Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Opis

Rekrutacja będzie prowadzona na semestr letni roku akademickiego 2018/2019.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku:

Studia II stopnia na kierunku Mechatronika obejmują swoim programem interdyscyplinarne treści kierunkowe m.in.: mechanikę techniczną, układy elektroniczne, napędy maszyn, automatyzację i robotyzację procesów technologicznych, podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn, programowanie robotów, nowoczesne technologie w mikromechatronice, funkcjonalne materiały ceramiczne dla mikromechatroniki, zasady ekonomicznego projektowania a także wytwarzanie nowoczesnych urządzeń i wyrobów inżynierskich.

Studia na kierunku mechatronika pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowo wspomaganego projektowania. Absolwent posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Absolwent jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do pracy w przemyśle elektromaszynowym - wytwarzającym układy mechatroniczne, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane. Absolwent może podjąć pracę w instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach szkoleniowych i badawczo-rozwojowych. Ma również możliwość studiowania na studiach III stopnia.

Absolwent kierunku mechatronika może znaleźć zatrudnienie:

- w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym – jako konstruktor, projektant, inżynier;

- w zakładach prowadzących usługi w zakresie projektowania, serwisu i diagnostyki - jako kierownik działu obsługi i napraw, serwisant;

- jako operator i programista CNC;

- w telewizji, radiu, firmach reklamowych (dzięki znajomości technik multimedialnych, analizy obrazu);

- w placówkach służby zdrowia - przy obsłudze wysokiej klasy urządzeń diagnostycznych;

- w placówkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy      i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Kryteria kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym, co najmniej inżyniera/licencjata. Kandydat, powinien posiadać kwalifikacje z obszaru nauk technicznych.

Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj.: suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów.

W przypadku jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu decydować będzie miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Uwaga:

Kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w ramach innego obszaru niż nauki techniczne i nie nabyli kwalifikacji wymaganych od kandydatów na ten kierunek, będą mogli odpłatnie uzupełnić różnice w efektach kształcenia.

Decyzję, o efektach kształcenia jakie student powinien zrealizować w celu wyrównania różnic programowych, podejmuje Dziekan.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 500,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

ul. Żytnia 12
41-200 Sosnowiec
32 269 18 45
32 269 18 46

dwt@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl