Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia trwają dwa lata  (cztery semestry). Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym).

Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra pedagogiki specjalnej w zakresie specjalności: surdopedagogika i edukacja plastyczna

Studia przeznaczone są dla absolwentów specjalności pedagogicznych i nauczycielskich zamierzających poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością słuchu.

W ramach studiów absolwenci nabywają także kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia edukacji plastycznej w szkole podstawowej.

Specjalność została objęta wsparciem w ramach projektu Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ., z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Dzięki temu studenci mogą skorzystać z nieodpłatnych, dodatkowych form poszerzających kompetencje i kwalifikacje w ramach warsztatów, seminariów i praktyk.

Podstawowe założenia specjalności, a zarazem jej nowatorski charakter, został określony w założeniach wyposażenia absolwenta w:

  • pogłębioną wiedzę na temat niepełnosprawności (w szczególności niepełnosprawności słuchu), metod socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych, praktyk społecznych stosowanych w celu inkluzji osób z niepełnosprawnością;
  • podstawy wiedzy o sztuce oraz kompetencji w zakresie wykorzystywania sztuk plastycznych w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych,
  • umiejętności wykorzystywania różnych technik w zakresie sztuk plastycznych nie tylko w wymiarze edukacyjnym, ale także terapeutycznym i animacyjnym;
  • umiejętności wykorzystywania sztuk plastycznych w procesach nauczania i uczenia się jako główny, ale nie jedyny obszar kompetencji z zakresu kształcenia, ponieważ program uwzględnia także inne formy działań edukacyjnych.

Ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe:

  • ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywa tutoring z praktyką – każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

W zajęciach programowych zostają uwzględnione nowatorskie sposoby wyrażania artystycznego z zastosowaniem środków technicznych, także metod kształcenia na odległość.

Wszystkie powyższe elementy stanowią podstawę do komplementarnej organizacji i realizacji autorskiego programu studiów na kierunku: Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią, specjalności: Surdopedagogika i edukacja plastyczna.

Program specjalności służy całościowemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarach opieki, terapii i edukacji osób z dysfunkcjami słuchowymi. Pozwala przygotować pracowników placówek: resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób z dysfunkcjami słuchu), resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z dysfunkcjami słuchu), a także organizacji trzeciego sektora, specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań w obszarze edukacji w zakresie sztuk plastycznych.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

W ramach studiów studenci realizują kurs języka migowego z możliwością otrzymania certyfikatu oraz szkolenie z Metody Tomatisa zakończone otrzymaniem certyfikatu uprawniającego do wykorzystywania tej metody. Oprócz regularnych zajęć przewidziano również zajęcia terenowe (dwa 3 dniowe wyjazdy w toku studiów) do placówki edukacyjno-wychowawczej przeznaczonej dla osób z dysfunkcją słuchu.

 

Kryteria kwalifikacji

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

Kandydaci, którzy planują podjęcie studiów na kierunku pedagogika w zakresie specjalności nauczycielskiej, a którzy na ukończonych studiach wyższych nie osiągnęli efektów kształcenia nauczycielskiego, będą mogli odpłatnie uzupełnić różnice programowe.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

900,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12
33 854 61 09

ipedagog@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl