Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Strona internetowa wydziału: http://www.wpia.us.edu.pl/student

Oferowane specjalności:

  • administracja ogólna,
  • bezpieczeństwo wewnętrzne.

Kiedy następuje wybór specjalności: przy składaniu dokumentów w dziekanacie

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia II stopnia na kierunku administracja trwają 2 lata (4 semestry). Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Program studiów przewiduje przedmioty z zakresu postępowania sądowo-administracyjnego, prawa administracyjnego - części szczególnej, wykładni prawa administracyjnego, kontroli administracji. Zakłada się, że absolwent studiów administracyjnych studiów II stopnia wykazuje się poszerzoną wiedzą z zakresu nauki administracji, prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego.

Celem studiów administracyjnych II stopnia jest wyposażenie absolwenta w wiedzę i umiejętności w dziedzinie zarządzania, organizowania zespołów pracowniczych i kierowania nimi. Mają to zapewnić przedmioty: zarządzanie zasobami ludzkimi, stosunki pracy w administracji oraz socjologia organizacji, a także polityka społeczna i ubezpieczenia społeczne. Zajęcia z zakresu prawa podatkowego, handlowego, konkurencji oraz prawa karnego skarbowego mają spowodować, że absolwent studiów administracyjnych II stopnia jest cenionym pracownikiem urzędów i instytucji finansowych, a także jest zdolny do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W toku studiów są prowadzone zajęcia z zakresu funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (system polityczny państwa, prawo europejskie, prawo konstytucyjne państw UE na tle porównawczym), a także warsztaty z przygotowania projektów dla Unii Europejskiej i wykład z przedmiotu prawne uwarunkowania funkcjonowania funduszy strukturalnych. Dzięki nim absolwent jest w stanie swobodnie poruszać się po europejskiej przestrzeni prawnej. Jest więc gotów kierować projektami i podejmować odpowiednie decyzje w zakresie starania się o środki unijne oraz współpracować z podmiotami zagranicznymi. postępowanie nieprocesowe, arbitraż i mediacje, postępowanie w sprawach nieletnich, postępowanie w sprawach o wykroczenia i wiele innych.

Na kierunku wprowadzono także przedmioty z zakresu praw człowieka, prawa konstytucyjnego państw europejskich, doktryn politycznych i administracyjnych. Ponadto w toku studiów student może wybierać przedmioty dedykowane specjalistycznym zagadnieniom z zakresu szeroko pojmowanej administracji.

Administracja ogólna:

Absolwent studiów administracyjnych o specjalności Administracja ogólna posiada szczególne predyspozycje do podjęcia pracy w rozmaitych urzędach administracji rządowej (zarówno terenowych, jak i centralnych) oraz w urzędach i jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego. Szczególny nacisk jest położony na takie przedmioty specjalizacyjne, jak: prawo administracyjne – część szczególna, postępowanie sądowoadministracyjne, wykładnia prawa administracyjnego, kontrola administracji, organizacja i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, samorząd terytorialny w państwach europejskich, prawo miejscowe, zadania samorządów w zwalczaniu patologii społecznych, pozycja prawna radnych i funkcjonariuszy samorządowych, karnoprawna ochrona instytucji państwowych i samorządowych, prawo zagospodarowania przestrzennego oraz prawne instrumenty polityki regionalnej.

Bezpieczeństwo wewnętrzne:

Zasadniczym celem studiów II stopnia na specjalności bezpieczeństwo wewnętrzne jest przygotowanie do pracy w organach kontroli legalności w strukturach administracji rządowej (Policja, Straż Graniczna, UKS, ABW, CBA) i samorządowej (straże gminne). Absolwent specjalności administracja bezpieczeństwa wewnętrznego nabędzie także kwalifikacje i umiejętności wymagane do uzyskania licencji pracownika ochrony osób i mienia bądź detektywa. W konsekwencji nabędzie także uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze szeroko rozumianej prywatyzacji zadań policyjnych (ochrona osób i mienia, detektywistyka).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent dwuletnich studiów stacjonarnych uzyskując dyplom magistra administracji, otrzymuje przygotowanie naukowe i zawodowe do wykonywaniu zawodu pracownika administracji zarówno na poziomie wykonawczym, jak i do kierowania zespołami ludzi. Jest również przygotowany do pełnienia odpowiedzialnych funkcji administracyjnych zarówno na szczeblu samorządowym, jak i rządowym, a także w instytucjach publicznych o zróżnicowanym charakterze. Absolwent magisterskich studiów administracyjnych posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej (EU). Jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Posiada wiedzę umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych, a także opracowywanie i wdrażanie programów. Posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Kryteria kwalifikacji

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów wyższych.

Na studia przyjmowani są absolwenci studiów I stopnia z kierunku administracja, a także absolwenci innych kierunków studiów I stopnia (licencjackich), studiów inżynierskich oraz magisterskich.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Prawa i Administracji

ul. Bankowa 11 B
40-007 Katowice
32 359 20 64

anna.kostur@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl