Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane moduły do wyboru: warsztaty piśmiennicze, zarządzanie, historia i pamięć zbiorowa w języku, socjologia – wybrane zagadnienia, genologia.

Strona www: www.ijp.us.edu.pl

Charakterystyka kierunku:

Antropologia języka i komunikacji to kierunek promujący te obszary wiedzy, które dotyczą szeroko rozumianej komunikacji społecznej. Właściwie kształtowana komunikacja społeczna jest dziś nieodzownym elementem formowania poprawnych stosunków między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej.  Taka komunikacja wymaga jednak wykształconych kadr, posiadających wiedzę gruntowną na temat zasad komunikowania publicznego, mechanizmów przepływu informacji, zasad kreowania informacji, a także wiedzę ogólną z obszaru nauk humanistycznych na poziomie umożliwiającym czynne uczestniczenie w życiu kulturalnym regionu i kraju. Antropologia języka i komunikacji to kierunek, którego cechy: otwartość, nowoczesność oraz kreatywność są zbieżne z priorytetami europejskimi obszaru szkolnictwa wyższego i  nauki.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci antropologii języka i komunikacji posiadają gruntowną wiedzę na temat zasad komunikowania publicznego, mechanizmów przepływu informacji, zasad kreowania informacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji, a także mechanizmów oddziaływania na podmioty społeczne poprzez odpowiednio kształtowaną i właściwie zarządzaną komunikację. Studenci poznają teoretyczne i praktyczne zasady rozwiązywania sytuacji napięć i konfliktów społecznych poprzez właściwie podjęty proces negocjowania racji. Dzięki temu mogą pracować w działach promocji i biurach rzeczników prasowych, mają kompetencje do zarządzania procesem komunikowania w obrębie organizacji i pomiędzy organizacjami, także w skali międzynarodowej; mogą pełnić funkcje doradcze na wszystkich szczeblach administracji państwowej, w ramach prac samorządów terytorialnych oraz w skali Unii Europejskiej zwłaszcza w kontekście podejmowania i prowadzenia polityki komunikacyjnej.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Instytut Języka Polskiego umożliwia studentom poszerzanie zainteresowań w ramach prężnie działających kół naukowych. Studenci mają również możliwość uczestniczenia w krajowych i zagranicznych studenckich programach badawczych i wymiany studenckiej (Erasmus, MOST)

Dodatkowe informacje i materiały na temat studiów można znaleźć na stronie: www.ijp.us.edu.pl

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada kwalifikacje oraz kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności — wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wg zasady:

  • ukończenie studiów w obszarze nauk humanistycznych lub społecznych — ocena  mnożona x 2.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

900,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej

pl. Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
32 200 92 63
32 200 92 67
32 200 92 33

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl