Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski

http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału: http://www.writv.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku: Studia na kierunku Reżyseria mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu reżysera filmów fabularnych i dokumentalnych, widowisk i spektakli  tv, a także krótkich form telewizyjno-filmowych, w tym filmów reklamowych.  Program trzyletnich studiów obejmuje przedmioty podstawowe z zakresu wiedzy o kulturze, filozofii,  socjologii oraz historii i teorii różnych dziedzin twórczości artystycznej (film, teatr, muzyka, literatura, sztuki plastyczne) a także przedmioty kierunkowe mające na celu wyposażenie  studentów w umiejętności zawodowe ( w tym  dotyczące reżyserii fabularnej, dokumentalnej,  form telewizyjnych, montażu, pracy z aktorem, techniki filmowo-telewizyjnej, reklamy, realizacji dźwięku, ekonomiki produkcji filmowej i tv ). W trakcie studiów studenci uczestniczą w praktycznych ćwiczeniach warsztatowych prowadzących ostatecznie do   wykonywania samodzielnych etiud telewizyjnych i filmowych. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy licencjackiej, na którą składają się praca teoretyczna (pisemna) i praca praktyczna (realizatorska)

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia legitymizuje się wiedzą humanistyczną oraz umiejętnościami zawodowymi w dziedzinie scenariopisarstwa, reżyserii i pracy z aktorem. Dysponuje także wiedzą na temat technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowo-telewizyjnej (w tym m. in. w zakresie sztuki operatorskiej, montażu, opracowania ścieżki dźwiękowej filmu, scenografii filmowej). Zdobyte w trakcie studiów elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych sprawiają, że jest przygotowany do pełnienia funkcji pomocniczych II reżysera,  asystentów reżysera na profesjonalnych planach zdjęciowych filmów fabularnych i dokumentalnych, może też podejmować  pracę  w telewizji i innych mediach,  branży reklamowej, placówkach oświatowych i artystycznych, instytucjach kultury itp.

 

Kryteria kwalifikacji

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ i dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Warunkiem przystąpienia do I etapu jest złożenie:

 1. Jednego scenariusza filmu fabularnego (30 min.).
 2. Dwóch projektów filmów dokumentalnych w tym jeden oparty na własnych doświadczeniach, drugi dowolny.
 3. Cykl fotografii — autoportret.
 4. Cyklu dziesięciu fotografii opisujących świat w którym żyje kandydat.
 5. Innych dowolnych prac własnych (film, literatura, sztuki plastyczne).

Uwaga. Komisja nie zwraca egzemplarzy prac własnych pisemnych. Załączone prace filmowe należy składać wyłącznie w formacie DVD.

Etap I

 • Egzamin pisemny: Zadanie analityczno – scenariopisarskie.
 • Egzamin pisemny: Zadanie sprawdzające predyspozycje do zawodu.
 • Egzamin ustny: Zadanie plastyczne – inscenizacyjne.
 • Egzamin ustny: Obrona prac własnych (teczka) z zadaniem plastycznym – montażowym.

Etap II

 • Zadanie dokumentalne – reportaż.
 • Zadanie inscenizacyjne (studio).
 • Rozmowa kwalifikacyjna. Obrona zadania dokumentalnego i inscenizacji.

Ocena niedostateczna uzyskana z jakiegokolwiek egzaminu w każdym etapie decyduje o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

O ostatecznym przyjęciu na studia decyduje liczba punktów w ramach ustalonego limitu.

Kandydaci muszą posiadać zdany egzamin maturalny/egzamin dojrzałości.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 650,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 914,00 zł
 • 1 914,00 zł
 • 1 972,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego

ul. św. Pawła 3
40-008 Katowice
32 258 24 20
32 258 24 27
32 258 24 29
writv@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl