Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

Cieszyn

Profil kształcenia:

Informator ECTS

Opis

Oferowane specjalności :

 • edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej
 • muzyka popularna-produkcja i wykonawstwo
 • zespołowa praktyka wykonawcza

Kiedy następuje wybór specjalności : W trakcie postępowania kwalifikacyjnego

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału: http://www.instytutmuzyki.us.edu.pl/?p=p_4

Charakterystyka kierunku:

Kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, studia II stopnia, adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich w zakresie tego samego kierunku i kierunków pokrewnych, a także absolwentów innych kierunków studiów, którzy posiadają umiejętności praktyczne i wiedzę teoretyczną na poziomie szkoły muzycznej co najmniej I stopnia. Program kształcenia jest bardzo różnorodny i obejmuje kilka bloków tematycznych. Pierwszy z nich dotyczy zagadnień z zakresu muzycznych przedmiotów teoretycznych, drugi związany jest z kształceniem praktycznych umiejętności (m.in.: gra na wybranym instrumencie, improwizacja fortepianowa, emisja głosu, dyrygowanie, podstawy kompozycji i aranżacji, chór, orkiestry). Kolejny blok stanowią przedmioty pozwalające uzyskać pełne kwalifikacje pedagogiczne. Uzupełnieniem programu studiów są zajęcia poszerzające ogólną wiedzę humanistyczną oraz języki obce. W programie kształcenia znajdują się specjalności, w ramach których student może realizować kształcenie odpowiadające jego specjalistycznym zainteresowaniom:

 • Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej;
 • Muzyka popularna - produkcja i wykonawstwo;
 • Zespołowa praktyka wykonawcza.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej może zajmować się: edukacją muzyczną na wszystkich poziomach edukacji, animacją muzyczną prowadzoną w różnego rodzaju placówkach oświatowych i kulturalnych, organizacją i obsługą festiwali i innych imprez muzycznych, prowadzeniem zespołów muzycznych, prowadzeniem różnego rodzaju działalności artystycznej, w tym także rozrywkowej, pracą w placówkach realizujących zajęcia w zakresie terapii muzycznej w działaniach pedagogicznych.

Specjalność Edukacja i terapia muzyczna w pedagogice specjalnej ma na celu poszerzenie kwalifikacji absolwenta o prowadzenie zajęć muzykoterapeutycznych, muzycznych, muzyczno-ruchowych w szkolnictwie specjalnym, ośrodkach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej oraz we wszelkich placówkach zajmujących się wspomaganiem rozwoju osób niepełnosprawnych, a także osób w wieku senioralnym. Absolwent nabywa podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki specjalnej, arteterapii, muzykoterapii, rytmikoterapii, choreoterapii oraz umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych z zastosowaniem muzyki, ruchu, i tańca.

Specjalność Muzyka popularna - produkcja i wykonawstwo poszerza kwalifikacje absolwenta w obszarze szeroko rozumianych muzycznych praktyk wykonawczych w zakresie muzyki rozrywkowej. Absolwent nabywa dodatkowych umiejętności z zakresu śpiewu, gry na wybranym instrumencie, improwizacji, aranżacji, instrumentacji, akompaniamentu i gry zespołowej w obszarze muzyki rozrywkowej, a także podstaw szeroko rozumianej pracy z dźwiękiem.

Ukończenie specjalności Zespołowa praktyka wykonawcza poszerza kwalifikacje absolwenta w zakresie dyrygowania, prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, gry na wybranym instrumencie/śpiewu, umiejętności współdziałania w zespołach na różne składy wykonawcze. Absolwent jest przygotowywany przede wszystkim do pracy w amatorskim ruchu muzycznym i do pracy z różnego rodzaju zespołami szkolnymi.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

 • zna podstawowy repertuar pianistyczny i posiada orientację w zakresie stylów muzycznych;
 • prezentuje publicznie przygotowany program muzyczny w zakresie gry na fortepianie;
 • zna podstawowy repertuar związany z wybranym, drugim instrumentem;
 • prezentuje publicznie przygotowany program artystyczny w zakresie gry na wybranym, drugim instrumencie;
 • rozpoznaje interwały proste i złożone, trójdźwięki durowe i molowe wraz z przewrotami, akordy zmniejszone i zwiększone, czterodźwięk septymowy z przewrotami;
 • czyta nuty głosem w zakresie melodii tonalnych;
 • realizuje przebiegi rytmiczne;
 • gra podstawowe kadencje harmoniczne (autentyczna, plagalna, zwodnicza) we wszystkich tonacjach durowych i molowych;
 • zna techniki dyrygowania umożliwiające przygotowanie do swobodnego prowadzenia różnego typu zespołów muzycznych;
 • potrafi praktycznie zastosować technikę dyrygowania;
 • samodzielnie rozwiązuje dyrygenckie problemy techniczne i interpretacyjne
  w utworach literatury chóralnej a cappella, instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się na podstawie prezentacji artystycznej ustnego sprawdzianu umiejętności muzycznych oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

1. Gra na instrumencie: dwa dowolne utwory, zagrane na wybranym instrumencie (w przypadku wykonywania utworu wymagającego akompaniamentu kandydat powinien zapewnić we własnym zakresie udział osoby akompaniującej).

2. Kształcenie słuchu z elementami harmonii: - sprawdzian ustny.

3. Dyrygowanie: zadyrygowanie wybranym utworem wokalnym, instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym, którego wyciąg realizowany jest przez akompaniatora na fortepianie.

Do wyboru jeden z następujących utworów:

- G. Perti - Inter vestibulum,

- A. Bruckner - Locus iste,

- J. Świder - Cuda i dziwy,

- F. Schubert - Msza G-dur (Kyrie).

4. Rozmowa kwalifikacyjna — dotycząca wiedzy ogólnomuzycznej i motywacji wyboru kierunku.

5. Sprawdzian umiejętności umożliwiających realizację wybranej specjalności:

       1. Terapia muzyczna w działaniach pedagogicznych — rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje do wykonywania zawodu terapeuty.

      2. Zespoły instrumentalno-wokalne w muzyce popularnej:

 • muzyka klasyczna — zagranie na wybranym instrumencie lub zaśpiewanie dwóch dowolnych, zróżnicowanych stylistycznie utworów (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci; przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z akompaniamentem);
 • muzyka rozrywkowa — zagranie na wybranym instrumencie dwóch zróżnicowanych stylistycznie standardów z kanonu muzyki rozrywkowej (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci) lub zaśpiewania dwóch standardów w tym jednego w języku polskim i jednego w języku angielskim (przynajmniej jeden z nich powinien być wykonany z pamięci).

   3. Prowadzenie zespołów muzycznych  — zadyrygowanie wybranym utworem wokalnym, instrumentalnym lub wokalno-instrumentalnym, którego wyciąg realizowany jest przez akompaniatora na fortepianie. Do wyboru jeden z następujących utworów:

 1. Lotti – Miserere,
 2. Bruckner – Ave Maria,
 3. J. Świder – Nokturn,
 4. W. A. Mozart – Msza koronacyjna C-dur (jedna z części – do wyboru),
 5. W. A. Mozart – Eine Kleine Nachtmusik (jedna z części – do wyboru).

Ocena: od 1 do 30 punktów; ocena pozytywna: od 16 punktów.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

4 450,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 1 518,00 zł
 • 1 518,00 zł
 • 1 564,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

imuzyki@wart.us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl