Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Opis

Oferowane specjalności: 

  • Wychowanie przedszkolne z  wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka (n)
  • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i  terapia pedagogiczna  (n)
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (n)
  • Resocjalizacja z edukacją międzykulturową

Skrót (n) oznacza specjalność nauczycielską, której efekty kształcenia zostały opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Karta kierunku dostępna na stronie : https://informator.us.edu.pl/kierunki/12-S2PE12.2015/1

Kiedy następuje wybór specjalności: od I semestru I roku studiów

Oferowane lektoraty z języka obcego: Język angielski, język francuski

Strona internetowa wydziału: http://weinoe.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Kierunek studiów pedagogika mieści się w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Przedmiot badań pedagogiki obejmuje zarówno zakres idei w odniesieniu do ideałów, norm i powinności, jak i praktyki społecznej. Treści pedagogiki w obszarze nauk humanistycznych obejmują pogłębioną teorię i praktykę wychowania, nauczania i uczenia się oraz w obszarze nauk społecznych teorii i praktyki funkcjonowania, środowisk wychowawczych, systemów i instytucji oświatowych, opiekuńczych, ich roli ii wartości w rozwoju człowieka. Pedagogika bada i tworzy teorie w zakresie rozwoju i uczenia się człowieka w ciągu całego życia w wymiarze jednostkowym i społecznym. Wiedza i praktyka w pedagogice poddawana jest pogłębionej krytycznej analizie pod kątem zmian procesów edukacyjnych w odniesieniu do kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów. Treści i badania na kierunku studiów pedagogika są realizowane integralnie w zakresie poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dnia 4.11.2011r. Na kierunku pedagogika student w zakresie efektów kształcenia z wiedzy poznaje pogłębioną wiedzę z pedagogiki jako nauki, jej związki z innymi subdyscyplinami naukowymi. Zna pogłębioną terminologię pedagogiczną, teorie wychowania i uczenia się i nauczania. Zna teorie rozwoju człowieka w toku życia. Ma pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji i jego uczestnikach. Ma uporządkowaną i poszerzoną wiedzę na temat zasad i norm etycznych. W zakresie efektów kształcenia w obszarze umiejętności absolwent potrafi obserwować, badać i wyciągać wnioski z różnych obszarów działalności pedagogicznej. Potrafi badać środowisko szkolne i społeczne ucznia. Ma rozwinięte i poszerzone umiejętności w zakresie komunikacji. Potrafi rozwijać swoje umiejętności profesjonalne. W obszarze efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych jest świadomy etycznego wymiaru badań naukowych i skutków innowacyjnych realizacji w praktyce pedagogicznej.

Strategia rozwoju kierunku pedagogika ściśle wiąże się z wizją Uniwersytetu Śląskiego. Obszary rozwoju pedagogiki uwzględniają główne zadania kluczowe, cele strategiczne i operacyjne, typy działań określone przez dokument Strategia rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na lata 2012 – 2020, co przyczyni się do zrównoważonego rozwoju kierunku na Wydziale w Uczelni. Pedagogika jako nauka humanistyczna i społeczna obejmuje naukę o edukacji i wychowaniu i ich funkcjonowanie w praktyce społecznej.

Realizacja tych celów na kierunku pedagogika pozwoli na wyzwalanie kreatywności pracowników i studentów, stworzenie jak najlepszych warunków studiowania i prowadzenia badań naukowych, otwartość na potrzeby Uczelni i współpracujących jednostek zewnętrznych. Obszary działań na kierunku pedagogika opierają się na zasadach: otwartości, nowoczesności i kreatywności. Kształtowanie u absolwentów postaw obywatelskich, prospołecznych, które znacząco oddziałują na szeroko rozumiane otoczenie społeczno-gospodarcze.

Program studiów pedagogicznych umożliwia wyposażenie absolwentów w pogłębioną wiedzę pedagogiczną, uzupełnioną elementami wykształcenia filozoficznego, psychologicznego, socjologicznego, pozwala na ukształtowanie pogłębionych umiejętności pedagogicznego myślenia, analizowania rzeczywistości wychowawczej, samodzielnego formułowania, klasyfikowania i rozwiązywania problemów pedagogicznych i sytuacji wychowawczych, daje poszerzone przygotowanie teoretyczne do dalszego samokształcenia i doskonalenia zawodowego.

Perspektywy zawodowe:

Powołanie specjalności wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na studiach II stopnia ma na celu wykształcenie wysoko wykwalifikowanych nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz specjalistów w zakresie wczesnego wspomagania zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych, zmierzających do stworzenia jak najlepszych warunków mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych oraz wymogów ministerialnych w zakresie kształcenia dzieci w wieku od 0 do 6 lat. Student jest przygotowany do procesu edukacji małego dziecka i dziecka w wieku przedszkolnym od strony organizacji procesu dydaktycznego, wychowawczo-społecznego, kreatywnego, terapeutycznego,  do prowadzenia zajęć indywidualnych i grupowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością i wsparcia jego rodziny. Absolwent specjalności wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka  może być zatrudniony w placówkach przedszkolnych - państwowych jak i prywatnych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkolach specjalnych, przedszkolach integracyjnych, oddziałach integracyjnych i innych formach wychowania przedszkolnego i wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.

Na studiach II stopnia w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej  i terapii pedagogicznej absolwent dysponuje rzetelnym i pogłębionym przygotowaniem teoretycznym o charakterze  interdyscyplinarnym zorientowaną na tę specjalność pegagodiczną. Absolwent jest wyposażony w wiedzę i praktykę : o dziecku i jego rozwoju w zakresie przedmiotów teoretycznych i metodycznych połączonych z praktyką pedagogiczną; odnośnie organizacji, przebiegu i ewaluacji procesu dydaktycznego (nauczania), zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej (zajęć korekcyjno-kompensacyjnych)  oraz organizacji i prowadzenia badań. Studia mają na celu przygotowanie studenta do pracy w zawodzie nauczyciela klas I – III, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z terapii pedagogicznej. Absolwent do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolu w grupie dzieci 6-letnich, w klasie „0”, w klasach I – VI szkoły podstawowej, w zakresie diagnozy, profilaktyki i terapii zaburzeń u dzieci klas I-VI szkoły podstawowej, do pracy pedagoga w świetlicach szkolnych, terapeutycznych, środowiskowych, ośrodkach wychowawczych, do pracy pedagoga w administracji oświatowo – wychowawczej dla dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi i trudnościami w uczeniu się.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapia pedagogiczną to oferta edukacyjna dla osób kreatywnych, wrażliwych, odznaczających się naturalną skłonnością do zaangażowania się podczas: opieki i pomocy względem dzieci, młodzieży wychowujących się w rodzinach zastępczych i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych; diagnozowania problemów rodzin niewydolnych wychowawczo i podejmowania stosownych działań wobec dziecka i jego rodziny (poradnictwa, wsparcia, współpracy);  terapii pedagogicznej, aby usprawnić rozwój wychowanków, wyrównać braki w ich wiadomościach i umiejętnościach. Absolwent tej specjalności potrafi włączać się w istniejące projekty lub tworzyć własne projekty i programy profilaktyczne, terapeutyczne zarówno w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, jak i w środowisku otwartym oraz jest przygotowany do pracy na stanowisku pedagoga i wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach i jednostkach administracyjnych, które prowadzą tego typu działalność  - żłobek, szkoła (świetlica, pedagog), placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, ośrodek adopcyjny), jako asystent rodziny, koordynator pieczy zastępczej

Absolwent specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne posiada pogłębioną wiedzę i praktykę do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Potrafi analizować teorię, badać środowisko szkolne i przedszkolne dziecka, zorganizować, przeprowadzić i obiektywnie ocenić przebieg procesu edukacyjnego i wychowawczego z uwzględnieniem najnowszych badań w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, i zmian podstaw w systemie edukacji. Uzyskuje przygotowanie i kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach podstawowych klas 1-3, sanatoryjnych i prewentoryjnych w szkolnictwie publicznym i niepublicznym,  jako pedagog szkolny, wychowawca świetlicy szkolnej.

Studia na specjalności resocjalizacja z edukacją międzykulturową wdrażają nowoczesny model oddziaływań psychopedagogicznych, animacyjnych, terapeutycznych i twórczych wobec osób niedostosowanych społecznie i wchodzących w konflikt z prawem.  Uczymy klasycznych podejść pedagogicznych, psychologicznych, prawnych i socjologicznych w resocjalizacji, wzbogacając treści o współczesne metodyki pracy – kuratora sądowego, socjoterapii, twórczej resocjalizacji.  Dodatkowa wiedza z zakresu innych kultur i religii, mechanizmów społecznych wobec mniejszości i imigrantów - wykształca kompetencje animowania i integracji w środowiskach wielokulturowych. Absolwent zna i jest świadomy problemów w pracy wychowawców i funkcjonowania placówek resocjalizujących, edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych, a co najważniejsze zna potrzeby i problemy osób wymagających resocjalizacji, opieki i pomocy w różnych zakresach. Potrafi samodzielnie rozpoznawać potrzeby osób należących do różnych kręgów etnicznych, narodowych, wyznaniowych; ma także zdolności do współpracy w relacjach międzyludzkich; potrafi podejmować działania edukacyjne, terapeutyczne i interwencyjne na rzecz nadawania rangi Innemu. Absolwent jest przygotowany do pracy w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych i karnych, schroniskach dla nieletnich, ogniskach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach resocjalizacyjnych.

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Uruchomienie zajęć w ramach wybranej specjalności w nowym cyklu kształcenia zależne będzie od liczby osób, które wyrażą chęć studiowania na danej specjalności.

Brak uruchomienia zajęć w ramach wybranej specjalności wiąże się z możliwością dokonania ponownego wyboru spośród innych, pokrewnych specjalności, na których zostaną rozpoczęte studia.

Kryteria kwalifikacji

Na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom studiów wyższych w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych.

Podstawą kwalifikacji będzie konkurs dyplomów i średnia studiów – ocena na dyplomie oraz średnia ocen z całego toku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub studiów II stopnia.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią uzyskaną z dwóch składowych: ostatecznej oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz średniej ocen z przebiegu studiów, wg zasady:

Ocena na dyplomie

Średnia ocen z przebiegu studiów

waga = 50%

waga = 50 %

Kandydaci, którzy planują podjęcie studiów na kierunku pedagogika w zakresie specjalności nauczycielskiej, a którzy na ukończonych studiach wyższych nie osiągnęli efektów kształcenia nauczycielskiego, będą mogli odpłatnie uzupełnić różnice programowe.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Olimpiada "Wiedzy o Prawie" laureat lub finalista

Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie http://kandydat.us.edu.pl/laureaci-i-finalisci-olimpiad-stopnia-centralnego

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2018/2019

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 12
33 854 61 09

ipedagog@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl