Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności :

 • ekologia kulturowa
 • antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej *

* - dana specjalność w ramach kierunku będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób

Kiedy następuje wybór specjalności: w pierwszym semestrze

Język wykładowy: j. polski, a wybrane moduły w j. angielskim i j. czeskim.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Ekologia kulturowa

Jednym z podstawowych filarów ludzkiej egzystencji - obok kultury - jest środowisko przyrodnicze. Człowiek od zawsze, zaspokajając swoje potrzeby, wykorzystywał zasoby naturalne. W obecnych czasach czerpanie z tych źródeł zaczęło nabierać na sile i osiągnęło nieznane wcześniej rozmiary. Konsekwencją tego są wyzwania, z którymi prędzej czy później człowiek będzie się musiał zmierzyć: zdewastowany krajobraz, zniszczony ekosystemem, zatrute powietrze czy woda z toksynami. W rzeczywistości, która nadejdzie problemy te będą należały do najważniejszych.

Specjalność ekologia kulturowa wiąże się z problematyką dotyczącą zmian środowiskowych. Podczas zajęć słuchacze poznają wszelkie, możliwe relacje i uwarunkowania człowieka i kultury z otaczającym go środowiskiem przyrodniczym. Dodatkowym atutem jest sytuowanie Uniwersytetu na Śląsku. Daje ono możliwość bezpośredniej obserwacji zależności człowiek-środowisko naturalne i jego wieloaspektowości. Z jednej strony są to ekosystemy oparte na harmonijnym funkcjonowaniu człowieka ze środowiskiem przyrodniczym - górska gospodarka pasterska. Z drugiej natomiast - postindustrialny Górny Śląsk, którego otoczenie przyrodnicze zostało w znacznym stopniu zniszczone przez przemysł, a który obecnie wymaga rewitalizacji i ekologicznego rozwoju jego ekosystemu. Obie przestrzenie stanowią doskonałe laboratorium badawcze. Studenci mają możliwość zdobycia między innymi wiedzy teoretycznej na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne i jego konsekwencji (w tym konsekwencji kulturowych). Zyskują również kontakt z instytucjami działającymi na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego lub wykorzystującymi jego potencjał. Kontakt ten daje szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, które w przyszłości przełożą na kompetencje zawodowe: umiejętność tworzenia przyjaznych ekosystemów społeczno-kulturowych w środowisku lokalnym, regionalnym, wykonywanie ekspertyz dotyczących rewitalizacji i modernizacji zabytkowych dzielnic miast m. in. przeprowadzanie konsultacji społecznych w tym zakresie. Zyskują umiejętności umożliwiające założenie własnej działalności w formie stowarzyszenia, fundacji, firmy i in., w których priorytetem będzie projektowania, ukierunkowywanie i wspieranie tych przeobrażeń kultury, które zapewniają ekologiczny rozwój jej ekosystemu.

W ramach specjalności ekologia kulturowa duży nacisk kładzie się na zwiększanie kompetencji językowych studenta. W ofercie dydaktycznej znajdują się lektoraty języków kongresowych, umożliwiające późniejsze podjęcie pracy w środowiskach wielokulturowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej

Specjalność antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora kreatywnego w zakresie badań służących produkcji rozrywki elektronicznej, w tym: serwisów społecznościowych czy rozrywki interaktywnej. Studia są przygotowane tak, aby z jednej strony poszerzyć wiedzę teoretyczną w zakresie „antropologii cyfrowej” oraz ukazać splot uwarunkowań komunikacyjno-kulturowych mających wpływ na rozwój nowych mediów (m.in. „game studies”, „new media studies”), a z drugiej - podnieść kompetencje zawodowe studentów w zakresie dostarczania danych z badań terenowych, które posłużą projektantom przestrzeni wirtualnej oraz producentom rozrywki elektronicznej w opracowaniu produktu lub usługi.

Program specjalności pozwala zatem zrozumieć fenomen funkcjonowania przestrzeni wirtualnej w szerszym kontekście społeczno-kulturowym, a jednocześnie dostarcza narzędzi do realizowania działań na płaszczyźnie zawodowej. Etnologia i antropologia kulturowa obejmują analizy procesów enkulturacyjnych i akulturacyjnych oraz ich kontekstów społecznych, historycznych, ekonomicznych i ideologicznych, dlatego też program nauczania kładzie nacisk na kształcenie kompetencji społecznych oraz umiejętność działania w wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielojęzykowym otoczeniu. Celem kształcenia jest więc przygotowanie studentów do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, do współpracy z grafikami, muzykami, autorami scenariuszy, informatykami projektującymi przestrzeń wirtualną. Rola etnologa/antropologa kultury polega w tym zespole na:

 • analizie relacji pomiędzy człowiekiem a światem wirtualnym, w tym badaniu wpływu nowych mediów na kontekst społeczno-kulturowy i vice versa,
 • badaniu potrzeb użytkowników i rozpoznaniu motywacji, które mają wpływ na wybór określonego produktu/usługi ,
 • prowadzeniu badań terenowych służących zgromadzeniu materiału źródłowego stanowiącego podstawę referencji dla projektantów przestrzeni wirtualnej oraz producentów rozrywki elektronicznej,
 • prototypowaniu, czyli testowaniu nowych produktów/usług w realnym środowisku.

W ramach specjalności realizowane są zadania projektowe we współpracy z otoczeniem biznesowym. Dzięki temu już podczas studiów słuchacze uzyskają kompetencje ułatwiające zaprojektowanie ścieżki kariery zawodowej oraz zbudują sieć kontaktów w sektorze kreatywnym.

W trakcie studiów drugiego stopnia na specjalności antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej student zyskuje poszerzoną perspektywę postrzegania i interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w oparciu o wiedzę z zakresu etnologii/antropologii kulturowej. Pogłębia umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik badawczych podczas eksploracji terenowych niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej. Wśród wielu szczegółowych zagadnień student zdobywa wiedzę na temat kultury, zróżnicowania kulturowego współczesnego świata, stylów życia, znaczenia antropologii i antropologa w różnych zakresach działania i funkcjonowania człowieka. Studia drugiego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym (magisterskim).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa ma przygotowanie do pracy jako:

 • koordynator programów rozwojowych (m. in. aktywizujących osoby defaworyzowane ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie, wiek, status ekonomiczny),
 • doradca i specjalista ds. rewitalizacji społecznej i zagadnień ekologii kulturowej,
 • edukator z zakresu ekologii kulturowej (organizowanie warsztatów, szkoleń, wystaw, happeningów),
 • specjalista w branży turystycznej (np. ekoturystyka),
 • ekspert ds. prowadzenia badań jakościowych w sektorze kreatywnym, zwłaszcza w branży gier wideo,
 • przedsiębiorca w sektorze kreatywnym,
 • researcher w instytucjach naukowych, biznesie oraz redakcjach prasowych,
 • pracownik agencji badań rynku,analityk potrzeb konsumenckich,
 • konsultant w ośrodkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej
 • doradca ds. kulturoznawstwa na misjach specjalnych,
 • specjalista ds. imigrantów i uchodźców.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Studenci mają możliwość realizowania części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich, wyjazdy stypendialne w ramach programu ERASMUS +, a także w krajowych uczelniach w ramach programu MOST

Kryteria kwalifikacji

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

(Uwaga:  Dana specjalność w ramach kierunku będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 200,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 50

etnologia@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl