Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia trwają dwa lata  (cztery semestry). Odbywają się w trybie stacjonarnym (dziennym).

Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra pedagogiki specjalnej w zakresie specjalności: surdopedagogika i edukacja plastyczna

Studia przeznaczone są dla absolwentów specjalności pedagogicznych i nauczycielskich zamierzających poszerzyć swoje kompetencje w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością słuchu.

W ramach studiów absolwenci nabywają także kwalifikacje nauczycielskie do prowadzenia edukacji plastycznej w szkole podstawowej.

Specjalność została objęta wsparciem w ramach projektu Zawód nauczyciel - opracowanie i wdrożenie programów kształcenia nauczycieli na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ., z programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju; Działanie: 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Dzięki temu studenci mogą skorzystać z nieodpłatnych, dodatkowych form poszerzających kompetencje i kwalifikacje w ramach warsztatów, seminariów i praktyk.

Podstawowe założenia specjalności, a zarazem jej nowatorski charakter, został określony w założeniach wyposażenia absolwenta w:

  • pogłębioną wiedzę na temat niepełnosprawności (w szczególności niepełnosprawności słuchu), metod socjalizowania, wychowania i kształcenia osób niepełnosprawnych, praktyk społecznych stosowanych w celu inkluzji osób z niepełnosprawnością;
  • podstawy wiedzy o sztuce oraz kompetencji w zakresie wykorzystywania sztuk plastycznych w sposób zintegrowany z wiedzą o rozwoju i potrzebach osób niepełnosprawnych,
  • umiejętności wykorzystywania różnych technik w zakresie sztuk plastycznych nie tylko w wymiarze edukacyjnym, ale także terapeutycznym i animacyjnym;
  • umiejętności wykorzystywania sztuk plastycznych w procesach nauczania i uczenia się jako główny, ale nie jedyny obszar kompetencji z zakresu kształcenia, ponieważ program uwzględnia także inne formy działań edukacyjnych.

Ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywają praktyki wykraczające poza standardowe założenia programowe:

  • ważną rolę w przygotowaniu studentów odgrywa tutoring z praktyką – każdy student przez cały okres studiów pozostaje pod indywidualną opieką dwóch tutorów (pedagoga specjalnego oraz pracownika placówki), którzy pełnią rolę opiekuna formalnego oraz swoistego doradcy naukowego i metodycznego, spotkania z tutorami będą odbywać się na uczelni oraz w placówce prowadzącej działalność w zakresie opieki, wychowania, kształcenia i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

W zajęciach programowych zostają uwzględnione nowatorskie sposoby wyrażania artystycznego z zastosowaniem środków technicznych, także metod kształcenia na odległość.

Wszystkie powyższe elementy stanowią podstawę do komplementarnej organizacji i realizacji autorskiego programu studiów na kierunku: Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią, specjalności: Surdopedagogika i edukacja plastyczna.

Program specjalności służy całościowemu przygotowaniu studentów do pracy w obszarach opieki, terapii i edukacji osób z dysfunkcjami słuchowymi. Pozwala przygotować pracowników placówek: resortu oświaty (przedszkoli, szkół, ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych specjalistycznych podejmujących zadania opieki, edukacji i terapii osób z dysfunkcjami słuchu), resortu rodziny, pracy i polityki społecznej (warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, dziennych ośrodków wsparcia i innych – ukierunkowanych na opiekę i rehabilitację społeczną osób z dysfunkcjami słuchu), a także organizacji trzeciego sektora, specjalizujących się w pomocy i wsparciu osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zajęć i działań w obszarze edukacji w zakresie sztuk plastycznych.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

W ramach studiów studenci realizują kurs języka migowego z możliwością otrzymania certyfikatu oraz szkolenie z Metody Tomatisa zakończone otrzymaniem certyfikatu uprawniającego do wykorzystywania tej metody. Oprócz regularnych zajęć przewidziano również zajęcia terenowe (dwa 3 dniowe wyjazdy w toku studiów) do placówki edukacyjno-wychowawczej przeznaczonej dla osób z dysfunkcją słuchu.

 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów wyższych.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub II stopnia, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

3 450,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 188,00 zł
  • 1 188,00 zł
  • 1 224,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12
33 854 61 09

ipedagog@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl