Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności :

 • ekologia kulturowa
 • antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej *

* - dana specjalność w ramach kierunku będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób

Kiedy następuje wybór specjalności: w pierwszym semestrze

Język wykładowy: j. polski, a wybrane moduły w j. angielskim i j. czeskim.

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, niemiecki, francuski

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Ekologia kulturowa

Jednym z podstawowych filarów ludzkiej egzystencji - obok kultury - jest środowisko przyrodnicze. Człowiek od zawsze, zaspokajając swoje potrzeby, wykorzystywał zasoby naturalne. W obecnych czasach czerpanie z tych źródeł zaczęło nabierać na sile i osiągnęło nieznane wcześniej rozmiary. Konsekwencją tego są wyzwania, z którymi prędzej czy później człowiek będzie się musiał zmierzyć: zdewastowany krajobraz, zniszczony ekosystemem, zatrute powietrze czy woda z toksynami. W rzeczywistości, która nadejdzie problemy te będą należały do najważniejszych.

Specjalność ekologia kulturowa wiąże się z problematyką dotyczącą zmian środowiskowych. Podczas zajęć słuchacze poznają wszelkie, możliwe relacje i uwarunkowania człowieka i kultury z otaczającym go środowiskiem przyrodniczym. Dodatkowym atutem jest sytuowanie Uniwersytetu na Śląsku. Daje ono możliwość bezpośredniej obserwacji zależności człowiek-środowisko naturalne i jego wieloaspektowości. Z jednej strony są to ekosystemy oparte na harmonijnym funkcjonowaniu człowieka ze środowiskiem przyrodniczym - górska gospodarka pasterska. Z drugiej natomiast - postindustrialny Górny Śląsk, którego otoczenie przyrodnicze zostało w znacznym stopniu zniszczone przez przemysł, a który obecnie wymaga rewitalizacji i ekologicznego rozwoju jego ekosystemu. Obie przestrzenie stanowią doskonałe laboratorium badawcze. Studenci mają możliwość zdobycia między innymi wiedzy teoretycznej na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne i jego konsekwencji (w tym konsekwencji kulturowych). Zyskują również kontakt z instytucjami działającymi na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego lub wykorzystującymi jego potencjał. Kontakt ten daje szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne, które w przyszłości przełożą na kompetencje zawodowe: umiejętność tworzenia przyjaznych ekosystemów społeczno-kulturowych w środowisku lokalnym, regionalnym, wykonywanie ekspertyz dotyczących rewitalizacji i modernizacji zabytkowych dzielnic miast m. in. przeprowadzanie konsultacji społecznych w tym zakresie. Zyskują umiejętności umożliwiające założenie własnej działalności w formie stowarzyszenia, fundacji, firmy i in., w których priorytetem będzie projektowania, ukierunkowywanie i wspieranie tych przeobrażeń kultury, które zapewniają ekologiczny rozwój jej ekosystemu.

W ramach specjalności ekologia kulturowa duży nacisk kładzie się na zwiększanie kompetencji językowych studenta. W ofercie dydaktycznej znajdują się lektoraty języków kongresowych, umożliwiające późniejsze podjęcie pracy w środowiskach wielokulturowych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej

Specjalność antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora kreatywnego w zakresie badań służących produkcji rozrywki elektronicznej, w tym: serwisów społecznościowych czy rozrywki interaktywnej. Studia są przygotowane tak, aby z jednej strony poszerzyć wiedzę teoretyczną w zakresie „antropologii cyfrowej” oraz ukazać splot uwarunkowań komunikacyjno-kulturowych mających wpływ na rozwój nowych mediów (m.in. „game studies”, „new media studies”), a z drugiej - podnieść kompetencje zawodowe studentów w zakresie dostarczania danych z badań terenowych, które posłużą projektantom przestrzeni wirtualnej oraz producentom rozrywki elektronicznej w opracowaniu produktu lub usługi.

Program specjalności pozwala zatem zrozumieć fenomen funkcjonowania przestrzeni wirtualnej w szerszym kontekście społeczno-kulturowym, a jednocześnie dostarcza narzędzi do realizowania działań na płaszczyźnie zawodowej. Etnologia i antropologia kulturowa obejmują analizy procesów enkulturacyjnych i akulturacyjnych oraz ich kontekstów społecznych, historycznych, ekonomicznych i ideologicznych, dlatego też program nauczania kładzie nacisk na kształcenie kompetencji społecznych oraz umiejętność działania w wielokulturowym, wielowyznaniowym i wielojęzykowym otoczeniu. Celem kształcenia jest więc przygotowanie studentów do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, do współpracy z grafikami, muzykami, autorami scenariuszy, informatykami projektującymi przestrzeń wirtualną. Rola etnologa/antropologa kultury polega w tym zespole na:

 • analizie relacji pomiędzy człowiekiem a światem wirtualnym, w tym badaniu wpływu nowych mediów na kontekst społeczno-kulturowy i vice versa,
 • badaniu potrzeb użytkowników i rozpoznaniu motywacji, które mają wpływ na wybór określonego produktu/usługi ,
 • prowadzeniu badań terenowych służących zgromadzeniu materiału źródłowego stanowiącego podstawę referencji dla projektantów przestrzeni wirtualnej oraz producentów rozrywki elektronicznej,
 • prototypowaniu, czyli testowaniu nowych produktów/usług w realnym środowisku.

W ramach specjalności realizowane są zadania projektowe we współpracy z otoczeniem biznesowym. Dzięki temu już podczas studiów słuchacze uzyskają kompetencje ułatwiające zaprojektowanie ścieżki kariery zawodowej oraz zbudują sieć kontaktów w sektorze kreatywnym.

W trakcie studiów drugiego stopnia na specjalności antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej student zyskuje poszerzoną perspektywę postrzegania i interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w oparciu o wiedzę z zakresu etnologii/antropologii kulturowej. Pogłębia umiejętności praktycznego wykorzystania metod i technik badawczych podczas eksploracji terenowych niezbędnych do przygotowania pracy magisterskiej. Wśród wielu szczegółowych zagadnień student zdobywa wiedzę na temat kultury, zróżnicowania kulturowego współczesnego świata, stylów życia, znaczenia antropologii i antropologa w różnych zakresach działania i funkcjonowania człowieka. Studia drugiego stopnia kończą się egzaminem dyplomowym (magisterskim).

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów na kierunku etnologia i antropologia kulturowa ma przygotowanie do pracy jako:

 • koordynator programów rozwojowych (m. in. aktywizujących osoby defaworyzowane ze względu na pochodzenie etniczne, płeć, wyznanie, wiek, status ekonomiczny),
 • doradca i specjalista ds. rewitalizacji społecznej i zagadnień ekologii kulturowej,
 • edukator z zakresu ekologii kulturowej (organizowanie warsztatów, szkoleń, wystaw, happeningów),
 • specjalista w branży turystycznej (np. ekoturystyka),
 • ekspert ds. prowadzenia badań jakościowych w sektorze kreatywnym, zwłaszcza w branży gier wideo,
 • przedsiębiorca w sektorze kreatywnym,
 • researcher w instytucjach naukowych, biznesie oraz redakcjach prasowych,
 • pracownik agencji badań rynku,analityk potrzeb konsumenckich,
 • konsultant w ośrodkach międzynarodowej wymiany kulturalnej, handlowej i gospodarczej
 • doradca ds. kulturoznawstwa na misjach specjalnych,
 • specjalista ds. imigrantów i uchodźców.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Studenci mają możliwość realizowania części studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich, wyjazdy stypendialne w ramach programu ERASMUS +, a także w krajowych uczelniach w ramach programu MOST

Więcej informacji na stronie wydziału  http://ieiak.us.edu.pl

Kryteria kwalifikacji

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych (I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

(Uwaga:  Dana specjalność w ramach kierunku będzie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 10 osób).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 750,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 287,00 zł
 • 1 287,00 zł
 • 1 326,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 50

etnologia@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl