Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

Sosnowiec

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Rekrutacja będzie prowadzona na semestr letni roku akademickiego 2019/2020.

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku Mechatronika obejmują swoim programem interdyscyplinarne treści kierunkowe m.in.: materiały i technologie materiałowe, wytrzymałość materiałów, układy elektroniczne, automatyzację procesów technologicznych, podstawy konstrukcji maszyn, budowę i programowanie robotów, metody numeryczne, zarządzanie produkcją, usługami i personelem. Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Absolwent kierunku mechatronika może znaleźć zatrudnienie: w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym - jako konstruktor, projektant, inżynier; w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu i diagnostyki - jako kierownik działu obsługi i napraw, serwisant; jako operator i programista CNC; w przemyśle elektromaszynowym - wytwarzającym układy mechatroniczne, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach szkoleniowych i badawczo-rozwojowych. Ma również możliwość studiowania na studiach III stopnia.

Specjalności:

- projektowanie mechatroniczne

Absolwenci kierunku Mechatronika o specjalności technologie mechatroniczne czyli specjalności stanowiącej połączenie inżynierii mechanicznej, powierzchni elementów układów maszyn i urządzeń, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, posiadają twórczą zdolność projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych, a także umiejętności diagnozowania, wymiany i regulacji konkretnego elementu mechanicznego lub elektrycznego. Absolwenci specjalności mają szanse znalezienia zatrudnienia między innymi w instytucjach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem, diagnostyką, wymianą i regulacją układów mechatronicznych, m.in. w przemyśle elektromaszynowym, maszynowym, samochodowym, sprzętu gospodarstwa domowego.

- układy mikromechatroniczne

W zakresie przedmiotów prowadzonych w ramach specjalności, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonalnych materiałów ceramicznych dla mikromechatroniki, projektowania w mikromechatronice, modelowania układów mikromechatronicznych oraz zastosowania mikrokontrolerów i sterowników. Przedmioty i treści kształcenia realizowane w ramach specjalności są zorientowane na współczesne potrzeby rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem tematyki związanej z otrzymywaniem, projektowaniem i modelowaniem materiałów stosowanych w układach mechatronicznych. Absolwenci kierunku Mechatronika o specjalności układy mikromechatroniczne posiadają twórczą zdolność projektowania i opracowywania procesów technologicznych produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych. Potrafią wykorzystać informację techniczną do diagnozowania, wymiany i regulacji elementów mechanicznych, elektrycznych lub zespołów automatyki i robotyki przemysłowej. Znajomość powyższych zagadnień pozwala im na efektywne zarządzanie zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych - małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, diagnostyką, wymianą i regulacją układów mechatronicznych, między innymi w przemyśle elektromaszynowym, maszynowym, samochodowym i sprzętu gospodarstwa domowego.

Kryteria kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym, co najmniej inżyniera/licencjata. Kandydat, powinien posiadać kwalifikacje z obszaru nauk technicznych.

Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj.: suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów.

W przypadku jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu decydować będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Uwaga:

Kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w ramach innego obszaru niż nauki techniczne i nie nabyli kwalifikacji wymaganych od kandydatów na ten kierunek, będą mogli odpłatnie uzupełnić różnice w efektach kształcenia.

Decyzję, o efektach kształcenia jakie student powinien zrealizować w celu wyrównania różnic programowych, podejmuje Dziekan.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 914,00 zł
  • 1 914,00 zł
  • 1 972,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Żytnia 12
41-200 Sosnowiec
32 269 18 45
32 269 18 46

dwt@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl