w Kolegium, przy czym wagi ocen są ustalane według przelicznika:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

Waga = 40% (a)

Waga = 60% (b)

Ocena na dyplomie oraz średnia ocen z przebiegu studiów przeliczane są na punkty według schematu:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

wg skali ocen 1 ÷ 6

wg skali ocen 2 ÷ 5

ocena

punkty

średnia

punkty

średnia

punkty

wyróżnienie

100

5,76 - 6,00

100

4,76 - 5,00

100

5,0

90

5,51 - 5,75

95

4,51 - 4,75

90

4,5

75

5,26 - 5,50

90

4,26 - 4,50

85

4,0

50

5,01 - 5,25

85

4,01 - 4,25

80

3,5

30

4,76 - 5,00

80

3,76 - 4,00

75

3,0

0

4,51 - 4,75

75

3,51 - 3,75

60

 

4,26 - 4,50

70

3,26 - 3,50

55

4,01 - 4,25

65

3,01 - 3,25

45

3,76 - 4,00

60

3,0

40

3,51 - 3,75

55

poniżej

0

3,26 - 3,50

50

 

 

3,01 - 3,25

45

3,0

40

poniżej

0

Sposób obliczania ostatecznego wyniku:

W = a x OD+b x ŚR

Gdzie:

W — ostateczny wynik kandydata;

OD — liczba punktów uzyskana za ocenę na dyplomie;

ŚR — liczba punktów uzyskana z przeliczenia średniej ocen z przebiegu studiów;

a, b — wagi.

Celem weryfikacji danych wprowadzonych do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów UŚ, należy do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej osobiście dostarczyć zaświadczenie o średniej ocen ze studiów koniecznie z uwzględnieniem skali ocen stosowanej podczas toku studiów (1÷6 albo 2÷5), kopię dyplomu ukończenia studiów wraz z oryginałem (do wglądu) oraz kopię suplementu wraz z oryginałem (do wglądu). W przypadku, gdy dyplom nie jest wypisany, należy złożyć zaświadczenie o złożeniu egzaminu dyplomowego (licencjackiego) wraz z ostatecznym wynikiem studiów.

Dla kandydatów, którzy ubiegać się będą o przyjęcie na II stopień studiów pedagogicznych, na inną specjalność, niż tą którą ukończyli na studiach I stopnia, przewiduje się rozszerzone wymagania programowe, które zainteresowani będą realizować we własnym zakresie, jako dodatkowo płatną usługę edukacyjną.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Pedagogiki

ul. Grażyńskiego 53
40-126 Katowice
32 359 97 23
32 359 98 12

anna.setnik@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl